Prenajímate pôdu a neplatí vám nájomca nájomné? Ako môžete zrušiť nájomnú zmluvu

Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, a určenie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Dobu nájmu sa oplatí presne dohodnúť, inak musíte zmluvu ukončiť podľa pravidiel vychádzajúcich zo zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

27.04.2023 07:00
muž, pôda, nájom, poľnohospodár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Mnohé spory okolo nájmu poľnohospodárskej pôdy vznikajú pri ukončovaní nájmu. Neplatí vám napríklad nájomca nájomné? Výpovedné lehoty sú pri nájme pôdy na poľnohospodárske účely jeden rok, ak sa nedohodnete s nájomcom v zmluve na inom čase, a päť rokov v prípade, že ste uzavreli zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Platí, že vypovedať ju môžete len písomne. Podľa aktuálnej platnej legislatívy platí, že sa už nájomné zmluvy po svojom skončení automaticky neobnovujú, čím sú chránené práva nielen nájomcu, ale aj vlastníka, ktorý pôdu prenajíma.

Platilo, že aj keď sa skončila doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve a zmluvne strany sa nedohodli na ukončení, dochádzalo k automatickému predĺženiu nájomnej zmluvy. Zmluvné strany nemuseli uzatvoriť novú nájomnú zmluvu a nájomca mohol pokračovať v užívaní pozemku. Zrušiť zmluvu možno dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zo zákonom dovolených dôvodov. Okrem ukončenia zmluvy dohodou, zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

manželia, seniori, písanie, ukazovanie, rozmýšľanie, rozhovor Čítajte viac Prenájom nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Ku skončeniu nájomného vzťahu môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda, alebo mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

Nájomná zmluva nesmie zvýhodňovať ani vlastníka pozemku, ani nájomcu. Nájom poľnohospodárskych pozemkov upravuje zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Pokiaľ tento zákon niektoré veci neupravuje, riadi sa nájomná zmluva o nájme pôdy ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pozemok, ktorý možno prenajímať ako poľnohospodársky je taký pozemok, ktorý je poľnohospodár­skou pôdou.

To znamená, že musí byť evidovaný v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Za pozemok na poľnohospodárske účely sa však považujú aj pozemky evidované v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, ale slúži na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely a tiež iný pozemok prenechaný na poľnohospodár­ske účely.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nájomná zmluva #prenajímateľ #prenájom pôdy