Máte právny problém? Kedy sa treba obrátiť na advokáta a kedy na notára?

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta či notára. V ktorých oblastiach sa môžete na nich obrátiť?

27.05.2023 06:00
advokát, úraz, zranenie, právnik Foto:
Ilustračné foto.
debata

Obchodné právo

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien zapísaných údajov, zvýšenie alebo zníženie základného imania, prevod obchodných podielov, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom, vypracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností, príprava a vedenie valných zhromaždení, plnenie registračných a oznamovacích povinností, správa a vymáhanie pohľadávok.

Pracovné právo

Poradenstvo v pracovnom práve poskytované zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu, zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, ako napr. v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru, analýza práv a nárokov vyplývajúcich z existujúcich zmlúv a interných predpisov, pracovný poriadok, vnútorné smernice upravujúce práva a povinnosti zamestnancov.

Občianske právo

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, právne služby týkajúce sa podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradenstvo a služby pri kúpe, predaji alebo nájme nehnuteľností, vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv, úprava a urovnanie susedských vzťahov, právne služby a zastupovanie v dedičskom konaní, zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov, zastupovanie v konaní o pozbavenie/na­vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v spotrebiteľských sporoch.

Rodinné právo

Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v následnom konaní, vypracovanie návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, poradenstvo pri úprave styku rodičov s dieťaťom, poradenstvo a zastupovanie v sporoch o výživné.

Trestné právo

Obhajoba obvineného v trestnom konaní, stíhaného väzobne alebo na slobode, obhajoba odsúdených vo výkone trestu a vypracovanie žiadostí o podmienečné prepustenie, zastupovanie poškodených trestnými činmi a uplatňovanie nárokov na náhradu škody, poradenstvo a vypracovanie trestných oznámení pre obete trestných činov alebo svedkov.

Správne právo

Zastupovanie a poradenstvo týkajúce sa stavebného práva, vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány, zastupovanie v konaní o priestupkoch, zastupovanie klientov v katastrálnom konaní, zastupovanie a poradenstvo v konaní v správnom súdnictve, vypracovanie žalôb o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, uplatňovanie opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, vypracovanie podaní za účelom odstránenia prieťahov v konaní a nečinnosti správnych orgánov.

Ústavné právo

Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom.

Oplatí sa vedieť

Ak potrebujem spísať zmluvu, idem za: advokátom alebo notárom

Ak potrebujem zastupovať na súdnom pojednávaní, idem za: advokátom

Ak potrebujem obhajovať v trestnom konaní, idem za: advokátom

Ak sa chcem vyvarovať zdĺhavému súdnemu konaniu, idem za: mediátorom alebo rozhodcom

Ak mi dlžník nechce vyplatiť peniaze napriek tomu, že mi ich súd priznal v platobnom rozkaze, idem za: exekútorom

Ak chcem podať trestné oznámenie, idem za: prokurátorom alebo policajtom

Ak potrebujem právnu radu a nemám na ňu peniaze, idem do: Centra právnej pomoci

Ak potrebujem overiť pravosť podpisu alebo fotokópie, idem za: notárom alebo na matriku

Výkon advokácie je:

 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi
 • zastupovanie klientov v konaní pred orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • obhajoba v trestnom konaní
 • poskytovanie právnych rád
 • spisovanie listín o právnych úkonoch
 • spracúvanie právnych rozborov
 • správa majetku klientov

Mlčanlivosť advokáta

 1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak.
 2. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.
 3. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.
 4. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.
 5. ** Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť** v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.
 6. Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok komory.
 7. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.
 8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na
 1. zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným
 2. iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb
 3. členov orgánov komory a jej zamestnancov

9. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #advokát #právne služby #advokátska pomoc