Dokedy musia živnostníci podať odložené daňové priznanie? Ako si môžu SZČO znížiť dane

Podnikáte ako SZČO a mali ste odložené daňové priznanie? Dátum, kedy ho podať musíte, sa blíži. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je povinný podať živnostník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eura. Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.

27.06.2023 07:00
muž, účty, kalkulačka, odvody, živnostník Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu.
  • Tlačivo daňového priznania určené pre živnostníka: Daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Lehoty na podanie daňového priznania

  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 bola stanovená do 31. marca 2023. Odložené daňové priznanie treba podať do 30. júna.

Možnosť predĺženia lehoty: daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa dani z príjmov sa na základe

  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Lehota na podanie daňového priznania, ak živnostník zomrie:

Ak živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

V prípade, ak si SZČO neuplatňuje paušálne výdavky a rozhodne sa uplatňovať si výdavky skutočné, musí dodržať prísne daňové pravidlá a mať k všetkému účtovné doklady.

Daňový výdavok

Čo je daňový výdavok podľa zákona o dani z príjmu: daňovým výdavkom živnostníka môže byť iba taký výdavok, ktorý je vynaložený daňovníkom a preukázaný riadnym účtovným dokladom, je zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovník a je vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, pokiaľ nie je zákonom vylúčený z daňových výdavkov alebo pokiaľ nie je jeho výška limitovaná.

  • Ak ide o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, potom sa do daňových výdavkov daňovníka zahrňujú výdavky na tento majetok iba v pomernej časti, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace s jeho používaním.
pár, manželia, daňové, laptop Čítajte viac Koniec júna sa blíži, nezabudnite podať daňové priznanie
  • Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových výdavkoch buď

vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, alebo

v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Uvedené sa nevzťahuje na

  • výdavky na osobnú potrebu, ktoré vždy nie sú daňovými výdavkami zákona o dani z príjmov
  • výdavky súvisiace s nehnuteľnosťami,
  • výdavky zamestnávateľa v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely, keď je zamestnancovi zdaňovaný nepeňažný príjem podľa zákona o dani z príjmov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #odklad daňového priznania #daňové priznania živnostníkov