Aké daňové zvýhodnenia si môžete uplatniť? Kto má nárok na daňový bonus na deti?

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok alebo si možno znížiť základ dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

28.06.2023 07:00
žena, financie, peniaze, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj v pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Typy daňových priznaní

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a podobne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ak podávate daňové priznanie, núka sa vám možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Daňovník má nárok na jej uplatnenie len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Ak je základ dane daňovníka v roku 2022 rovný alebo je nižší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 eura.

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

 • starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,
 • alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.

pár, manželia, daňové, laptop Čítajte viac Koniec júna sa blíži, nezabudnite podať daňové priznanie

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Ako sa vypočíta nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

 • Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2022 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 38 553,01 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:
 • 4 186,75 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 4 186,75 eura a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 4 186,75 eura
 • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 4 186,75 eura
 • Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2022 vyšší ako 38 553,01 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:
 • rozdiel medzi sumou 13 825 eur (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1. 1. 2022 predstavuje sumu 218,06 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
 • rozdiel medzi sumou 13 825 eur a jednou štvrtinou základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule

Výpočet vlastného príjmu manželky

 • Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok, znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.
 • Medzi štátne sociálne dávky patrí iba: príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, 13. dôchodok, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi, kompenzačný príspevok baníkom.
 • Materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry a pod. sa započítavajú do úhrnu príjmov manželky a majú vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane, ktorú si bude manžel uplatňovať na manželku.

Ako si uplatniť daňový bonus na deti

Ak daňovník poberal v roku 2022 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na vyživované dieťa uplatniť daňový bonus takto:

 • na dieťa do 6 rokov veku sumu 47,14 eura mesačne
 • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku sumu 43,60 eura mesačne; nárok na uplatnenie daňového bonusu nevzniká, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa
 • na dieťa nad 15 rokov veku sumu 23,57 eura mesačne
 • Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť rozhodnúť sa, či bude poberať daňový bonus na dieťa v sume 43,60 eura, alebo či si uplatní dotáciu na stravovanie dieťaťa.

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

 • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom to nemôže byť dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • daňovník dosiahol minulý rok príjem aspoň 3 876 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania, alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu),
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník podľa zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorým došlo aj k zmene uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #odklad daňového priznania #daňové priznanie živnostníka