Môžu vám vždy policajti kontrolovať a zobrať doklady alebo dať fúkať? Ktorí áno a ktorí nie? Musíte poslúchnuť?

Právomoci polície presne definuje zákon. Iné prislúchajú príslušníkom Policajného zboru, iné možnosti má mestská polícia. Čo môžete robiť, ak vás zastavili policajti a skontrolovali vám doklady bez zjavnej príčiny? Prípadne vám dali fúkať, či dokonca urobili prehliadku auta bez zjavného dôvodu? Kedy je takéto konanie oprávnené a kedy ho možno spochybniť?

17.07.2023 06:00
policia, policajt, pokuta, kontrola, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (108)

Príslušník Policajného zboru je pri výkone svojich kompetencií v pozícii štátneho orgánu. To znamená, že môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach, rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Napriek skutočnosti, že zákon priznáva policajtovi široký rozsah oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, nemôže ich zrealizovať svojvoľne podľa vlastného uváženia, vychádzajúc výlučne z formálneho textu zákona.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Čo to znamená? „Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR v demokratickej spoločnosti policajti nemôžu bez legitímneho dôvodu, svojvoľne zastavovať dopravné prostriedky, resp. peších občanov. Ak sa vodič motorového vozidla nedopustil žiadneho priestupku ani trestného činu a policajti nemali akúkoľvek informáciu o protiprávnej činnosti posádky motorového vozidla, tak policajná hliadka takéto auto nemôže len tak zastaviť,“ hovorí JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS. Účelom Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke totiž nie je náhodné zastavovanie vozidiel. Policajt síce dohliada na bezpečnosť a plynulosť premávky, no to neznamená, že môže bezdôvodne zastavovať a kontrolovať posádku a vozidlá, ktorých jazda je v poriadku. Predstavovalo by to zásah do práv a slobôd jednotlivca garantovaných ústavou.

Nedodržiavanie pravidiel

Policajt však môže zastaviť auto v prípade, ak vodič nedodržiava pravidlá cestnej premávky a jeho jazda nekorešponduje s bežným užívaním pozemných komunikácií. Napríklad, ak vodič nezastaví pred dopravným značením „STOP“, alebo bez akéhokoľvek dôvodu prejde z jednej strany vozovky na druhú.

„V situácii, ak príslušník Policajného zboru zastaví motorové vozidlo bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu, napríklad iba na účely preverenia potrebných dokladov vodiča, takáto činnosť policajta od začiatku nie je v súlade s právnymi predpismi, a z tohto dôvodu nemôže existovať legálny základ ani pre realizáciu jeho ďalších oprávnení,“ vysvetľuje JUDr. Ádám Sípos z advokátskej kancelárie Ružička and Partners s. r. o. V takomto prípade by policajt nemal napríklad kontrolovať používanie bezpečnostných pásov posádky vozidla či zisťovať prítomnosť alkoholu, resp. iných omamných a psychotropných látok v krvi vodiča.

Zároveň platí, že ak sa vodič dopustí priestupku z jedného dôvodu, napríklad prejde na červenú, policajt nemôže vykonať ďalšiu odlišnú kontrolu, a to preto, lebo takáto kontrola sa dá považovať za náhodnú, náhodnú a nepodloženú o konkrétne podozrenie z porušenia zákona.

Mestská polícia

Menej právomocí má zatiaľ mestská polícia. Ak ale parlament schváli vládou schválený návrh zákona o mestskej polícii, pribudnú mestským policajtom právomoci práve v cestnej premávky. Obecní policajti budú po novom oprávnení vykonávať dychovú skúšku u vodičov.

Obce budú mať možnosť prejednávať prípady prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané stacionárnymi radarmi.

Podľa návrhu pri zistení alkoholu v množstve, ktoré je priestupkom, príslušník obecnej polície spíše správu o výsledku objasňovania priestupku a predloží ju správnemu orgánu, ktorým je Policajný zbor. Pri zistení alkoholu v množstve, ktoré je trestným činom, príslušník obecnej polície danú osobu bude môcť zadržať podľa Trestného poriadku a ďalej postupovať ako pri prichytení osoby pri inom trestnom čine. Donucovacie prostriedky možno považovať za podstatný prvok činnosti obecnej polície ako útvaru obce, ktorý plní úlohy najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku a spolupôsobí pri ochrane osôb, majetku či životného prostredia.

Návrh zákona ustanovuje základný rámec použitia donucovacích prostriedkov, pričom pred ich nasadením sa musí použiť predchádzajúca výzva s výstrahou. Voľba konkrétneho donucovacieho prostriedku závisí od povahy zákroku, konkrétnych okolností a intenzity protiprávneho konania osoby. Zavádzajú sa aj nové donucovacie prostriedky, najmä elektrické alebo iné dočasne zneschopňujúce prostriedky, spútavacie opasky a spútavacie popruhy.

108 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #mestská polícia #právomoci polície