Visia konáre susedovho stromu nad vaším pozemkom? Behá susedov pes po vašej záhrade? Musíte ho pustiť do vášho dvora?

Právnu úpravu susedských vzťahov rieši Občiansky zákonník. Podľa jeho ustanovení platí, že pri výkone práv vlastníka susedného pozemku nesmie byť konaním vlastníka nehnuteľnosti ohrozený jeho sused.

01.08.2023 06:00
muž, strihanie stromov, záhradkár, sused Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Aké sú najčastejšie susedské spory?

Ohrozenie susedovej stavby: Vlastník nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku. Ide tu o zákaz takej činnosti na pozemku alebo stavbe, ktorá susediaci pozemok alebo stavbu zbavuje opory, a teda môže spôsobiť napr. zosunutie pôdy alebo pohyb stavby. Túto skutočnosť je potrebné vždy objektívne posúdiť, na čo je zväčša potrebný aj znalecký posudok.

Pokiaľ si vlastník nesplní povinnosť urobiť dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, môže ten, čí pozemok alebo stavba sú ohrozené, sám takéto opatrenie urobiť, aby odvrátil hroziacu škodu, a následne požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody, ktorú pri tom utrpel.

Imisie: Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Najmä v týchto prípadoch je potrebné vždy objektívne posúdiť intenzitu zásahu, teda to, či konkrétny zásah prekračuje mieru primeranú pomerom.

Susedské spory
Video
Zdroj: TV Pravda

Vnikanie zvierat: Vlastník nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Musí urobiť primerané opatrenia, aby ním chované zvieratá nemohli vznikať na pozemky susedov, a to bezprostredných, ale aj vzdialenejších. Vlastník zvierat sa nemôže brániť tým, že urobil dostatočné opatrenia, ak sa ukáže, že boli nedostatočné.

Odstraňovanie koreňov a vetiev: Vlastník nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. To znamená, že odstraňovanie presahujúcich koreňov alebo vetiev nie je vo všeobecnosti zakázané, no nesmie sa vykonávať nešetrne alebo v nevhodnom ročnom období. Posúdenie šetrnosti a vhodnosti ročného obdobia býva v prípade vzniku sporu predmetom znaleckého skúmania.

Oplotenie pozemku: Vo všeobecnosti vlastník nemá povinnosť svoj pozemok oplotiť. Ak je to však potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

Čo hovorí Občiansky zákonník

  • Každý vlastník má podľa § 123 Občianskeho zákonníka právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
  • Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
  • Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obecnom úrade. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

Umožnenie vstupu na pozemok: Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ide o vstup výlučne z dôvodu nevyhnutnej údržby alebo obhospodarovania susediacej nehnuteľnosti, teda napr. pre nutnú opravu či úpravu susediacej stavby alebo vykonanie inej nevyhnutnej hospodárskej činnosti.

Údržbu a obhospodarovanie možno však vykonávať len v nevyhnutnej miere a nevyhnutnú dobu. Tieto kritériá treba posudzovať objektívne. Zákonné ustanovenie konkrétne nevymedzuje, ktoré konkrétne osoby sú oprávnené vstupovať na susediaci pozemok alebo susediacu stavbu. Z toho vyplýva, že oprávnená osoba môže za zákonných predpokladov použiť na nevyhnutnú údržbu a obhospodarovanie aj iné kvalifikované osoby (remeselníkov a pod.).

Ak vlastník umožní takýto vstup a v dôsledku toho mu vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť, pričom tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Oplotenie pozemku: "Z Občianskeho zákonníka zásadne nevyplýva povinnosť suseda oplotiť svoj pozemok. Túto povinnosť však môže za splnenia viacerých predpokladov uložiť súd. Súd zisťuje najskôr stanovisko príslušného stavebného úradu (odbor životného prostredia). Zisťovaniu tohto stanoviska však predchádza záver o objektívnej potrebe oplotenia a o tom, či toto oplotenie nebude brániť účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb.

Ak sú splnené uvedené predpoklady, súd rozhodne o povinnosti pozemok oplotiť, ale nemôže rozhodnúť o tom, aké musí byť toto oplotenie (drevené, murované, kombinované, plechové). Skutočnosť, či povinný na základe rozsudku splnil povinnosť oplotenia riadne, sa preto musí riešiť v exekučnom konaní, spravidla s pribratím znalca," uvádza na webovej stránke advokátska kancelária Ficek & Partners. Ak je to teda potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

susedské spory, hádka, susedia, hluk Čítajte viac Obťažuje vás sused hlukom? Ako sa môžete brániť?

Vecné bremená: S problematikou susedských vzťahov súvisí aj otázka tzv. vecných bremien, konkrétne vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez pozemok. V praxi sa totiž niekedy stáva, že vlastník nemá možnosť dostať sa k svojej nehnuteľnosti inak, ako prechodom cez pozemok svojho suseda. Najlepšou možnosťou je v takom prípade uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, v ktorej sa strany dohodnú na práve prechodu cez pozemok. Následne je potrebné podať návrh na vklad tohto práva do katastra nehnuteľností.

Pokiaľ však k dohode nedôjde, za určitých okolností je možné, aby vecné bremeno zriadil súd. Prichádza to do úvahy najmä v prípade, ak vlastník stavby nie je zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak. Vtedy môže súd na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.

Čo je obťažovanie susedov

  • Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
  • Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Vstup na pozemok

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Situácií, kedy sa vám môžu vyskytnúť problémy so susedmi je mnoho. Máte viacero možností, ako tieto spory riešiť.

Ak máte problémy so susedmi a neviete sa dohodnúť na riešení, máte niekoľko možností, ako situáciu riešiť. V prípade, ak vás nad mieru primeranú pomerom obťažuje alebo vážne ohrozuje výkon vašich práv sused, môžete sa obrátiť na políciu, na obec alebo sa domáhať súdnej ochrany. Na políciu sa môžete obrátiť vtedy, ak sused svojím konaním spáchal priestupok alebo trestný čin – napríklad rušenie nočného pokoja, rôzne schválnosti alebo iné hrubé správanie. Pokiaľ ide o obťažovanie dymom, prachom, popolčekom a podobne, môžete sa pokúsiť riešiť situáciu na obecnom úrade. Obec má právo v takomto prípade nezákonný zásah nielenže predbežne zakázať, ale môže tiež uložiť, aby bol obnovený predošlý stav.

Obťažovaný vlastník takisto môže podať na súd žalobu. V tej by mal presne uviesť konkrétne konanie, ktorým ho sused obťažuje alebo obmedzuje jeho práva, a navrhne, aby súd žalovanému uložil povinnosť zdržať sa neoprávneného zásahu. Ak súd rozhodne v prospech žalujúcej strany a žalovaný napriek tomu neprestane s neoprávneným zásahom, môže sa obťažovaná osoba obrátiť na exekútora. Ak hrozí vážne nebezpečenstvo škody, súd môže uložiť povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

susedské spory, hádka, susedia, hluk Čítajte viac Obťažuje vás sused hlukom? Ako sa môžete brániť?

Občiansky zákonník totiž umožňuje riešiť susedské spory na základe zriadenia vecného bremena a paragrafov upravujúcich vlastnícke vzťahy. Na nadobudnutie právoplatnosti zmluvy o vecnom bremene však musí byť urobený vklad do katastra nehnuteľností a zmluva musí mať zo zákona písomnú podobu.

So zriadením vecného bremena musia súhlasiť obe strany. Keď sa dohodnúť nedokážu, môže sa tá strana, ktorá žiada zriadenie vecného bremena, obrátiť na súd. Ten totiž môže zriadiť vecné bremeno rozhodnutím súdu, ale len z dôvodov, ktoré pripúšťa zákon. Súd zriadi vecné bremeno za náhradu v nevyhnutnom rozsahu. Vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorého dom je zaťažený vecným bremenom, patrí náhrada. Väčšinou ide o náhradu jednorazovú a zriadenie vecného bremena nemožno považovať za vznik nájomného vzťahu.

Každý, kto chce svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, môže sa obrátiť na aktívneho mediátora zapísaného v zozname mediátorov vedenom MS SR. Mediátor môže pomôcť vyriešiť konflikt v ktoromkoľvek jeho štádiu, či už predtým, ako bolo urobené podanie na obec, alebo aj po tom, čo sa začalo správne konanie či konanie o sťažnostiach, píše sa na webovej stránke dodkadanova.sk Správny orgán sa má počas celého konania pokúsiť o zmier medzi účastníkmi.

Na koho sa môžete obrátiť

Obec

Obec poskytuje ochranu pred zrejmým zásahom do pokojného stavu, môže predbežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predchádzajúci stav.

Polícia

Ak sa sused dopustí priestupku napríklad porušením nočného pokoja alebo úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi udalosťami alebo iným hrubým správaním.

Súd

Ak vlastník nad mieru obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, môže sa ohrozovaný sused domáhať súdnej ochrany.

Môže na súd podať žalobu, v ktorej popíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov.

Exekúcia

Ak by žalovaný vlastník ani na základe právoplatného rozsudku s rušivými zásahmi neprestal, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou.

V prípade, ak existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #susedia #susedské spory #susedské vzťahy