Môžu vás príbuzní zavrieť do nemocnice alebo iného zariadenia? Musíte tam zostať? Pozrite si rady právničky

Súhlasiť s ošetrením alebo so zákrokom, je právo, nie povinnosť pacienta. "Ak pacient informovaný súhlas odmietne dať, znamená to, že navrhovaná zdravotná starostlivosť nebude pacientovi poskytnutá," hovorí advokátka Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH advocates.

09.08.2023 06:00
Muž u lekára Foto:
Ilustačná foto.
debata

Stav pacienta umiestneného na nemocničnom oddelení vyžaduje okamžitý prevoz na JIS. Je lekár povinný informovať príbuzných pacienta ešte pred prevozom a vyžiadať si ich súhlas, ak pacient nie je spôsobilý ho udeliť?

Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať pacienta alebo osobu, ktorú si pacient určil, a ďalšie zákonom vymedzené osoby (napr. zákonný zástupca) o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Následne je potrebné od pacienta alebo jeho zákonného zástupcu získať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ak sa na získanie informovaného súhlasu nevzťahuje výnimka.

Informovaný súhlas vyjadruje súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti tento súhlas dáva (i) pacient, teda osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť alebo zákonný zástupca, ak pacient nie je spôsobilý dať informovaný súhlas. Z uvedeného vyplýva, že príbuzní nemajú právo dávať informovaný súhlas za pacienta, a to ani v prípade, ak pacient nie je zdravotne spôsobilý tento súhlas udeliť.

Zákon o zdravotnej starostlivosti však upravuje výnimky, keď sa informovaný súhlas nevyžaduje. Ide napríklad o prípad poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať. Pod túto situáciu možno podľa nášho názoru zaradiť aj ilustrovaný prípad v položenej otázke.

Môže lekár povedať o vašom zdravotnom stave hocikomu? Musí mať váš súhlas?
Video
Zdroj: TV Pravda

Je povinný lekár alebo sestra informovať o prevoze príbuzných, ak už k prevozu došlo aj bez súhlasu pacienta, pretože šlo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť?

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti) pacienta, teda osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si pacient určil. To znamená, že ak si pacient určil takúto osobu, zdravotnícky pracovník je povinný takúto osobu poučiť, ale neznamená to, že táto osoba by mala byť oprávnená udeliť informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti namiesto pacienta. Zároveň uvedené neoprávňuje osobu nahliadať alebo si robiť výpisy a kópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Aby bola osoba oprávnená získať takéto údaje, musela by postupovať spôsobom, ktorý sme uviedli v odpovedi k prvej otázke, t. j. prostredníctvom plnomocenstva.

Ak je pacient v stave, že je schopný reagovať, musí súhlasiť? Čo sa deje, keď nesúhlasí?

Dať informovaný súhlas zdravotníckemu pracovníkovi je právo, nie povinnosť pacienta. Ak pacient informovaný súhlas odmietne dať, znamená to, že navrhovaná zdravotná starostlivosť nebude pacientovi poskytnutá. Zároveň by mal byť pacient zo strany zdravotníckeho pracovníka poučený o tom, aké riziká pacientovi hrozia v prípade odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Samotné poučenie a získanie informovaného súhlasu musí byť vždy prispôsobené stavu osoby, ktorej sa týka. Aj maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony má byť primeraným spôsobom zapojená rozhodnutia, ktorým sa potenciálne zasahuje do jej integrity. Ak teda slovné spojenie „je schopný reagovať“ znamená, že je schopný jednoznačne, čitateľne a v záujme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj dostatočne preukázateľne dať alebo nedať informovaný súhlas, jeho vôľa má byť pri poskytovaní ZS rešpektovaná.

Uvedené je však potrebné posúdiť aj z pohľadu poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorá informovaný súhlas pacienta nevyžaduje. Takáto zákonná úprava predchádza prípadom, keď by pacient mohol odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti v život ohrozujúcich situáciách. Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať, alebo ak nastane situácia, že je situácia život ohrozujúca, ale pacient je schopný a spôsobilý vyjadriť svoju vôľu a poskytnutie zdravotnej starostlivosti odmietne, zdravotnícky pracovník to môže rešpektovať.

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie . Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca, súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Ako je to v prípade, ak pacient potrebuje zákrok a nesúhlasí s ním? Môže udeliť súhlas s liečbou alebo so zákrokom iná osoba?

Právo dať informovaný súhlas je výlučné právo pacienta, a teda nie je možné, aby informovaný súhlas udelila namiesto pacienta iná osoba. Výnimkou je situácia, ak pacient, ktorému sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas. Za takú osobu zákon o zdravotnej starostlivosti považuje maloleté dieťa a osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony alebo osobu s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. V takom prípade informovaný súhlas udeľuje zákonný zástupca. Aj vtedy sa osoba nespôsobilá dať súhlas podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

Ako je v prípade nesvojprávnych osôb?

Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, má súdom ustanoveného opatrovníka, ktorý je jej zákonným zástupcom. V takom prípade v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti udeľuje informovaný súhlas opatrovník – zákonný zástupca, ale len v prípade, ak rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony obsahuje výrok, že osoba nie je na tento typ právnych úkonov spôsobilá. Uvedené obdobne platí aj v prípade maloletých pacientov.

A ako je v prípade, keď rodič odmietne udeliť súhlas na transfúziu pre dieťa z náboženských dôvodov a dieťa zomrie? Je rodič stíhaný? Ako je to v prípade, ak lekár aj transfúziu vykoná, môže ho rodič žalovať?

Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený podať návrh na súd, ak je to v záujme osoby, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, nespôsobilej dať informovaný súhlas. Do rozhodnutia súdu však možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby. V prípade kladného rozhodnutia súdu nahrádza súhlas súdu informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Podľa rozhodovacej praxe súdov odmietnutie zdravotného výkonu (hoci by nevykonanie zákroku spôsobilo škodu na zdraví zastupovaného) zo strany zákonného zástupcu samo osebe ešte nezakladá trestnú zodpovednosť zákonného zástupcu, pretože je výsledkom realizácie zákonom stanoveného práva odmietnuť navrhovanú zdravotnú starostlivosť.

Netreba zabúdať na situácie, keď sa informovaný súhlas nevyžaduje, t. j. v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Je však na uvážení lekára, či ide o takúto situáciu, ktorá ho oprávňuje uskutočniť zdravotný výkon aj bez informovaného súhlasu.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykoná zdravotný výkon bez informovaného súhlasu a zároveň nejde o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je zákonný zástupca oprávnený žalovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v konaní o ochrane osobnosti, v ktorom sa môže domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Ilustačná foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Smutná žena u lekára Ilustačná foto.

Ako je to celkovo v prípade detí? Na čo majú rodičia právo – informácie, súhlasy s zákrokmi a liečbou? S čím musia súhlasiť a čo môžu odmietnuť?

Ako už bolo uvedené, ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať zákonného zástupcu – rodiča – o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti. Zároveň v prípade maloletých pacientov informovaný súhlas v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti dáva zákonný zástupca. Obmedzenie na jednotlivé zdravotné výkony – zákroky, s ktorými zákonný zástupca musí súhlasiť alebo ich odmietnuť, zákon nevymedzuje, ide o absolútne rozhodnutie rodiča. V prípade odmietnutia informovaného súhlasu zo strany zákonného zástupcu však zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje právo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti obrátiť sa na súd, aby súd svojím súhlasom nahradil informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Ako je to v prípade sprievodu rodiča s dieťaťom v nemocničnom zariadení? Musí to zariadenie umožniť?

V zmysle Charty práv pacienta v Slovenskej republike je možné v situácii, ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, aby s ním na základe odporúčania jeho ošetrujúceho lekára bol do ústavnej starostlivosti prijatý aj sprievodca. V prípade detí od šesť rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky závisí prijatie sprievodcu od posúdenia psychického a fyzického stavu pacienta a od odporúčania jeho ošetrujúceho lekára a od súhlasu revízneho lekára aj sprievodcu. V zmysle Charty práv hospitalizovaných detí, však majú deti, okrem iných práv, právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu, čo však v podmienkach Slovenskej republiky nie je priamo upravené v legislatíve, a teda nie je na našom území riadne dodržiavané. Vzhľadom na prax, kapacitné a finančné možnosti slovenských nemocníc často dochádza k porušovaniu práv dieťaťa v zmysle Charty práv hospitalizovaných detí. V nedávnej minulosti bol v parlamente návrh, ktorým by sa právo dieťaťa na sprievodcu upravilo priamo v zákone, ale nakoniec bol tento návrh stiahnutý.

Ako je v prípade pôrodov? Musí nemocnica umožniť prítomnosť manžela alebo inej osoby?

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti s účinnosťou od 1. júna 2024 bude výslovne upravovať právo ženy na prítomnosť ňou určenej sprevádzajúcej osoby, pričom ak to podmienky zdravotníckeho zariadenia budú umožňovať, žena bude mať právo na prítomnosť viacerých ňou určených sprevádzajúcich osôb. Obmedzenie prítomnosti sprevádzajúcej osoby môže byť iba v zákonom stanovených prípadoch, a to len v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas. Podľa aktuálne platnej a účinnej legislatívy prítomnosť ani počet sprevádzajúcich osôb pri pôrode nie sú nijakým spôsobom regulované. Je teda na interných predpisoch každej nemocnice či, komu, v akom počte a za akých podmienok umožní byť sprevádzajúcou osobou pri pôrode.

osa Čítajte viac Rozhovor s imunoalergologičkou. Ktorý je nebezpečnejší? Jed osy alebo včely?

Môže niekto umiestniť do zdravotníckeho zariadenia osobu proti jej vôli? V prípade choroby vyžadujúcej liečbu, v prípade úrazu alebo duševnej choroby? Prípadne ak niekto šíri infekčnú chorobu?

Zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje výnimky, keď sa informovaný súhlas pacienta nevyžaduje. Prvým už spomínaným prípadom je poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientovi bez informovaného súhlasu, ak ide o situáciu, keď vzhľadom na zdravotný stav pacienta nemožno získať tento súhlas včas a zároveň je možné jeho súhlas s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou predpokladať. Aj v tomto prípade teda môže dôjsť k situáciám, keď je osoba proti jej vôli umiestnená do zdravotníckeho zariadenia.

Druhým prípadom je situácia, keď je osobe súdom uložené ochranné liečenie (psychiatrické, protialkoholické, protitoxikomanické, sexuologické alebo ochranné liečenie patologického hráčstva alebo detencia, t. j. ide o situácie, keď osoba spáchala trestný čin a súd takejto osobe nariadi, bez jej súhlasu, umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia, a to za dodržania podmienok uvedených v právnych predpisoch, najmä v Trestnom zákone.

Ďalším prípadom, keď je osobe poskytovaná zdravotná starostlivosť bez informovaného súhlasu, teda proti vôli osoby, je situácia, keď osoba šíri prenosnú chorobu a závažným spôsobom ohrozuje okolie. Takejto osobe je bez informovaného súhlasu poskytovaná ústavná starostlivosť, t. j. táto osoba môže byť umiestnená aj napriek jej nesúhlasu do zdravotníckeho zariadenia. Musí však ísť o závažné ohrozenie okolia.

Posledným prípadom poskytnutia zdravotnej starostlivosti bez informovaného súhlasu pacienta je situácia, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. V tomto prípade môže byť osobe poskytnutá ambulantná alebo ústavná starostlivosť, a to aj bez informovaného súhlasu.

Každý, teda aj nedobrovoľne hospitalizovaný pacient, má právo poznať diagnostické a liečebné postupy a mať možnosť vyjadriť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s nimi. V prípade nesúhlasu lekár zváži, či ide o postupy, ktoré sú nevyhnutné, prípadne či je možné zvoliť alternatívny postup, s ktorým pacient súhlasí. (Samostatnou kategóriou sú obmedzovacie prostriedky.)

Rovnako stále platí aj právna úprava týkajúca sa nakladania s údajmi o zdravotnom stave pacienta. Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas, poskytovateľ je povinný prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. O zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia. Ak sa pominú dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas, poskytovateľ je povinný osobu prepustiť z ústavnej starostlivosti alebo si vyžiadať informovaný súhlas. Rovnako bude povinný osobu prepustiť ak súd v zákonnej lehote rozhodne, že na hospitalizáciu bez súhlasu nie je dôvod.

koža, znamienko, žena, rakovina kože Čítajte viac Otázky a odpovede: o najzhubnejšom kožnom nádore melanóme

Ako je to so súhlasom s darovaním orgánov? Je u nás každý automaticky darca orgánov, aj deti?

V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti má každý právo na odmietnutie odberu ľudského orgánu, ľudského tkaniva alebo ľudských buniek po svojej smrti, to znamená, že darovanie orgánov po smrti osoby je možné, pokiaľ osoba (alebo jej zákonný zástupca ) počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie o nesúhlase s takýmto odobratím. Uvedené rovnako platí pre plnoleté aj maloleté osoby, ale v prípade maloletých (osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony) je oprávnený uskutočniť písomné vyhlásenie o nesúhlase zákonný zástupca maloletého.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Pacient #nemocnice #odmietnuť ošetrenie