Máte chorého príbuzného a lekári vám nechcú povedať čo mu je? Komu musia podať informácie a komu nie? Pozrite si rady právničky

Môže človek udeliť súhlas, aby lekár mohol o jeho stave informovať aj iné osoby? Ak áno, ako tak môže urobiť? Odpovedá advokátka Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH advocates.

03.08.2023 06:00
Lekárka Foto:
Ilustačná foto.
debata (1)

Súbor informácií a údajov o zdravotnom stave osoby sa v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti považuje za zdravotnú dokumentáciu.

Právna úprava upravuje dva zákonné spôsoby, ktorými sa osoby odlišné od pacienta môžu dostať k požadovaným informáciám, a to prostredníctvom výpisu zo zdravotnej dokumentácie alebo nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie.

Môže lekár povedať o vašom zdravotnom stave hocikomu? Musí mať váš súhlas?
Video
Zdroj: TV Pravda

Právo oboznámiť sa s údajmi v zdravotnej dokumentácii je výlučným právom pacienta – dotknutej osoby.

Osobne vnímam ešte tretiu formu. Podľa § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak tento zákon neustanovuje inak, osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila.

Táto úprava umožňuje poskytnúť takzvané „poučenie“ aj bez písomného plnomocenstva, pretože v tomto kontexte nie je definovaný spôsob „určenia“ osoby. Ani poučenie samotné nemusí mať nevyhnutne písomnú podobu.

Pre preukázanie, že prebehlo v súlade so zákonom, je písomná podoba vhodná. Poučenie však treba odlišovať od následného informovaného súhlasu.

Sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania možno okrem samotného pacienta aj ďalším osobám v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti, a to najmä zákonným zástupcom a najbližším príbuzným, ale len za dodržania zákonných podmienok.

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacienta sa sprístupňuje:

  • zákonnému zástupcovi v celom rozsahu bez splnenia akýchkoľvek zákonných podmienok
  • manželovi alebo manželke, dieťaťu, rodičovi po smrti pacienta v celom rozsahu; ak takejto osoby niet, tak osobe plnoletej, ktorá s pacientom žila v čase smrti v domácnosti, alebo blízkej osobe.

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú bezodkladne formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby

  • manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi u osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, a to v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s jej aktuálnym zdravotným stavom; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žije v domácnosti, alebo blízkej osobe.

Splnenie podmienok

Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie je povinná preukázať, že nemá zakázané sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie, a to písomným potvrdením od všeobecného lekára osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, nie starším ako sedem dní.

Všeobecný lekár je povinný na žiadosť tejto osoby vydať jej písomné potvrdenie, ktoré vlastnoručne podpíše a k podpisu pripojí odtlačok pečiatky.

V písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie údaje o osobe, ktorá o jeho vydanie žiada, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, miesto a dátum vystavenia písomného potvrdenia a informáciu o tom, že zdravotná dokumentácia osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, neobsahuje zákaz vo vzťahu k osobe, ktorá o vydanie písomného potvrdenia žiada.

V prípade sprístupnenia údajov zo zdravotnej dokumentácie je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o tom osobu, z ktorej zdravotnej dokumentácie boli údaje sprístupnené, a to hneď, ako to bude možné.

Pacient je však v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti oprávnený prostredníctvom písomného plnomocenstva splnomocniť akúkoľvek osobu. Zákon však vyžaduje osvedčený podpis pacienta na plnomocenstve.

Informácie o zdravotnom stave sa v tomto prípade sprístupňujú v celom rozsahu. Splnomocnená osoba je po predložení plnomocenstva lekárovi oprávnená nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Okrem uvedených osôb je lekár oprávnený umožniť nahliadanie do zdravotnej dokumentácie pacienta v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti aj ďalším osobám, ale ide o osoby, ktoré tieto údaje potrebujú pre výkon svojho povolania a výkon verejnej moci.

Ide napríklad o posudkového lekára, znalca, poisťovňu, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a iných.

Druhý spôsob oboznámenia sa so zdravotnou dokumentáciou pacienta sú výpisy zo zdravotnej dokumentácie. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti platí, že osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie majú právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie pacienta.

Elektronická zdravotná knižka

Osoba je oprávnená udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora inej osobe uvedením dočasného identifikátora osoby, ktorej súhlas na prístup k údajom udeľuje.

Dočasný identifikátor je bezvýznamový alfanumerický reťazec, ktorý generuje cez Národný portál zdravia prostredníctvom úradného autentifikátora osoba, ktorej sa súhlas na prístup k údajom má udeliť.

Osoba, ktorá udelila súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky je oprávnená svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky inej osoby trvá do jeho odvolania oprávnenou osobou.

{* sablona=„info­box_v_clanku“ | ikona="" | content="" | typ="" *}

Čo sa deje v prípade, ak lekár poruší lekárske tajomstvo?

Ako treba postupovať v prípade, ak lekár poruší lekárske tajomstvo a informuje o stave pacienta neoprávnené osoby?

Povinnosť mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov je upravená vo viacerých právnych predpisoch, a to v zákone o zdravotnej starostlivosti, zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ale aj v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorá je prílohou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Voči lekárovi, ktorý porušil lekárske tajomstvo, môže byť vyvodená disciplinárna, občianskoprávna, ale aj trestnoprávna zodpovednosť.

Vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť môže Slovenská lekárska komora alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to napríklad na základe podnetu pacienta, vo vzťahu ku ktorému bolo lekárske tajomstvo porušené.

Pacient sa však môže obrátiť aj na súd, a to podaním žaloby z dôvodu porušenia práv na ochranu osobnosti a súkromia, ktorou sa môže domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Porušenie lekárskeho tajomstva môže byť považované aj za trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v zmysle Trestného zákona, za ktorého spáchanie môže byť lekárovi uložený trest odňatia slobody až na dva roky v prípade závažnejšieho spôsobu konania.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #lekári #informácie #zdravotný stav #informácie o zdravotnom stave