Sú platné doklady odfotené v mobile? Musíte mať pri sebe občiansky a vodičský preukaz? Kedy môže polícia kontrolovať vaše doklady?

Ako policajt zistí vašu totožnosť, keď nenosíte doklady? Uznajú vám tie odfotené v mobile? Porušujete tým zákon? A čo ak nemáte iné doklady potrebné k vedeniu auta?

03.08.2023 06:00
dopravná polícia, kontrola, rýchlosť, meranie, Foto:
Ilustračné foto.
debata (15)

Od pätnásteho roku života je každý povinný vlastniť občiansky preukaz, avšak nie je povinnosťou mať ho vždy pri sebe. Zákon totiž jednoznačne neukladá občanovi povinnosť nosiť pri sebe doklad totožnosti. Čo ak ale nastane situácia, kedy by vás policajt mal právo legitimovať a vy by ste preukaz nemali?

V takom prípade je človek povinný strpieť úkony polície na zistenie jeho totožnosti. „Preukázať totožnosť je možné aj inými dokladmi, napr. vodičským preukazom, či pasom. Dokonca je to možné aj ústne. Príslušník Policajného zboru má pritom povinnosť posudzovať hodnovernosť preukázania totožnosti vždy objektívne a môže tieto údaje overiť za pomoci registra evidencie obyvateľov.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Ak však vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť a ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený predviesť ju na oddelenie Policajného zboru. Urobiť tak môže po vyčerpaní všetkých predošlých možností,“ objasňuje ďalej JUDr. Ján Azud (advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS).

Zásah do základných práv a slobôd občana

Výzva policajta na preukázanie totožnosti je definovaná ako služobný zákrok. Zasahuje ním do základných práv a slobôd občana, primárne do práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia a do práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Preto je možné ho vykonať len v prípade, ak je to potrebné na realizáciu úloh príslušníkov Policajného zboru.

Teda najmä vtedy, keď policajt: spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku. Ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení alebo odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov. Rovnako, ako v prípade zastavovania vozidiel, je v rozpore so zákonom, ak policajt kontroluje doklady preventívne či bezdôvodne.

Aj občan má povinnosti

Policajt má zákonnú povinnosť vždy odôvodniť výkon svojho postupu. „V zmysle platnej právnej úpravy policajta nič neobmedzuje v tom, aby dotknutú osobu oboznámil s legitímnym dôvodom, na základe ktorého má v úmysle zrealizovať svoje oprávnenie. Policajt by dotknutú osobu mal poučiť aj o konzekvenciách nevyhovenia danej výzve. Nevyhnutnosť odôvodnenia realizácie služobného zákroku vychádza z princípu transparentnosti výkonu štátnej moci. V demokratickej spoločnosti štátna moc by mala byť vždy kontrolovateľná občanmi,“ dodáva JUDr. Ádám Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s tým, že „občania nemajú povinnosť rešpektovať výzvu príslušníka Policajného zboru, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi.

Tento názor je potvrdený aj slovenskou judikatúrou, dobrým príkladom je právny záver Okresného súdu Pezinok, podľa ktorého žiadna osoba nie je povinná uposlúchnuť výzvu ani podrobiť sa takej výzve príslušníka Policajného zboru, ktorá nemá oporu v platných právnych predpisoch. Voči osobe, ktorá takto postupuje, nie je možno vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť založenú na nerešpektovaní takejto výzvy.”

Doklady potrebné pre vedenie motorového vozidla

Zo zákona teda vyplýva, že občiansky preukaz musí mať občan vydaný, legislatíva mu ale neukladá povinnosť nosiť ho pri sebe. Inak je to je ale s vodičským preukazom. Vodičský preukaz sa nevydáva v elektronickej podobe, tak nie je možné sa pri vedení vozidla preukazovať fotografiou vodičského preukazu. Polícia takúto podobu dokladu akceptovať nebude, vodič je totiž povinný mať platný vodičský preukaz pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu.

Vodiči niekedy zabúdajú, že pri šoférovaní auta musia mať pri sebe viac dokladov ako len vodičský preukaz. Ktoré to podľa zákona o cestnej premávke sú? V aute pri sebe vodič musí mať: vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového tzv. „biela a zelená karta“ (na území Slovenskej republiky stačí mať pri sebe „bielu kartu“), doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha, doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom ,iné doklady ustanovené osobitným predpisom.

V prípade, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva ďalšia povinnosť mať pri vedení dopravného prostriedku iný doklad, tak vodič nemá povinnosť takýto doklad predložiť na kontrolu policajtovi vykonávajúcemu dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

© Autorské práva vyhradené

15 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #doklady #vodičský preukaz #občiansky preukaz