Delenie majetku pri rozvode? Nárok na polovicu nie je automatický

Dohoda o rozdelení majetku, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná. Všeobecne platí, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rovnaké (BSM), ale pri uzavieraní dohody o vyrovnaní BSM sa uplatňuje voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov.

16.08.2023 06:00
Postavičky na súde Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Podľa Občianskeho zákonníka sa pri delení majetku manželov vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Každý z nich má právo požadovať, aby mu bolo uhradené, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, ale má aj povinnosť nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Samozrejme, prihliada sa na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí, ako aj na mieru starostlivosti o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Po rozvode si manželia musia do 3 rokov rozdeliť majetok. Ak túto lehotu nestihnú a nedohodnú sa, alebo nepodajú návrh na súd, hnuteľné veci a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi, prechádzajú do vlastníctva jemu. Pri delení spoločného majetku je teda najjednoduchšie sa dohodnúť.

Dlhy Čítajte viac Ako sa delí majetok manželov pri rozvode? Kto má nárok na väčší podiel?

V zahraničí si mnohé manželské páry upravujú majetkové pomery ešte pred svadbou v rámci inštitútu predmanželskej zmluvy.

Na Slovensku zatiaľ súčasná právna úprava túto možnosť neposkytuje. Rovnakú službu však poskytuje notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou BSM. To vzniká automaticky uzavretím manželstva a zvyčajne sa týka všetkých vecí, ktoré manželia získajú počas manželstva.

Katarína Kasalová, Ide o právo Čítajte viac Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?

Výnimkou sú zdedené predmety a dary, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo pri výkone povolania jedného z manželov. Manželia sa však u notára môžu dohodnúť, komu pripadnú hnuteľné veci a nehnuteľnosti v prípade rozvodu. Rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #majetok #manželia #delenie majetku #BSM