Musia byť podiely oboch manželov pri delení majetku pri rozvode rovnaké? Dávno to neplatí

Ak ide pri vyrovnaní BSM len o hnuteľné veci, netreba písomnú dohodu, spíše sa len potvrdenie o tom, že sa obaja manželia medzi sebou vyrovnali. Pri nehnuteľnostiach je potrebná písomná forma.

23.08.2023 06:00
rozvod, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pri spísaní dohody o vyrovnaní BSM musia byť naozaj podiely oboch manželov rovnaké? A čo ak sa bývalí manželia dohodnú, že jeden nechce nič a druhému ostane všetko? Je takáto dohoda platná?

Podľa § 150 OZ pri vyrovnaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Všeobecne je dané, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyrovnaní BSM rovnaké, ale pri uzavieraní dohody o vyrovnaní BSM sa uplatní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Preto dohoda o vyrovnaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná pre rozpor s §150 OZ.

Možno v dohode o vyrovnaní BSM dohodnúť aj zmluvnú pokutu?

V prípade, že sa bývalí manželia dohodnú na tom, že napríklad jeden z manželov je povinný vyplatiť druhému manželovi určitú peňažnú sumu v danom čase a dojednajú si aj zmluvnú pokutu, a k vyplateniu predmetnej sumy v danom čase nedôjde, je druhý bývalý manžel oprávnený žiadať od bývalého manžela, ktorý mu peňažnú sumu v danom čase nevyplatil, vyplatenie tejto sumy súdnou cestou, ako aj zaplatenie zmluvnej pokuty.

Ako vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

Na posúdenie vzniku BSM je rozhodujúce, kedy došlo k nadobudnutiu vlastníctva k predmetnej veci. Legislatíva stanovuje, že veci, ktoré každý z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, do tohto spoluvlastníctva nespadajú, aj keď ich prípadne užívajú obidvaja manželia. Naďalej zostávajú vo výlučnom vlastníctve toho manžela, ktorý ich nadobudol.

Dlhy Čítajte viac Ako sa delí majetok manželov pri rozvode? Kto má nárok na väčší podiel?

?Ako sa posudzuje majetok nadobudnutý z peňazí získaných predajom veci, ktorá nebola v BSM?

Pokiaľ by manželia spoločne nadobudli vec na základe zmluvy pred uzavretím manželstva, bola by v ich podielovom spoluvlastníctve. Prípadnú pochybnosť, v akom vlastníctve budú veci získané výmenou za vec alebo z predaja veci, ktorá bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, odstránil výklad súdnej praxe v tom smere, že tieto veci patria naďalej do výlučného vlastníctva manžela, pretože ide len o premenu toho istého majetku. Ak sa však na získanie novej veci použijú čo len sčasti prostriedky z BSM, celá vec bude patriť do BSM.

Možno počas trvania manželstva zúžiť alebo rozšíriť BSM?

Manželia majú často požiadavky na zúženie BSM vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať, alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili. K zúženiu BSM však nesmie dôjsť do takej miery, že by toto spoluvlastníctvo prestalo existovať. Rozšírením BSM zabezpečíte, že do spoluvlastníctva budú na základe dohody patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov. Ide napríklad o veci získané darom, dedením, nehnuteľnosti získané v reštitúcii, veci osobnej povahy, alebo veci, ktoré slúžia na výkon povolania jedného z manželov. Notársku zápisnicu o úprave BSM počas trvania manželstva môžete kedykoľvek upraviť, zmeniť, či dokonca zrušiť.

Čo znamená vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov ku dňu zániku manželstva?

Vznik BSM možno vyhradiť ku dňu zániku manželov. Znamená to, že počas manželstva môžu muž i žena nadobúdať, ale aj predávať majetok individuálne, bez súhlasu partnera. Ak však dôjde k rozvodu, vyčísli sa hodnota ich spoločného majetku ku dňu zániku manželstva a suma sa delí na polovicu. Táto forma je výhodná najmä pre tie manželstvá, kde sú manželia od seba finančne nezávislí alebo obaja podnikajú a potrebujú voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Takéto dohody musia mať formu notárskej zápisnice, inak by neboli platné.

Katarína Kasalová, Ide o právo Čítajte viac Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?

Ako zaniká BSM a ako sa delí tento majetok?

Spoluvlastníctvo manželov zaniká smrťou jedného z nich, rozpadom manželstva, ale aj počas neho, ak tak rozhodne súd. Dôvody môžu byť viaceré. Napríklad ak by ďalšia existencia BSM odporovala dobrým mravom, prejavil sa alkoholizmus alebo iná nebezpečná závislosť jedného z manželov, zadlžovanie, či nehospodárne nakladanie s financiami. Pokiaľ je na majetok jedného z manželov uvalený trest prepadnutia majetku alebo uvalený konkurz, druhý z manželov môže požiadať súd o zrušenie BSM. Ak raz zanikne BSM počas trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu a to na návrh jedného z manželov. Po skončení manželstva si manželia musia do 3 rokov rozdeliť majetok. Ak túto lehotu nestihnú a nedohodnú sa, alebo nepodajú návrh na súd, hnuteľné veci a nehnuteľnosti prechádzajú do podielového spoluvlastníctva, veci osobnej povahy, ktoré patria príslušnému manželovi prechádzajú do vlastníctva jemu. Do BSM patria aj dlhy a pohľadávky, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Ak by napríklad mal jeden z manželov nevyrovnané záväzky, veritelia sa môžu domáhať ich uspokojenia aj z majetku druhého z manželov. Obligatórnosť notárskej zápisnice o dohode má dôležitý význam. Existencia dohody o zúžení BSM vo forme verejnej listiny (zápisnice) presúva dôkazné bremeno na toho, kto popiera jej obsah, a súčasne zamedzuje manželom (jednému z nich) popierať voči tretej osobe, že k uzavretiu takej dohody došlo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #otázky a odpovede #manželia #BSM #vyrovnanie BSM #podiel manželov