Ako sa dedí majetok v BSM? Kto má naň nárok a na aký podiel? Dostane všetko len pozostalý manžel alebo aj iní dedičia?

Účelom vyrovnania bezpodielového splluvlastníctva manželov (BSM) v konaní o dedičstve je určiť, čo z majetku BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva.

15.08.2023 06:00
Delenie majetku Foto:
Ilustačná foto.
debata

Konanie o dedičstve

Tento proces prerokúva dedičstvo a jeho účelom je rozhodnutie o dedičstve, teda o prechode majetku poručiteľa na jeho dedičov a o tom, ktorý z nich čo z dedičstva nadobudol.

Dá sa na Slovensku vydediť potomok? Ak áno, aké sú podmienky?
Video
Zdroj: TV Pravda

Majetok poručiteľa

Povinnosťou súdu je zistiť poručiteľov majetok a jeho dlhy a vykonať súpis aktív a pasív dedičstva. Na podklade tohto zistenia súd určí všeobecnú cenu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, súčasťou je aj vyriešenie otázky, či mal poručiteľ majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) a určiť, čo z toho majetku patrí do dedičstva a čo pozostalému manželovi.

Vyrovnanie BSM

Vyrovnanie BSM sa robí v rámci dedičského konania výlučne v takom prípade, ak sa o jeho vyrovnanie nezačalo sporové konanie na súde. Použitie termínu pozostalý manžel znamená, že vyrovnanie podľa týchto ustanovení sa týka majetku v BSM, ktoré zaniklo smrťou poručiteľa.

Poručiteľ s pozostalým manželom môže mať aj nevyrovnaný majetok v BSM, ktoré zaniklo inak než smrťou poručiteľa bez zániku manželstva, vyhlásením konkurzu na majetok jedného z manželov, uložením trestu prepadnutia majetku.

Výsledkom tohto procesu je potom určenie, ktorá konkrétna vec alebo aká jej časť patrí do dedičstva.

Pri vyrovnaní sa postupuje podľa predpisov Občianskeho zákonníka. Aby tak bolo možné urobiť, musí:

  • existovať majetok v BSM
  • v prípade uzavretia dohody o vyrovnaní BSM musí existovať aspoň jeden dedič okrem pozostalého manžela
  • musí byť dokázané, že o vyrovnaní BSM sa nezačalo konanie na súde,
  • od prípadného zániku BSM neuplynula lehota 3 roky.

Predmet BSM je vymedzený v Občianskom zákonníku. Ak je medzi účastníkmi konania nesporné, že poručiteľ s pozostalým manželom nemali žiaden majetok v BSM, je vhodné o tom vykonať záznam v zápisnici o prejednaní dedičstva.

BSM sa vyrovnáva medzi pozostalým manželom a dedičmi. Bez ohľadu na to, či pozostalý manžel je zároveň dedičom, nemôže pri vyrovnaní dohodou vystupovať na strane dedičov.

Ak je však manžel jediným dedičom, nemožno vykonať vyrovnanie dohodou, ale iba rozhodnutím. Osobitná situácia môže nastať, ak existuje nevyrovnaný majetok v BSM, ktoré zaniklo zánikom manželstva pred smrťou poručiteľa, bývalý manžel nie je dedičom a nikto iný nededí, teda dedičstvo pripadá štátu. V takomto prípade sa BSM vyrovná medzi bývalým manželom a štátom.

Ak od zániku BSM uplynuli 3 roky, nemožno vykonávať vyrovnanie BSM, pretože v súlade Občianskym zákonníkom platí pre hnuteľné veci, že sa manželia vyrovnali podľa stavu, v akom ich každý výlučne ako vlastník používa.

Dlhy Čítajte viac Ako sa delí majetok manželov pri rozvode? Kto má nárok na väčší podiel?

O ostatných hnuteľných veciach, nehnuteľných veciach a spoločných majetkových právach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve.

Ak sú splnené všetky uvedené predpoklady, vyrovná sa BSM buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, alebo vyrovnanie vykoná súd.

Príklady, ako sa dedí majetok v BSM

Príklady

Zomrela rozvedená matka troch detí, ale s bývalým manželom sa nestihla majetkovo vyrovnať. Ako sa bude dediť?

Dediť možno zo zákona, závetu, alebo z oboch týchto dôvodov. V prípade, ak chýba závet, tak sa dedí iba zo zákona v štyroch dedičských skupinách. Deti dedia v prvej skupine, rovnako ako manžel. Dedí sa teda majetok, ktorý v rámci vyrovnania BSM pripadol zosnulej, bývalý manžel a otec detí dediť nebude, dedičstvo pripadne deťom. Vec nadobudnutá darovaním alebo dedením počas manželstva nepatrí do BSM, a preto nebude ani predmetom vyrovnania. Ak by jeden z manželov zdedil nejaký majetok, taktiež by nepatril do BSM a nebol by predmetom vyrovnania. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva či darovania použije na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyrovnaní BSM.

Manželka nadobudla byt pred manželstvom v dedičskom konaní. Predala ho počas manželstva. Patria peniaze z predaja bytu do BSM a budú predmetom vyrovnania BSM v rámci dedičského konania po zosnulej manželke?

Katarína Kasalová, Ide o právo Čítajte viac Ako neprísť o spoločný majetok pre dlhy jedného z manželov. Dá sa uzavrieť predmanželská zmluva?

Majetok, ktorý manželka získala ešte pred manželstvom z dedičstva, do BSM nepatrí. To znamená, že do BSM nepatria ani peniaze, ktoré získala manželka predajom tohto majetku a nebudú teda patriť do obsahu BSM v rámci jeho vyrovnania v dedičskom konaní.

Manželka zomrela počas rozvodového konania. Má manžel v rámci vyrovnania BSM v rámci dedičského konania nárok na majetok, ktorý získala manželka ako dar od svojich rodičov?

Vec nadobudnutá darovaním počas manželstva nepatrí do BSM, a preto nebude ani predmetom vyrovnania. Ak by jeden z manželov zdedil nejaký majetok, taktiež by nepatril do BSM a nebol by predmetom vyrovnania. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva či darovania použije na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyrovnaní BSM.

Manžel nadobudol pozemok pred manželstvom v dedičskom konaní. Pozemok predal počas manželstva. Patria peniaze z predaja do BSM a budú predmetom vyrovnania BSM v rámci dedičského konania?

Majetok, ktorý manžel získal ešte pred manželstvom z dedičstva, do BSM nepatrí. To znamená, že do BSM nepatria ani peniaze, ktoré získal manžel predajom tohto majetku a nebudú teda patriť do obsahu BSM v rámci jeho vyrovnania v dedičskom konaní.

Rozvod a zánik BSM

Ak zanikne BSM, vykoná sa vyrovnanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka: ak dôjde k vyrovnaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyrovnali. Ak sa vyrovnanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyrovnaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyrovnané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyrovnali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

manželia, pár, dôchodcovia, premýšľanie, uvažovanie Čítajte viac Kto má nárok na majetok v BSM, ak jeden z manželov zomrie? Kto bude dediť?

Pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

Podiely manželov

Pri vyrovnaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby mu bolo uhradené, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #podiel #delenie majetku #BSM