Neschválili vám predĺžený rodičovský príspevok? Kto má naň nárok +príklady, kto tieto peniaze môže dostať

Rodičia detí vo veku od troch rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Poberať ho môže rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov.

09.09.2023 06:00
dieťa, matka s dieťaťom, deti, dcéry Foto:
Ilustračné foto.
debata

S čím sa rodič najčastejšie stretáva v praxi? Rezort práce priniesol najčastejšie otázky a odpovede

Komu je rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do materskej školy určený?

Pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Ako sa dozviem, ktorá škôlka je spádová?

Zriaďovateľ materských škôl si určuje spádovosť jednotlivých materských škôl podľa rozloženia obce. Spádovosť je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. Každému dieťaťu prináleží podľa jeho trvalého pobytu len jedna spádová materská škola.

Čo ak sa v obci nenachádza škôlka

V prípade, ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

Kedy dieťa začína plniť povinné predprimárne vzdelávanie?

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od akého veku sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie?

Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od troch rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od dvoch rokov veku. Starostlivosť o deti do troch rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne, alebo prostredníctvom zariadenia.

Aké rozhodnutie k nároku na rodičovský príspevok potrebujem?

Zákon o rodičovskom príspevku vyžaduje predložiť len rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to na základe riadneho zápisu v mesiaci máj príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa najneskôr do 31. augusta dovŕši tri roky veku.Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa nemôže byť staršie ako 12 mesiacov. Jeho platnosť je na školský rok.

Ako si môžem uplatniť nárok na rodičovský príspevok?

Nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu. Nie je možné pokračovať v poskytovaní rodičovského príspevku na základe pôvodnej žiadosti o rodičovský príspevok.

Odkedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok sa poskytuje vždy na školský rok – tak ako sa aj prijímajú deti do materských škôl, teda od 1. septembra do 31. augusta daného školského roka.

Príklad: Rodič v mesiaci máj 2023 požiadal o prijatie dieťaťa do spádovej materskej školy a v priebehu mesiaca jún 2023 dostal negatívne rozhodnutie, že dieťa nie je prijaté v školskom roku 2023/2024. Mohol následne požiadať o rodičovský príspevok a tento sa mu začne poskytovať od 1. septembra 2023. Rodičovský príspevok sa bude vyplácať počas celého školského roku 2023/2024, to znamená do 31. augusta 2024, za podmienky, že dieťa neumiestni do inej štátnej materskej školy. Následne, ak sa rodičovi opätovne nepodarí dieťa umiestniť v spádovej materskej škole ani v ďalšom školskom roku, je povinný rozhodnutie o neprijatí na ďalší školský rok predložiť do konca augusta 2024. Ak tak neurobí, rodičovský príspevok mu bude odňatý.

Kedy stratím nárok na príspevok

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy zriadenej územnou samosprávou alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovský príspevok však môže byť odňatý aj v prípade, ak sa rodič nepreukáže na konci školského roka novým negatívnym rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na ďalší školský rok.

Mám povinnosť oznámiť, že moje dieťa bolo prijaté do inej štátnej materskej školy?

Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou.

Príklady: Vychádzajú dieťaťu zle roky alebo sa narodilo v lete?

Príklad č.1: Môjmu dieťaťu zle vychádzajú roky. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v decembri 2020. Rodič išiel v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa k 31. augustu 2023 nemalo tri roky. Do spádovej materskej školy ho nevzali z dôvodu veku (k 1. septembru 2023 má dieťa stále len dva roky). Nárok na rodičovský príspevok rodičovi nevznikne. Do decembra 2023 sa mu bude poskytovať klasický rodičovský príspevok. Takýto rodič dieťaťa, ktorému zle vychádzajú roky, pôjde na riadny zápis až v máji 2024 a ak následne na základe tohto zápisu dieťa do spádovej materskej školy neprijmú, vznikne mu nárok na rodičovský príspevok od septembra 2024. V období od januára 2024 do septembra 2024 rodičovi nebude vyplácaný predĺžený rodičovský príspevok.

Dieťa sa narodilo v októbri 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v mesiaci máj 2022. Dieťa však k 31. augustu 2022 nedovŕšilo tri roky veku, a preto nebolo v školskom roku 2022/2023 prijaté z dôvodu veku (k 1. septembru 2022 malo stále len dva roky). Takémuto rodičovi nevznikol nárok na rodičovský príspevok od mája 2023 do augusta 2023. Dieťa išlo na riadny zápis do spádovej materskej školy ako trojročné až v máji 2023. Ak na základe tohto zápisu nebolo prijaté do spádovej materskej školy, vznikne rodičovi nárok na rodičovský príspevok od 1. septembra 2023.

Príklad č. 2: Moje dieťa malo tri roky už minulý rok a do spádovej materskej školy ho nevzali. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v apríli 2019. Rodič bol na zápise do spádovej materskej školy v máji 2022. Dieťa v apríli 2022 dovŕšilo tri roky. Do spádovej materskej školy ho nevzali. Rodič mal nárok rodičovský príspevok od mája 2023 až do augusta 2023. Ak sa následne preukáže, že dieťa opäť nevzali do spádovej materskej školy rozhodnutím z júna 2023 na školský rok 2023/2024, bude sa v poskytovaní rodičovského príspevku pokračovať.

Príklad č.3: Moje dieťa sa narodilo v lete. Kedy mi vznikne nárok na rodičovský príspevok?

Dieťa sa narodilo v auguste 2020. Rodič pôjde v máji 2023 na zápis do spádovej materskej školy. Dieťa v auguste 2023 dovŕši tri roky. Do spádovej materskej školy ho neprijmú z dôvodu nedostatočných kapacít. Od 1. septembra 2023 rodičovi vznikne nárok na rodičovský príspevok.

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok