Nechcete, aby po vás niektoré osoby dedili? Napíšte závet. Kedy, komu a prečo sa ho oplatí napísať

Zmyslom testamentu je určiť, kto zdedí váš majetok. Poručiteľ v ňom ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť.

26.09.2023 06:00
Dedičstvo Foto:
Ilustračná foto.
debata

Zásadný vplyv na platnosť dokumentu má dátum a podpis, ak v listine nie sú uvedené deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, tak je takto spísaná posledná vôľa neplatná. Takisto platí, že spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Zabúdať by ste nemali ani na to, že vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

V takomto prípade ale nie je potrebné mať závet podpísaný svedkami. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Pre koho je ale vhodné takúto listinu napísať?

Testament sa odporúča využiť napríklad v prípade nezosobášených dvojíc. V partnerskom zväzku napríklad žijú muž a žena, ani jeden ale nie je rozvedený s predchádzajúcim partnerom, obaja majú dve deti. Ako môžu usporiadať svoje majetkové pomery tak, aby po sebe navzájom dedili a aby nárok na dedičstvo nevznikol ani ich manželským partnerom? V prípade, ak si ani jeden z partnerov nepraje, aby mal jeho súčasný manželský partner nárok na dedičstvo, odporúča sa situáciu riešiť závetom, v ktorom by uviedli ako svojho dediča partnera. Nededili by manžel či manželka, nárok na zákonný podiel by mali len deti.

V prípade, ak by partneri nenapísali závet, možno situáciu riešiť tak, že najprv je potrebné vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ideálne pri rozvode manželstva. Partneri potom môžu spísať rôzne zmluvy, ktorými na seba navzájom svoj majetok prevedú. Vhodnejším riešením je ale závet, v ktorom ale nesmú chýbať ako závetní dedičia deti oboch partnerov. Manželka alebo manžel dediť po týchto partneroch pri existencii závetu nebudú, pretože nie sú neopomenuteľní dedičia.

Závet je dobré riešenie

Podľa odporúčaní právnikov je najvhodnejším riešením závet. Ak sú bezdetní, nie sú tu neopomenuteľní dedičia, takže navzájom si môžu závetom zanechať majetok. Ak by chýbal závet, tak v prípade manželov dedia aj rodičia zosnulého manžela v druhej dedičskej skupine, v prípade partnerov môžu nastúpiť tiež iní zákonní dedičia napr. rodičia alebo súrodenci poručiteľa. Platí totiž, že ak chýba závet, partner poručiteľa dedí len v len v prípade, ak s ním žil najmenej jeden rok pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa staral o spoločnú domácnosť alebo bol odkázaný výživou na poručiteľa. V testamente môžu tieto osoby presne vymedziť, komu chcú majetok zanechať a zamedziť tak prípadným dedičským nárokom rodičov alebo súrodencov.

Závet možno vždy zrušiť. Urobiť tak možno neskorším platným závetom, pokiaľ popri novom závete nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu. Listina o odvolaní závetu musí mať písomnú formu, aká je potrebná aj pre závet. V listine o odvolaní závetu musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, inak je neplatná. Poručiteľ zruší holografný alebo alografný závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

debata chyba