Kto má nárok na kúpele a komu a prečo ich zamietnu? Kto ich má zadarmo? Aké sú doplatky? Prečo vám ich nemusí poisťovňa schváliť?

Ako vybaviť kúpele a koľko vás budú stáť? Pokiaľ máte záujem o kúpeľnú liečbu, treba rátať s tým, že len vaše želanie a subjektívny pocit nestačia. Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia.

12.10.2023 06:00
dôchodci, seniori, kúpele Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Kedy môžem požiadať o kúpele ?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia – ako prvú zdravotnú starostlivosť.

2. Kto mi kúpele vypíše a pošle návrh ?

Primárne vypisuje poukaz na kúpeľnú starostlivosť lekár špecialista, ale podľa platného zákona vám môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie.

V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

3. Ktoré vyšetrenia budem potrebovať ?

Podmienkou pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je, že sú potrebné všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia, pričom nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať okrem toho v návrhu na liečbu uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

4. Čo sa deje s mojím návrhom po jeho podaní ?

Návrh na kúpeľnú liečbu pacient doručí poštou, alebo osobne na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na kúpeľnú liečbu. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.

5. Čo robiť, keď mi kúpele schválili ?

Zdravotná poisťovňa vám oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môžete kúpeľnú liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením. Po oznámení si už vy dohodnete s kúpeľným zariadením dátum nástupu, prípadne ďalšie detaily. Môžete si dohodnúť aj kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžadujete a kúpele vám ju môžu poskytnúť.

6. Prečo mi kúpele neschválili?

Okrem toho, či je návrh vyplnený správne a v súlade so zákonom, či sú priložené všetky potrebné lekárske správy a vyšetrenia, posudzuje poisťovňa aj ďalšie kritériá. Napríklad či sa poistenec skutočne lieči na ochorenie, na ktoré mu bola navrhnutá kúpeľná liečba a či je indikácia v čase posudzovania platná.

7. Návrh je schválený, dokedy musím do kúpeľov nastúpiť?

Lehoty, dokedy môže poistenec absolvovať kúpeľnú liečbu, sú uvedené pri jednotlivých indikáciách. V prípade, že pri indikácii nie je uvedená lehota, kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do jedného roka odo dňa vystavenia návrhu. V schválenom návrhu a v oznámení o schválení kúpeľnej liečby adresovanom poistencovi zdravotná poisťovňa uvádza lehoty absolvovania kúpeľnej liečby.

8. Koľko budem za kúpele platiť?

Zdravotné poisťovne hradia kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii „A“ máte hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii „B“ máte hradené všetky lekárske úkony a procedúry, no ubytovanie a stravu si hradíte sami.

Podľa nariadenia vlády SR za služby (teda ubytovanie a stravovanie) počas kúpeľnej liečby, pri indikáciách skupiny B platíte 4,98 eura za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 eura za deň v II. a III. štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe. To znamená veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpele vám oznámia ceny za jeden deň pobytu a špecifikujú kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky.

Pri kúpeľnej liečbe ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A platíte poplatok 1,66 eura denne, pričom prvý a posledný deň kúpeľnej liečby sa počíta ako jeden deň. Od tohto poplatku sú oslobodení nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov a ich sprievodca, a tiež ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu). Uvedené oslobodenia od úhrady poplatku neplatia pre indikácie v skupine B.

9. Čakajú ma ešte nejaké iné poplatky?

Kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška cca 1 euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ZŤP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je sa vopred informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

10. Ako často môžem požiadať o kúpele cez poisťovňu?

V jednom kalendárnom roku môžete absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz, pri niektorých diagnózach raz za dva roky. Pri stavoch po úrazoch či po operáciách je kúpeľná liečba možná len raz, a to pre váš konkrétny stav. Ak máte pochybnosti, opýtajte sa odborného lekára alebo sa informujte vo vašej poisťovni.

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt #kúpeľná liečba