Koho je manželova výplata? Jeho, vaša či spoločná? Zákon hovorí toto, aj keď mnohým sa to nepáči

To, že majetok manželov je vo väčšine prípadov v bezpodielovom spoluvlastníctve je známe. Ale čo do neho naozaj patrí? Patrí tam aj slušná mzda jedného za manželov?

03.11.2023 06:00
rozvod, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

Zdrojom BSM sú príjmy a úspory zo zamestnania a z podnikania, ako aj príjmy zo sociálneho zabezpečenia. Príjmy tvorí nielen mzda, ale všetky príjmy z pracovnej činnosti – vyplatené prémie a honoráre umelcov, príjmy z nakladateľských zmlúv, odmeny za vynálezy, prémie a odmeny za zlepšovacie návrhy, autorské odmeny. Platí ale zásada, že príjem sa stane predmetom BSM, až keď ho oprávnený manžel prevzal. Nárok na vyplatenie príjmu nepatrí do BSM, pretože nejde o vec, ale o pohľadávku.

Video
O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - publikované 23. októbra 2020.

Dedili ste? Je to vaše dedičstvo

Zomrel vám nieto blízky a odkázal napríklad nehnuteľnosť? Je len vaša. Platí to aj v prípade, ak ste dedili zo zákona, aj keď zomretý nechal závet. Do BSM totiž nepatria veci získané dedičstvom alebo darom. Ak je dedičom len jeden manžel, nadobudne dedičstvo do svojho výlučného vlastníctva. Ak by dedili obaja manželia, nadobudnuté dedičstvo bude v ich podielovom spoluvlastníctve.

Dostali dar? Je len váš

Dali vám rodičia na sviatok väčšiu sumu peňazí alebo dar väčšej hodnoty? Je len váš, pokiaľ ho dali výlučne len vám. Platí totiž, že do BSM nepatria ani veci získané darom, pričom nezáleží, či obdarovaný bol iba jeden z manželov alebo obaja manželia. V prípade, keď obdarovaným bol iba jeden z manželov, dar patrí do jeho výlučného vlastníctva.

Ak boli obdarovaní manželia spoločne, dar bude v ich podielovom spoluvlastníctve. Pri niektorých daroch môžu vzniknúť pochybnosti, či bol obdarovaný jeden z manželov alebo obaja. V týchto prípadoch bude rozhodujúci úmysel darcu, a to v tom zmysle, či chcel darovať vec len jednému z manželov alebo obidvom, pričom treba prihliadnuť aj na vzťah medzi darcom a obdarovaným.

Darovanie medzi manželmi je možné len zo samotného majetku každého z manželov. Povaha BSM bráni tomu, aby jeden manžel, ktorý nie je výlučným vlastníkom veci, daroval spoločnú vec druhému manželovi, ktorý je rovnako bezpodielovým spoluvlastníkom.

Peňažná výhra

Za nadobudnuté veci treba považovať aj vytvorené veci. Pokiaľ vec vytvorili za trvania manželstva obidvaja manželia alebo jeden z nich, vec patrí do BSM a toto vzniká v okamihu vytvorenia novej veci. Do BSM ale nemožno zahrnúť autorské diela, aj keď vznikli za trvania manželstva.

Vyhral manžel v lotérii? Výhra patrí aj manželke. Zdrojom BSM totiž môžu byť aj výhry z lotérií a iných žrebovacích akcií. Podmienkou je ale, že museli vzniknúť za trvania manželstva. Dôležité je vedieť, že nerozhoduje čas zakúpenia žrebu, ale čas výhry. Do BSM patria aj plnenia z poistnej zmluvy, plnenia vyplatené z titulu náhrady škody. Pozor však, bolestné a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa ale po vyplatení stávajú výlučným vlastníctvom oprávneného manžela Čo sa týka dlhov, tak pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ak táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do BSM.

Čo nie je spoločný majetok

Za spoločný majetok nemožno považovať ani veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a veci vydané v rámci predpisov a reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Občiansky zákonník vylučuje určité veci z BSM, aj keď ich nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Do BSM teda nepatria veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Pri posudzovaní otázky, či ide o takéto veci, je rozhodujúce, či tieto skutočne slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Ak je to tak, potom tieto veci patria do výlučného vlastníctva toho z manželov, ktorého osobným potrebám alebo výkonu povolania slúžia bez ohľadu na to, ako boli tieto veci nadobudnuté a akú majú hodnotu.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #dedičstvo #výplata #dar #BSM #majetok manželov