Potrebujete vymeniť správcu bytového domu? Pozrite si, ako na to, nie je to ťažké

V prípade nespokojnosti je možné správcu bytového domu odvolať. Urobiť tak možno na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov. Každý priestor v bytovom dome má zvyčajne jedného správcu.

13.11.2023 06:00
byty, bytové domy Foto:
Ilustračné foto.
debata

V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správcom právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykonáva činnosti správy a údržby bytového fondu. Pokiaľ správca svoje povinnosti neplní, majú vlastníci právo vypovedať zmluvu. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Ak hlasovanie o odvolaní nezvolá správca do 15 dní od doručenia žiadosti, právo zvolať schôdzu ma štvrtina vlastníkov bytov.

Vlastníci o zmene správy môžu rozhodnúť vo dvoch variantoch. "Môžu požiadať o zvolanie schôdze, na ktorej odvolajú starého správcu a zvolia si nového, alebo požiadajú o vyhlásenie písomného hlasovania, ktorého predmetom je odvolanie správcu, " uvádza na webovej stránke Eka správca bytových domov. Žiadosť musí obsahovať presný dátum konania, čas konania, miesto konania schôdze a program schôdze.

Pripravenú žiadosť je potrebné doručiť správcovi, vždy na proti podpis na kópii, aby mali vlastníci doklad o doručení. Pozvánku na schôdzu v písomnej podobe doručuje správca bytového domu, a to minimálne päť pracovných dní pred konaním schôdze. Pozvánku treba doručiť každému vlastníkovi v písomnej podobe.

Mladí ľudia Čítajte viac Ako vlastník bytu máte právo aj povinnosť hlasovať na bytovej schôdzi

Ak sa vlastníci na schôdzi uznesú v jednotlivých bodoch a schvália vypovedanie zmluvy so starým správcom a schvália si nového správcu, musia starému správcovi doručiť výpoveď zo zmluvy. Na to, aby bolo rozhodnutie vlastníkov zo schôdze právoplatné, musí byť starému správcovi doručená výpoveď zo zmluvy o výkone správy. Táto výpoveď musí byť doručená písomne a odovzdaná na proti podpis.

Ak vlastníkom nevyhovuje hlasovanie formou schôdze, môžu vlastníci požiadať správcu o vyhlásenie písomného hlasovania. Žiadosť musí podpísať minimálne štvrtina všetkých vlastníkov bytov daného bytového domu. Správca je povinný vyhlásiť písomné hlasovanie do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak tak správca neurobí, môžu si vlastníci vyhlásiť hlasovanie sami. Do 15 dní od doručenia žiadosti je správca povinný vyhlásiť písomné hlasovanie obvyklým spôsobom. Oznam o vyhlásení hlasovania musí byť vyvesený na dome minimálne sedem kalendárnych dní pred hlasovaním.

Po písomnom hlasovaní správca alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým, a to vyvesením zápisnice z hlasovania. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

Na to, aby bolo rozhodnutie vlastníkov zo schôdze právoplatné, musí byť starému správcovi doručená výpoveď zo zmluvy o výkone správy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vlastníci bytov #správca domov #nebytové priestory #bytová schôdza