Je možné darovať nehnuteľnosť s tým, že obdarovaný ju dostane až po smrti darcu?

Darovacia zmluva, ktorej obsahom je sľub daru a jeho prijatie, sa dovršuje konzensom strán. Znamená to, že obdarovanému vzniká nárok na odovzdanie daru. Občiansky zákonník hovorí, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

01.12.2023 06:00
dôchodci, dôchodcovia, manželia, počítač Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občiansky zákonník hovorí, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci vtedy, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Neplatná je taká darovacia zmluva, ktorá sa má plniť až po darcovej smrti.

Darovanie
Video
Zdroj: TV Pravda

Darovacia zmluva, ktorej obsahom je sľub daru a jeho prijatie, sa dovršuje konzensom strán. Znamená to, že obdarovanému vzniká darovateľný nárok na odovzdanie daru. Občiansky zákonník nepredpisuje pre uzavretie darovacej zmluvy osobitnú právnu formu.

Akú nehnuteľnosť možno darovať?

Darovať možno len nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Darovať možno teda vec, ktorá môže byť predmetom kúpnej alebo zámennej zmluvy.

Môže darca za darovanú nehnuteľnosť požadovať zaplatenie nejakej sumy?

Základným zákonným znakom darovania je jeho bezodplatnosť, teda prevod vlastníctva nemôže byť podmienený žiadnym finančným alebo iným plnením. Princíp darovacej zmluvy teda spočíva v tom, že takouto zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijme. Podstatou darovacej zmluvy je teda bezplatný prevod vlastníctva.

Bezplatnosť znamená, že poskytnutím daru darca nedostane žiadnu protihodnotu. O darovacou zmluvu nejde ani vtedy, ak darca požaduje za poskytnutie daru nejakú protislužbu, ktorá spočíva vo výkonoch alebo v činnostiach. O darovanie nejde ani v prípade, keď darca požaduje zaplatenie podstatne zníženej ceny, ktorá sa rovná zlomku hodnoty vlastnícky prevádzanej veci. Kombinácia kúpnej a darovacej zmluvy je neprípustná. Výnimku tvoria len zmluvy so symbolickou sumou pokiaľ sa využijú ustanovenia o simulovaných právnych úkonoch, ale podľa právnikov je tento typ zmluvy v prípade bežného darovania nehnuteľností ľahšie napadnuteľný.

Dedičstvo Čítajte viac Oplatí sa viac darovacia zmluva alebo napísať závet? Počítať musíte s týmito vecami

Možno samostatne darovať nehnuteľnosť a samostatne pozemok?

Občiansky zákonník hovorí, že v prípade hnuteľných vecí nemôže majiteľ darovať súčasť alebo príslušenstvo, ktoré má väzbu na hlavnú vec. V prípade nehnuteľností ale napríklad možno darovať samostatne dom a samostatne pozemok, pretože obe veci sa považujú za samostatné. Zákon teda pripúšťa darovať osobitne nehnuteľnosť a osobitne pozemok, na ktorom je dom postavený. Takýto spôsob darovania sa ale všeobecne neodporúča, pretože vedie k sporom medzi majiteľom pozemku a majiteľom nehnuteľnosti.

Komu možno darovať nehnuteľnosť?

Nehnuteľnosť možno darovať fyzickej, ako aj právnickej osobe, ktoré môžu nadobúdať práva a povinnosti. Darovať ich takisto možno štátu, nadácii, združeniu. Darovať nehnuteľnosť možno aj maloletému dieťaťu. Maloleté dieťa ale musí pri právnych úkonoch zastupovať zákonný zástupca.

Kedy je darovanie nehnuteľnosti platné?

Darovanie nehnuteľnosti je platné len v prípade, ak má darovacia zmluva písomnú podobu. Darovanie je platné vtedy, ak obdarovaný darovanú nehnuteľnosť prijal. Darca je však povinný pri ponuke daru darcu upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

počítačová gramotnosť, seniori, dôchodok Čítajte viac Je možné darovaný dom pýtať späť? Musí ho obdarovaný vrátiť? + 10 pravidiel vrátenia daru

Kedy nadobúda obdarovaný vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti?

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra. K návrhu na vklad sa prikladá darovacia zmluva. Pri darovaní nehnuteľnosti je nevyhnutné, aby bol povolený vklad k nehnuteľnosti príslušným katastrálnym odborom okresného úradu, pretože až vkladom vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností dochádza k prevodu nehnuteľnosti na obdarovaného. Za účelom vkladu v katastri nehnuteľností je potrebné katastrálnemu odboru okresného úradu doručiť spolu s darovacou zmluvou aj návrh na vklad do katastra a prílohy, ak ich zákon vyžaduje. Pokiaľ zmluva neodporuje zákonu, má všetky zákonné náležitosti a neobsahuje iné chyby, katastrálny odbor okresného úradu vklad povolí, o čom upovedomí účastníkov zmluvy.

Kto môže darovať nehnuteľnosť?

Darovať nehnuteľnosť alebo iný hnuteľný majetok môžu len žijúce osoby. Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej by sa malo plniť až po darcovej smrti.

Ako prebieha darovanie v prípade manželov?

Ak ide o vec, ktorú chce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov darovať niekomu jeden z nich, je potrebný súhlas obidvoch manželov. Pri obdarovaní manželov je pre posúdenie, kto je obdarovaný, predovšetkým dôležitý samotný úmysel darcu poskytnúť dar jednému z manželov alebo obom. Ak je obdarovaný jeden z manželov, ide o jeho majetok, ktorý nespadá pod bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Občiansky zákonník #nehnuteľnosť #darovacia zmluva #darovanie nehnuteľnosti