Hrubé palacinky, nespokojní väzni. Majú odsúdení nárok na tenké palacinky? Ako sa posudzujú kulinárske sťažnosti vo väzení

Slovenskom už niekoľko dní koluje „závažná“ informácia o tom, že právoplatne odsúdený Marian Kočner mal mať problém s množstvom múky, teda hrúbkou vo väznici podávaných palaciniek, ktoré zhodou okolností pripravoval iný, verejnosti dobre známy právoplatne odsúdený – Mikuláš Černák.

07.12.2023 10:05
palacinky Foto:
Ilustračné foto.
debata (13)

Má väzeň zákonný nárok na tenké palacinky, respektíve primeranú hrúbku pokrmu? Touto témou sa zaoberali viacerí právnici kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS, avšak obdobne ako pri aktuálnej rozhodovacej praxi súdov, nevedeli na túto pálčivú otázku nájsť jeden právny názor.

Ako je to z právneho hľadiska

V zmysle § 19 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody sa odsúdenému poskytuje trikrát denne strava, ktorá: zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, prihliada na vek a zdravotný stav odsúdeného, rešpektuje aj kultúrne a náboženské tradície odsúdených.

V zmysle § 30 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody (ďalej aj ako „Vyhláška“), strava sa pripravuje podľa schválených jedálnych lístkov, receptúr jedál v spoločnom stravovaní, peňažných limitov na prípravu stravy a počtov stravníkov v rozsahu priznaných stravných dávok spravidla vo väzenskej kuchyni. Podáva sa podľa časového rozvrhu v jedálňach, celách alebo izbách.

V zmysle § 30 ods. 2 Vyhlášky, stravnou dávkou sa rozumie určené množstvo stravy, ktoré sa odsúdenému poskytuje na základe odporúčaných výživových dávok podľa veku, zdravotného stavu, zaradenia do práce a osobitostí vyplývajúcich z požiadaviek kultúrnych a náboženských tradícií.

Vegetariánska výhra na ESĽP

V zmysle § 30 ods. 3 Vyhlášky, zloženie a nutričnú hodnotu stravy pri špeciálnych diétach, štandardizovaných diétnych postupoch a neštandardných požiadavkách na poskytnutie stravy podľa kultúrnych a náboženských tradícií určí spravidla nutričný terapeut. Peňažné limity na prípravu stravy vyjadrujú priemernú hodnotu potravín obsiahnutých v stravných dávkach, zodpovedajú priemernej úrovni cien potravín, a sú podkladom na výpočet peňažnej náležitosti stravovania vo väzenskej kuchyni.

Vyššie uvedené ustanovenia vychádzajú aj z rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý napr. v prípade Jakóbski proti Poľsku konštatoval, že požadovanie vegetariánskej stravy z náboženských dôvodov nie je neprimerané a odmietnutie väzenských orgánov poskytnúť takýto typ stravy je porušením článku 9 (sloboda myslenia, svedomia a náboženstva). Uvedené ESĽP skonštatoval aj z dôvodu, že príprava bezmäsitej stravy nevyžaduje, aby bola pripravovaná, varená alebo podávaná špeciálnym spôsobom.

Zásada rovnakého zaobchádzania i nutričné výnimky

Podstatnou otázkou pre právne posúdenie palacinkového konfliktu môže byť, či išlo o dodržanie receptúry, predpísané množstvo cesta a z toho prameniacu hrúbku palaciniek, alebo išlo o exces zo strany odsúdeného pracujúceho v kuchyni. Rovnako podstatným sa môže javiť vyriešenie otázky, či zo strany odsúdeného, ktorý pripravoval pokrm, išlo o porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, alebo či v rámci viery alebo presvedčenia odsúdeného M. Kočnera nie je napr. nutričným terapeutom stanovená aj predpísaná hrúbka palaciniek.

Na druhej strane, možno len odsúdený M. Černák individuálne usúdil, že palacinky podávané ostatným odsúdeným nezodpovedajú potrebnej výživovej dávke, ktorú by odsúdený M. Kočner mal dostať vzhľadom na svoj vek a náročnosť jeho práce.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #Mikuláš Černák #Marian Kočner #palacinky