Zo susednej záhrady sa šíria hlodavce a lietajú smeti. Je možné suseda prinútiť sa starať o pozemok?

Sused sa nestará o záhradu, pozemok je zanedbaný. Zo zanedbanej záhrady sa na susedný pozemok šíria hlodavce, hmyz, hady, nalietavajú odtiaľ rôzne smeti, úlomky, neupravené dreviny zatieňujú vedľajšiu záhradu. Môžu poškodení vlastníci suseda prinútiť, aby robil aspoň základnú údržbu záhrady, ktorú nevyužíva? Ako treba postupovať vysvetľuje JUDr. Barbora Lord, Senior právnik Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

14.12.2023 06:00
pálenie, vypaľovanie, záhrada, jeseň, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Všeobecne platí, že každý zodpovedá za svoje konanie, resp. následky, ktoré svojím konaním spôsobil. Aj v rámci susedských vzťahov nie je konanie jedného alebo druhého „iba jeho vecou“, pretože podľa všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka „výkon práv a povinností jedného, nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a povinností iného. Vlastník veci sa taktiež musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by ohrozoval výkon jeho práv“. Zároveň aj Ústava každému jednotlivcovi priznáva práva, ktoré sa týkajú či už ochrany majetku alebo zdravia. Je mylné si preto myslieť, že na svojom pozemku si každý môže robiť čo chce a ako chce, pretože aj takéto správanie má svoje určité limity.

Práva majú obaja vlastníci

Limity obmedzujúce akúkoľvek svojvôľu v konaní vlastníka pozemku sme uviedli už v úvode tohto príspevku (výkon práv nad mieru primeranú či obťažovanie iného pri výkone jeho práv). Na druhej strane je však vlastník susediacich pozemkov povinný v nevyhnutnej miere umožniť vstup na svoj pozemok, ak by to vyžadovala údržba či obhospodarovanie susediacich pozemkov. Všetko sa však musí diať v medziach výkonu práv oboch vlastníkov nehnuteľností. Ak však predsa dôjde k ohrozeniu alebo porušeniu pokojného výkonu práv vlastníka nehnuteľnosti, môže sa domáhať jeho ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný (napr. obec, polícia, súd).

Sused sa dopúšťa priestupku

Druh pozemku „záhradu“ je možné zároveň subsumovať pod pojem poľnohospodárska pôda, teda pôda s produkčným potenciálnom. Podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je vlastník takejto pôdy povinný aj predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Porušením takejto povinnosti sa vlastník dopúšťa priestupku, resp. iného správneho deliktu (v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa), za ktorý je mu možné uložiť pokutu až do výšky 330,00 €, ak ide o fyzickú osobu. Na prejednanie priestupkov (resp. iných správnych deliktov), ako aj na uloženie pokuty je príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor.

Zasiahnuť môže aj obec

Ďalšou možnosťou ochrany porušeného alebo ohrozeného práva vlastníka pozemku môže byť v prípade zrejmého zásahu do pokojného stavu obec. Obec môže takýto zásah buď zakázať alebo uložiť obnovenie do pôvodného stavu. Určitým vodítkom na zadefinovanie „zrejmého zásahu“ môže byť rozhodnutie Najvyššie súdu SR, sp. zn. 3Sžo/4/2017, podľa ktorého je zrejmým zásahom taký zásah, ktorý bude objektívne poznateľný tzv. voľným okom, teda viditeľný na prvý pohľad aj pre tie osoby, ktoré doposiaľ vnímali fakticitu príslušného stavu inak.

Žaloba musí byť presná

Ako sme krátko spomenuli už v úvode, proti zásahu do pokojného výkonu vlastníckych práv je možné brániť sa ešte žalobou. V prípade, ktorý popisuje čitateľka, kedy dochádza aj k nadmernému tieneniu z dôvodu neupravených drevín, sa vlastník susedného pozemku môže dopúšťať konania, ktorým nad mieru primeranú obťažuje iného vlastníka nehnuteľnosti imisiami spočívajúcimi práve v nadmernom tienení. Dotknutý vlastník pozemku preto môže podať tzv. zapieraciu (tzv. negatórnu) žalobu, ktorou sa bude domáhať odstránenia toho, čo ho ruší vo výkone jeho vlastníckeho práva, teda tieňa z neupravených drevín, príp. odstránenia burín. Tu však upozorňujeme, že žalobný návrh (petit) musí žalobca presne naformulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu tienením (ktoré popíše v žalobe) z pozemku žalovaného, ktorý nad mieru primeranú dopadá na jeho nehnuteľnosť. Pri nedostatočne presne formulovanom petite totiž žalobcovi hrozí, že súd žalobu zamietne. Ak je ohrozené zdravie, treba konať

Zároveň, ak dochádza, resp. je ohrozené zdravie osôb prenikaním hlodavcov a iných živočíchov prenášajúcich (infekčné) choroby, je potrebné sa obrátiť na príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý podnet preverí, navrhne opatrenia alebo v krajnom prípade uloží pokutu, ak zistí, že bol spáchaný priestupok alebo delikt na úseku verejného zdravotníctva. Bezprostredne hroziaci zásah do práva môže ten, kto je ním takto ohrozený odvrátiť primeraným spôsobom aj sám.

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #záhrada #sused #susedské spory