Potrebujete advokáta? V týchto prípadoch vám pomôže. A koľko zaplatíte za služby advokáta?

Advokát vám môže pomôcť tak v prípade sporového konania, ako aj v prípade nesporového konania. Obrátiť sa na neho treba najmä pred dôležitým rozhodnutím a ak si nie ste istí právnym postavením.

25.12.2023 06:00
manželia, právnik, valorizácia, advokát Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zastúpi vás pred orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, v obhajobe v trestnom konaní, poskytne právnu radu, zastúpi v súdnom a mimosúdnom riešení sporov, spíše listiny o právnych úkonoch, obrátiť sa na neho môžete pri správe majetku klientov, ale aj ak potrebujete právne rozbory.

Občianske právo: zmluvy, spoluvlastníctvo, dedičstvo, darovanie…

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, právne služby týkajúce sa podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradenstvo a služby pri kúpe, predaji alebo nájme nehnuteľností, vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv, úprava a urovnanie susedských vzťahov, právne služby a zastupovanie v dedičskom konaní, zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov, zastupovanie v konaní o pozbavenie/na­vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v spotrebiteľských sporoch.

Rodinné právo: Rozvod, spory o výživné, delenie majetku

Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v následnom konaní, vypracovanie návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, poradenstvo pri úprave styku rodičov s dieťaťom, poradenstvo a zastupovanie v sporoch o výživné.

Trestné právo: trestné oznámenie, zastupovanie pred súdom

Obhajoba obvineného v trestnom konaní, stíhaného väzobne alebo na slobode, obhajoba odsúdených vo výkone trestu a vypracovanie žiadostí o podmienečné prepustenie, zastupovanie poškodených trestnými činmi a uplatňovanie nárokov na náhradu škody, poradenstvo a vypracovanie trestných oznámení pre obete trestných činov alebo svedkov.

Správne právo: vypracovanie dokumentov, žiadostí, riešenie priestupkov

Zastupovanie a poradenstvo týkajúce sa stavebného práva, vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány, zastupovanie v konaní o priestupkoch, zastupovanie klientov v katastrálnom konaní, zastupovanie a poradenstvo v konaní v správnom súdnictve, vypracovanie žalôb o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, uplatňovanie opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, vypracovanie podaní za účelom odstránenia prieťahov v konaní a nečinnosti správnych orgánov.

Pracovné právo: pracovné zmluvy, neoprávnená výpoveď, odstupné

Poradenstvo v pracovnom práve poskytované zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu, zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, ako napr. v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru, analýza práv a nárokov vyplývajúcich z existujúcich zmlúv a interných predpisov, pracovný poriadok, vnútorné smernice upravujúce práva a povinnosti zamestnancov.

manželia, advokát, právnik, advokátska kancelária Čítajte viac Notár má právo klienta odmietnuť. Zákon stanovuje kedy. Ak to nedodrží, sťažujte sa

Obchodné právo: zmluvy, zakladanie a rušenie spoločností, zastupovanie pred úradmi

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien zapísaných údajov, zvýšenie alebo zníženie základného imania, prevod obchodných podielov, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom, vypracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností, príprava a vedenie valných zhromaždení, plnenie registračných a oznamovacích povinností, správa a vymáhanie pohľadávok.

Ústavné právo: sťažnosti, porušenie práv, zastupovanie občana

Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom.

Koľko stoja služby advokátov

Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

Advokát nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby, ktorú mu uhradí štát.

Advokát nemôže požadovať ani prijať odmenu od klienta za právne služby v konaní pred súdom, ak podľa rozhodnutia súdu nebola priznaná náhrada trov konania klientovi z dôvodu, že služby neboli poskytnuté s odbornou starostlivosťou. V prípade, ak bola z tohto dôvodu rozhodnutím súdu náhrada trov znížená, nemôže advokát požadovať a prijať odmenu od klienta za právne služby v rozsahu takéhoto zníženia.

Ako sa počíta odmena

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odmenu advokátovi ustanovenému alebo určenému z úradnej moci uhradí štát.

 1. Vyhláška 655/2004 ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.
 2. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene.
 3. Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ak vyhláška neustanovuje inak.
 4. Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o štyri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa bodu 3.

Zmluvná odmena

 • Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.
 • Zmluvná odmena sa určuje
  • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
  • paušálnou sumou (paušálna odmena)
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena)
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
 • Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované.

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť

 • za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
 • za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

Ak sa skončí konanie len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených vo vyhláške 655/2004.

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je:

 • do 165,97 eura… 16,60 eura,
 • nad 165,97 eura do 663,88 eura… 16,60 eura + 1,66 eura
 • za každých aj začatých prevyšujúcich sumu 33,19 eura… 165,97 eura,
 • nad 663,88 eura do 6 638,78 eura… 41,49 eura + 9,96 eura
 • za každých aj začatých prevyšujúcich sumu 331,94 eura… 663,88 eura
 • nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura… 220,74 eura + 16,60 eura
 • za každých aj začatých prevyšujúcich sumu 1 659,70 eura… 6 638,78 eura
 • nad 33 193,92 eura.. 486,29 eura + 6,64 eura
 • za každých aj začatých prevyšujúcich sumu 3 319,39 eura… 33 193,92 eura.

Na čo sa prihliada

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.

Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.

Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov.

Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomuni­kačných prostriedkoch, vo veciach ochrany osobných údajov alebo vo veciach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 1 000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy, a 2 000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak a. nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami b. klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo c. klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.

Ustanovenie písmena b) sa nepoužije, ak bol klient v spore zo spotrebiteľskej zmluvy čo i len čiastočne úspešný.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi.

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia, vo veciach sociálnych služieb a vo veciach preskúmavania rozhodnutia o priestupkoch patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu. {* koniec-sablona *}

Konanie v trestných veciach

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch.

Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.

Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa bodu 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica:

 • neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu
 • prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu
 • prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu.

Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov pri ukladaní trestu za viac trestných činov a pri ukladaní trestu podľa osobitného predpisu sa prihliada.

Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poradňa #advokát #právne služby