Dôchodky v roku 2024: Nie všetci penzisti dostanú viac peňazí. Týchto 10 zmien zásadne ovplyvní vyplácanie dôchodkov

Nový rok prinesie viacero zásadných zmien, ktoré sa dotknú státisícov dôchodcov. Týkajú sa nielen výšky penzií, ale napríklad aj druhého piliera alebo alebo invalidných dôchodkov.

29.12.2023 06:00
dôchodci Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Zvýšenie dôchodkov

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky zvýši (valorizuje) všetky dôchodkové dávky, dôchodcovia o to nemusia osobitne žiadať. O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im Sociálna poisťovňa prvý raz vyplatí v obvyklom výplatnom termíne v januári 2024 aj s doplatkom od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024. V roku 2024 percento valorizácie dôchodkov závisí od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a za prvý polrok roka 2023.

Podľa oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov roka 2023 je 12,5 % a za prvý polrok 2023 bolo 14,5 %. Dôchodky priznané v roku 2024 sa teda zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, keďže táto hodnota je vyššia. Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,6 % mesačnej sumy dôchodku. Na zvýšenie od 1. januára 2024 sa prihliadne na percento mimoriadnej valorizácie od 1. júla 2023.

Všetko o dôchodkovom veku prezradil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr
Video
Zdroj: TV Pravda

2. Minimálne dôchodky

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2024 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je preňho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž preňho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

3. Aktuálna dôchodková hodnota

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) platnú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 na 17,7688 eura. ADH je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije ADH platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na výplatu dôchodkovej dávku vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eura. Od 1. januára 2023 sa ADH každoročne upravuje o 95 % nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok daného roku oproti 3. štvrťroku predchádzajúce­ho roku.

4. Dôchodkový vek

Dôchodkový vek sa v roku 2024 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov). Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia poistenca v roku 1967 sa podľa v súčasnosti platnej legislatívy zvyšovanie dôchodkového veku opätovne nadviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na päť rokov dopredu. Prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

5. Invalidný dôchodok

Prioritou Sociálnej poisťovne bude aj v roku 2024 realizácia kontrolných lekárskych prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Súvisí to s novelou prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2023 a podľa ktorej mali posudkoví lekári do konca roka 2023 prehodnotiť 25 % prípadov invalidity, ktorých sa novela týka, a ďalšie prípady počas nasledujúcich dvoch rokov. Samotný proces prehodnocovania percenta invalidity je podľa novely rozplánovaný až do 31. júla 2025. Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že do 30. novembra 2023 bola v 715 prípadoch zvýšená miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na vyššiu percentuálnu skupinu o viac ako 70 %. V ďalších 6 380 prípadoch bola miera poklesu určená naďalej v rozpätí 41 % až 70 %. Celkovo sa Sociálnej poisťovni k 30. novembru 2023 podarilo prehodnotiť viac prípadov, ako sa očakávalo – posudkoví lekári posúdili už približne 33 % plánovaných prípadov, ktoré zahŕňajú stavy trvalé, plánované kontrolné lekárske prehliadky a prehodnotenie zdravotného stavu na základe žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku. V roku 2024 bude prehodnotených ďalších 50 % všetkých prípadov, ktorých sa novela týka, a zvyšok v roku 2025. Ide o preskúmanie trvania invalidity ex offo (stavy trvalé), riadne určené kontrolné lekárske prehliadky, ktorých sa zmena prílohy č. 4 týka, a neformálne žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

6. Účet poistenca

Sociálna poisťovňa v roku 2024 nahradí doterajšie vedenie Individuálneho účtu poistenca vedením Elektronického účtu poistenca (EUP). Na vyžiadanie poistenca mu bude zasielať raz ročne Výpis z EUP. Základný výpis bude obsahovať prehľad údajov dôchodkového poistenia, ktoré sa o poistencovi nachádzajú v evidencii Sociálnej poisťovne. Obsah výpisu si poistenec bude môcť voliteľne rozšíriť aj o informácie o dobách nemocenského poistenia za posledných päť rokov a dobách poistenia v nezamestnanosti za posledných sedem rokov. Výpis z EUP poskytne Sociálna poisťovňa poistencovi najneskôr do 60 dní od dátumu doručenia žiadosti o jeho vyhotovenie. O podrobnostiach bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať.

7. Trinásty a rodičovský dôchodok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má v roku 2024 ustanoviť pre poberateľov dôchodkov vyplatenie 13. dôchodku v priemernej výške. Rovnako pripravuje zmeny vo vyplácaní rodičovského dôchodku. O týchto zmenách bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať, a to po prijatí legislatívnych zmien v Národnej rade SR a ich podpísaní prezidentkou SR.

8. Príspevky do druhého piliera

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier) vo výške 5,50 % sa má v roku 2024 zmeniť na 4 %. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tejto súvislosti pripravuje príslušnú zmenu zákona. O podrobnostiach bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať po schválení zmien v Národnej rade SR a ich podpísaní prezidentkou SR.

9. Výplata dôchodku

Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2024 je stanovená vo výške 651,70 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. dôchodkového piliera) programovým výberom. Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania, alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2024 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 651,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

10. Zdaňovanie nasporenej sumy

Možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov z II. piliera zostane zachovaná aj v roku 2024, to znamená bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou ich vyplatenia bude, že žiadateľ o starobný dôchodok z II. piliera už poberá dôchodky (najmä starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, resp. obdobný dôchodok z cudziny) v úhrne prevyšujúcom referenčnú sumu platnú v roku 2024.

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #valorizácia #invalidné dôchodky #výška penzie