Veľký prehľad príspevkov na deti od štátu. Na čo všetko majú rodičia nárok a v akej výške?

Rodičia môžu dostať od štátu rôzne formy pomoci v podobe rôznych príspevkov. Komu sa vypláca príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok alebo prídavok na dieťa?

04.02.2024 06:00
UP rodičia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príspevok pri narodení dieťaťa

Po narodení dieťaťa máte nárok na jednorazový príspevok, ktorý slúži na poskytnutie časti výdavkov spojených s narodením dieťaťa. Tento príspevok je vo výške 829,86 eura, ak ide o dieťa z prvého až štvrtého pôrodu, ak ide o priaty pôrod, výška jednorazového príspevku je 151,37 eura. Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Kedy máte na príspevok nárok?

Ak máte trvalý pobyt na Slovensku a spĺňate aspoň dve z týchto podmienok:

 • staráte sa o ďalšie dieťa mladšie ako šesť rokov, študujete na SŠ alebo VŠ v dennej forme alebo ste evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie,
 • máte uzatvorenú dohodu so všeobecným lekárom a súčasne s gynekológom na území SR,
 • máte povinné verejné zdravotné poistenie na území SR,
 • vaše staršie dieťa navštevuje školu na území Slovenska,
 • nemáte ďalšie dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,
 • ak ste absolvovali pravidelné preventívne gynekologické prehliadky od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu,
 • neopustili nemocnicu bez súhlasu lekára.

Musíte o tento príspevok požiadať?

Príspevok dostanete automaticky, nemusíte oň žiadať. Ak nastane situácia, keď úrad nezíska potrebné údaje, vyzvú vás na ich doplnenie.

Príspevok vám príde na účet, na ktorý ste dostávali tehotenské štipendium alebo tehotenské, alebo na účet, ktorý ste oznámili úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že ste tehotenské štipendium ani tehotenské nepoberali a číslo účtu ste ešte úradu neoznámili, odporúča sa tak urobiť čo najskôr.

Rodičovský príspevok

Poskytuje sa na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Kedy máte na príspevok nárok?

Na príspevok máte nárok, ak:

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
 • zabezpečujete starostlivosť o dieťa osobne alebo
 • formálne (napr. jasle, materská škola alebo opatrovateľka).

V akej výške dostanete príspevok?

Sumy rodičovského príspevku sa menia a každoročne sa zvyšujú. Poskytuje sa v dvoch sumách v závislosti od toho, či ste na dieťa, na ktoré žiadate rodičovský príspevok, poberali aj materské.

Ak sa vám narodili dvojičky, za každé ďalšie súčasne narodené dieťa sa vám rodičovský príspevok zvyšuje o 25%. Ak však je v rodine viac detí do troch alebo do šiestich rokov veku, rodičovský príspevok sa poskytuje len jeden.

Počas poberania rodičovského príspevku môžete vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť.

Nižší rodičovský príspevok

(ak sa nevyplácalo materské) je vo výške 345,20 eura (od 1.8.2023 – suma platná aj v roku 2024)

Vyšší rodičovský príspevok

(ak sa vyplácalo materské) je vo výške: 473,30 eura (od 1.8.2023 – suma platná aj v roku 2024)

Suma vyššieho rodičovského príspevku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorej sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Výška rodičovského príspevku pri dvojičkách

Sumy platné pre rok 2024 (od 1. 8. 2023)

 • 591,60 eura (ak matka poberala materské)
 • 431,50 eura (ak matka nepoberala materské)

Nárok na rodičovský príspevok môže vzniknúť aj v dvoch prípadoch, ak je dieťa staršie ako tri roky, a to: má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo nebolo prijaté do spádovej materskej školy (v tomto prípade najdlhšie do začiatku školského roka, keď si začne plniť povinné predškolské vzdelávanie).

Musíte o tento príspevok požiadať?

Áno, podáte písomnú žiadosť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa, resp. do 6 mesiacov od ukončenia poberania materského.

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Nárok na tento príspevok vzniká, ak sa vám narodili trojičky alebo viac súčasne narodených detí, prípadne v priebehu dvoch rokov už druhýkrát dvojičky.

Kedy máte na príspevok nárok?

Na príspevok máte nárok, ak:

 • máte trvalý pobyt na území SR,
 • sa vám súčasne narodili tri alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane dvojičky alebo viac detí súčasne,
 • najmenej tri z detí musia byť mladšie ako 15 rokov.
 • spĺňate aspoň dve z týchto podmienok, t.¤j.:
 • staráte sa o ďalšie dieťa mladšie ako šesť rokov, študujete na strednej alebo vysokej škole v dennej forme alebo ste evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie,
 • máte uzatvorenú dohodu so všeobecným lekárom,
 • máte povinné verejné zdravotné poistenie na území SR,
 • staršie dieťa navštevuje školu na území SR.

V akej výške dostanete príspevok?

Príspevok dostanete raz ročne v sume 110,36 eura.

Musíte o tento príspevok požiadať?

Áno, podáte žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Túto žiadosť však musíte podávať opakovane každý rok.

Prídavok na dieťa

Táto forma mesačného príspevku je určená na výchovu a výživu dieťaťa od jeho narodenia až do 25 rokov veku, ak študuje v dennej forme na strednej škole alebo na vysokej škole.

Kedy máte na príspevok nárok?

Na príspevok máte nárok, ak:

 • máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR,
 • sa staráte o dieťa.

V akej výške dostanete prídavok?

Prídavok dostanete každý mesiac v sume 60 eur na každé nezaopatrené dieťa.

Musíte o tento prídavok požiadať?

Áno, požiadajte oň do šesť mesiacov od narodenia dieťaťa. Žiadosť podajte na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Po dovŕšení troch rokov dieťaťa predložíte úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámenie o tom, ako bude po ukončení poberania rodičovského príspevku ďalej zabezpečená starostlivosť o dieťa.

Pokiaľ vaše dieťa nenavštevuje zahraničnú školu, nemusíte až do ukončenia jeho povinnej školskej dochádzky úradom nič dokladovať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodičovský príspevok #príspevok pri narodení dieťaťa #prídavok na dieťa