Ako sa od tohto roka zmenili pravidlá pri vyplácaní materského. Pozrite si príklady

Začiatok nového roka 2024 priniesol zmeny aj v pravidlách pre tehotné absolventky strednej alebo vysokej školy, ktoré sa chystajú na materskú dovolenku, a teda poberať materské dávky.

10.02.2024 06:00
UP matka s kočíkom Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poistenky teda po novom majú nárok na materské, ak v období dvoch rokov pred pôrodom boli nemocensky poistené, a to najmenej 270 kalendárnych dní.

„Od 1. januára 2024 sa pri posudzovaní tejto podmienky započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne,“ vysvetľuje expert na sociálne a daňové veci Jozef Mihál.

Príklady tehotných absolventiek školy

Príklad 1

Pani Simona skončila vysokú školu, 2. stupeň, štátnou záverečnou skúškou 14. júna 2023. Po skončení štúdia sa nezamestnala a nebola nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Je tehotná, na materskú by chcela nastúpiť od 15. januára 2024 (v termíne 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu).

Aj keď sa pani Simone započíta doba ukončeného štúdia na VŠ v období posledných 2 rokov pred pôrodom, na materské nemá nárok, pretože nie je nemocensky poistená.

Príklad 2

Pani Stanislava je na tom podobne ako pani Simona, aj ona skončila vysokú školu, 2. stupeň, štátnou záverečnou skúškou 14. júna 2023, aj ona je tehotná a na materskú by chcela nastúpiť od 15. januára 2024.

Aj ona zatiaľ nie je zamestnaná a nie je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Pani Stanislava sa od 10. januára 2024 prihlási v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Ako nemocensky poistená osoba tak má nárok na materské od 15. januára 2024. K 4 dňom získaného dobrovoľného nemocenského poistenia sa jej pripočíta doba štúdia na VŠ v období 2 rokov pred pôrodom. Pretože dobrovoľné nemocenské poistenie do nástupu na materské trvalo menej ako 26 týždňov, materské sa určí zo sumy minimálneho VZ 652 €.

Príklad 3

Pani Sabína skončila strednú školu, maturovala v máji 2023, do doby štúdia sa jej započítava doba až do skončenia školského roka, teda do 31. 8. 2023. Pani Sabína je tehotná, na materskú nastupuje v apríli 2024.

Po skončení strednej školy nebola zamestnaná ani nebola nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Pani Sabína sa od 1. januára 2024 zamestnala.

Ako nemocensky poistená zamestnankyňa tak má nárok na materské. K dňom, ktoré získa ako povinne nemocensky poistená zamestnankyňa, sa jej pripočíta doba štúdia na SŠ (do 31. 8. 2023) v období 2 rokov pred pôrodom.

Ak bude mať v zamestnaní, ktoré sa začalo 1. 1. 2024, do nástupu na materské (v apríli 2024) poistné zaplatené za najmenej 90 dní, materské sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktorú bude mať v zamestnaní za mesiace 1–3/2024.

Zdroj: Jozef Mihál, facebook {* koniec-sablona *}

Vyrovnávacia dávka

Vyrovnávacia dávka sa poskytuje iba tehotnej zamestnankyni alebo zamestnankyni počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode, ktorá musela byť z dôvodu tehotenstva alebo materstva preradená na inú prácu. Výška vyrovnávacej dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnávateľ za vás platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

Kedy máte nárok na vyrovnávaciu dávku?

Nárok na vyrovnávaciu dávku má zamestnankyňa preradená na inú prácu:

 • počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa všeobecne záväzného predpisu zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje tehotenstvo,
 • do konca deviateho mesiaca po pôrode, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa všeobecne záväzného predpisu zakázaná matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo,
 • ak pri práci, na ktorú bola preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Podmienky, ktoré treba splniť

Nárok vám vznikne, ak spĺňate nasledujúce podmienky:

 • ste zamestnankyňa (zaplatenie poistného na nemocenské poistenie zamestnávateľom sa nesleduje),
 • počas tehotenstva alebo materstva ste boli preradená na inú prácu,
 • z dôvodu preradenia dosahujete nižší príjem,
 • váš pracovnoprávny vzťah trvá (vyrovnávaciu dávku môžete poberať iba počas preradenia).

Ako požiadať o dávku?

 1. krok: O dávku požiadajte prostredníctvom Žiadosti o vyrovnávaci­u dávku
 2. krok: Vyplňte a podpíšte „Vyhlásenie zamestnankyne“
 3. krok: Ak ste zamestnankyňa, žiadosť predložte svojmu zamestnávateľovi
 4. krok: Žiadosť doručte príslušnej Sociálnej poisťovni.

Tehotenské sa poskytuje tehotnej žene, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni. Pozor, tehotenské nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám.

Nárok na tehotenské má tehotná:

 • zamestnankyňa,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
 • poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote alebo
 • poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO).

Aké podmienky treba splniť?

 • ste tehotná,
 • v čase, keď o dávku žiadate:
 • ste nemocensky poistená alebo
 • vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia alebo
 • ste zamestnankyňa, ktorá mala v deň vzniku dôvodu na poskytovanie tehotenského prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo
 • ste SZČO, ktorá mala v deň vzniku dôvodu na poskytovanie tehotenského prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu nároku na rodičovský príspevok a
 • v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Na tieto účely sa vám započítava aj:
 • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky a
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok,
 • nezapočítava sa obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu, že nedosahoval príjem; s výnimkou období, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ z dôvodu, že mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie (napr. z dôvodu trvania dočasnej pracovnej neschopnosti).

Ako požiadať o tehotenské?

1. krok: Navštívte gynekológa, ktorý vám vystaví žiadosť o tehotenské. Lekár ju musí vystaviť na prvej preventívnej prehliadke na začiatku II. trimestra. Lekár na žiadosti potvrdí očakávaný dátum pôrodu.

2. krok: Vyplňte a podpíšte „Vyhlásenie poistenky“. To sa nachádza na druhej strane žiadosti.

3. krok: Žiadosť zašlite elektronicky prostredníctvom eFormulára. K elektronickej žiadosti pripojte kópiu 1. strany žiadosti (strana potvrdená lekárom).

deti, škôlka, zdravotne postihnutí, materská škola, Čítajte aj Rodičia by mohli dostať maximálny príspevok 450 eur na deti až kým nenastúpia do školy

4. krok: Žiadosť môžete doručiť aj v papierovej forme. Zaniesť ju môžete do pobočky Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, ak ste zamestnankyňa alebo miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

Nezabudnite

Po skončení tehotenstva ste povinná preukázať skončenie tehotenstva ak bolo ukončené inak ako pôrodom alebo tehotenstvo bolo ukončené pôrodom, ale poistenka je cudzinka alebo dieťa sa narodilo v cudzine.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materská dovolenka #materská dávka #absolventky