Štát vráti dôchodcom dane. Kedy a ako treba o ne požiadať +príklady

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 eura s výnimkou uvedenou v zákone o dani z príjmov, alebo ak vykazuje daňovú stratu.

16.03.2024 06:00
seniori, dôchodci, daňové, daňe Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • Ak ste penzista poberajúci dôchodok a vaše príjmy za minulý rok neprevýšili túto sumu, nemusíte podať daňové priznanie. Vyplniť tlačivo daňového priznania však môže byť pre vás výhodné. Napríklad ak vám zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, môže sa vám oplatiť daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď vaše príjmy nepresiahli uvedenú sumu. Vznikne vám totiž daňový preplatok a daňový úrad vám ho vráti a základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.
  • Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník, teda aj dôchodca, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.
  • Dôchodcovia sú daňovníci, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo im takýto dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2021).

Pre koho je výhodné podať daňové priznanie

Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2023 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 461,41 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli túto sumu. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi totiž vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Príklad

Dôchodca celý rok pracuje na dohodu za 130 eur mesačne.

Celkový ročný príjem dosiahne 1 560 eur, čo je menej ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane (2 461,41 eura). Preto ak podá daňové priznanie, daňový úrad mu vráti všetky dane, ktoré mu zamestnávateľ strhne z platu. Dostane preto naspäť dane.

Dôchodca pracuje na dohodu za 250 eur mesačne.

Jeho celkový ročný príjem dosiahne 3 000 eur. Keďže ide o vyššiu sumu, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane (2 461,41 eura), nebude mať nárok na vrátenie žiadnej dane.

Použitie typu daňového priznania

Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Čo sú nezdaňované príjmy

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad:

  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • invalidný dôchodok
  • vdovský a vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok
  • výsluhový dôchodok

Nezdaniteľná časť základu dane

Dôchodca a uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka:

Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo obdobného dôchodku zo zahraničia (ďalej len „dôchodok“), alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2023).

Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2023, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2023 v úhrne nepresahuje sumu 4 922,82 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 922,82 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklady

Príklad č. 1: Daňovník je k 1. 1. 2023 poberateľom starobného dôchodku v sume 500 eur mesačne. Za rok 2023 suma dôchodku predstavuje 6 000 eur (12 × 500). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pretože úhrn dôchodku presiahol sumu 4 922,82 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1. 1. 2023 poberateľom starobného dôchodku v sume 400 eur mesačne. Za rok 2023 suma dôchodku predstavuje 4 800 eur (12 × 400). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 122,82 eura (4 922,82 – 4 800).

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2023 (nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2023), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 922,82 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 21 754,18 eura.

Ak daňovníkovi dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #daňové priznanie #vrátenie dane