Čo musíte urobiť, aby ste penziu dostali čo najskôr

Najprv by ste si mali skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky (spravidla od roku 1984).

01.04.2014 06:30
spisy, dokumenty, tlačivá, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • na tento účel slúži: Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003, ktorá bola zaslaná každému poistencovi; Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004, o vyhotovenie ktorej má možnosť poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať. Prípadne v pobočke Sociálnej poisťovne môže požiadať o vystavenie grid karty, prostredníctvom ktorej sa cez jej internetovú stránku dostane k údajom o svojom dôchodkovom poistení od 1. januára 2004.

Ako sa žiadosť spisuje

  • v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Ak zo zdravotných dôvodov nie ste schopní podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže ju spísať pobočka v mieste vášho prechodného pobytu

Termín spísania žiadosti

  • ideálne je dohodnúť si ho vopred, možno ju však spísať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku, keď by už mali byť preukázané všetky rozhodujúce skutočnosti

Čo musíte predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo pas; doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy dokedy štúdium trvalo); ľudia spravidla narodení od roku 1963 potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky; vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby; rodné listy detí; potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných, ak ide o obdobie pred 1. 1. 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. 12. 2000; ak vlastníte doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003, tak aj tie a ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide

Aký je ďalší postup

  • v dohodnutý deň a hodinu prídete do pobočky a predložíte požadované doklady. Žiadosť o dôchodok na základe dokladov a vyhlásení spíše pracovníčka pobočky. Svojím podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. V prípade nejasností vám pracovníčky v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti odpovedia na otázky týkajúce sa starobného dôchodku

Čo môžete urobiť, aby ste penziu dostali čo najskôr?

  • spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku a dĺžka konania závisí od úplne a presne zisteného skutočného stavu veci. Dôležitá je aj vaša spolupráca so zamestnancom pobočky. Ak máte všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispejete ku skráteniu konania o priznaní penzie. Pracovníčky pobočky vám poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky. Ak niektoré doklady chýbajú a nie je vo vašich silách ich preukázať, zabezpečí ich Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. O postupe pri zisťovaní chýbajúcich dokladov vás bude priebežne písomne informovať

Ako sa dôchodok vypláca

  • penzia sa poukazuje v mesačných splátkach vopred: na váš účet v banke alebo na účet manžela/manželky; v hotovosti. O zmenu spôsobu jej poukazovania z hotovosti na účet v banke musíte požiadať písomne. Na tento účel slúži Formulár „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“ alebo „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu“

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #starobný dôchodok #odchod do dôchodku