Ako sa vypočíta vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok

Vdovský dôchodok dosahuje 60 percent starobného dôchodku.

31.07.2014 10:30
kalkulačka, graf, ekonomika Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad č. 1

Poistenec zomrel vo veku 63 rokov. Ku dňu smrti poberal starobný dôchodok v sume 420 eur. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 250 eur. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

420 × 60 % = 252 eur

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého je vyššia ako jej starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa jej bude v plnej sume vyplácať pozostalostný dôchodok (252 eur), v sume jednej polovice jej bude vyplácať jej penziu (250 : 2 = 125), čiže bude dostávať 252 + 110 = 362 eur.

Príklad č. 2

Poistenka zomrela vo veku 74 rokov, jej penzia bola vo výške 230 eur. Jej manžel je tiež dôchodca, dostáva penziu v sume 410 eur. Požiadal o priznanie vdoveckého dôchodku.

230 × 60 % = 138 eur

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku a na výplatu vdovského dôchodku vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže starobný dôchodok (410 eur) je vyšší ako vdovecký dôchodok, patrí mu starobný dôchodok v plnej výške, t. j. v sume 410 eur a vdovecký dôchodok vo výške jednej polovice, t. j. 69 eur (138 : 2 = 69), takže bude dostávať 479 eur.

Príklad č. 3

Poistenec zomrel vo veku 55 rokov. Ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, získal počet rokov dôchodkového poistenia spolu s dopočítanou dobou do dovŕšenia dôchodkového veku 41,6883, priemerný osobný mzdový bod je 1,1836, aktuálna dôchodková hodnota v roku 2014 je 10,2524. Vdovský dôchodok je 60 % invalidného dôchodku na ktorý by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti.

Invalidný dôchodok na ktorý by mal zomretý nárok v čase smrti vypočítame takto:

ID = POMB x ODP x ADH
ID = 1,1836 × 41,6­883 × 10,2524
ID = 505,90 eura.

Vdovský dôchodok je 60 % z uvedenej sumy: 505,90 × 60 % = 303,60 eura.

Príklad č. 4

Poistenka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela. Ku dňu úmrtia získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti získala zomretá manželka 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá manželka nárok sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 10,2524 = 407,50 eura

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 407,50 = 244,50 eura.

Príklad č. 5

Poistenec zomrel 9. apríla 2014 vo veku 63 rokov. Ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku v sume 547 eur. Manželka zomretého nie je poberateľkou žiadneho dôchodku a požiadala o priznanie vdovského dôchodku.

547 × 60 % = 328,20 eura

Vdove bude Sociálna poisťovňa vyplácať vdovský dôchodok v sume 328,20 eura.

Príklad č. 6

Poistenka, ktorá nepoberala nijaký dôchodok, zomrela. Ku dňu smrti získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto jej synovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, vznikol nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti získal zomretý rodič 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšil dôchodkový vek, činí 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2014 je 10,2524 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 10,2524 = 407,50 eura mesačne

Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % tejto sumy: 40 % x 407,50 = 163 eur mesačne

Príklad č. 7

Poistenec zomrel vo veku 63 rokov, bol teda poberateľom starobnej penzie v sume 547,20 eura. Dcéra zomretého vo veku 17 rokov študuje na strednej škole a požiada o priznanie sirotského dôchodku. Sirotský dôchodok predstavuje sumu 40 % zo starobného dôchodku zomretého.

547,20 × 40 % = 218,88 eur – po zaokrúhlení 218,90 eura.

Sirotský dôchodok je teda 218,90 eura.

Príklad č. 8

Poistenec, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto jeho synovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, vznikol nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti získal zomretý rodič 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, kedy by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý rodič nárok sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 10,2524 = 407,50 eura.

Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % tejto sumy: 40 % x 407,50 = 163 eur.

Príklad č. 9

Poistenec, ktorý zomrel, bol poberateľom predčasného starobného dôchodku. Jeho dcére, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, vznikol nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý rodič predčasný starobný dôchodok v sume 481,20 eura mesačne.

Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % uvedenej sumy: 40 % x 481,20 = 192,50 eura.

Vysvetlivky: ID – invalidný dôchodok; POMB – priemerný osobný mzdový bod; ODP – obdobie dôchodkového poistenia; ADH – aktuálna dôchodková hodnota

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok #vdovecký dôchodok