Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky

10.10.2014 10:10
lekaren, liek, choroba, lieky
Ilustračné foto. Autor: ,

Ľudí v dôchodkovom veku sa týkajú limity doplatkov za lieky. O čo vlastne ide? Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa dôchodca spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré užíva a na ktoré dopláca aj zdravotná poisťovňa. Znamená to, že ak celková výška úhrad za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku takzvaný ochranný limit 45 eur, zdravotná poisťovňa pacientovi vráti sumu, o ktorú bol tento limit prekročený.

Zákon presne definuje podmienky, za akých tak urobí. Limit vo výške 45 eur sa vzťahuje na starobných dôchodcov, poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok.

Netýka sa však tých penzistov, ktorí majú príjmy podliehajúce dani z príjmov, okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo ak výška ich dôchodku je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (na tieto účely sa vždy posudzuje priemerná mesačná mzda za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa limit spoluúčasti posudzuje – na rok 2014 je hranica 402,50 eura).

Poistenci, ktorí dané kritéria spĺňajú, nemusia podávať žiadosť do zdravotnej poisťovne, taktiež nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali doklady z registračnej pokladnice, ktoré im vydajú v lekárni. Poisťovňa potom v lehote 90 dní od skončenia štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú.

Poisťovňa v lehote 90 dní od skončenia daného štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti, priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má poistenec nahlásenú v informačnom systéme. Ak je v danom štvrťroku výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zdravotné poistenie #doplatky za lieky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku