Blíži sa váš odchod do penzie? Dôkladne sa naň pripravte

Odchodom do penzie sa väčšine Slovákov zhorší sociálno-ekonomická situácia. Priemerný dôchodok sa totiž pohybuje na úrovni približne 400 eur, a tak sa mnohí penzisti často ocitnú na hranici chudoby.

19.11.2014 06:30
Sociálna poisťovňa, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

Okrem vybavovania penzie, ku ktorému je potrebných množstvo dokladov, tak budúcich dôchodcov čaká aj vyrovnanie sa so skutočnosťou, že končia s aktívnym pracovným životom, ale aj s tým, že ich budúca penzia nebude dosahovať ani polovicu ich príjmu, bude to len necelých 48 percent.

Na starobný dôchodok má nárok každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, Sociálna poisťovňa žiadosť o penziu zamietne. „Ak žiadateľ o dôchodok nemá 15 rokov dôchodkového poistenia, môže si ho doplatiť, ale len za obdobie evidencie nezamestnaných občanov, ak bol v evidencii po 31. 12. 2003. Ak nebol v evidencii nezamestnaných, nemôže si poistenie doplatiť. Môže si začať platiť dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo sa zamestnať,“ vysvetľuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Nárok na starobný dôchodok potom vznikne až od nasledujúceho dňa po získaní 15 odpracovaných rokov. Ak občan, ktorý na Slovensku neodpracoval 15 rokov, bol zamestnaný aj v niektorom členskom štáte Európskej únie, Sociálna poisťovňa pre nárok na dôchodok použije doby poistenia tohto štátu. Príslušný štát však musí potvrdiť dobu poistenia na formulári E 205. To znamená, že Sociálna poisťovňa si "požičia“ chýbajúce odpracované roky bez zárobkov a dôchodok vypočíta len zo zárobkov získaných na Slovensku. V tomto prípade ide o takzvaný čiastkový dôchodok," konštatoval Višváder.

Každý, kto chce o dôchodok žiadať, by mal predtým navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o informáciu, aké doklady treba na spísanie žiadosti predložiť a dohodnúť si termín jej spísania. Tento termín nemusí byť zhodný s dňom dovŕšenia dôchodkového veku. Višváder upozornil, že je to vhodný postup práve preto, aby sa urýchlil celý proces vybavovania dôchodku. Klient v jednom termíne príde, spíše si žiadosť so zamestnancom pobočky a predloží všetky doklady.

„Odporúčame, aby si ľudia skontrolovali doby zamestnania, dobu štúdia, náhradné doby. Údaje o tom nájdu v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 a tiež v Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. 1. 2004. Obdobia, ktoré nie v nich nie sú uvedené, totiž Sociálna poisťovňa neeviduje.“ Podľa zákona o sociálnom poistení je žiadateľ o dôchodok pri spisovaní žiadosti o dôchodok povinný predložiť všetky doklady, ktoré slúžia ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a jeho sumu. „Každý poistenec by sa mal preto priebežne počas celého produktívneho obdobia zaujímať o svoje odpracované roky. K tomuto účelu mu slúži Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 a Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. 1. 2004. O uvedené informácie môže poistenec požiadať ústredie Sociálnej poisťovne. Obdobia, ktoré nie sú uvedené v Informáciách, sa v evidencii Sociálnej poisťovne nenachádzajú a mal by si ich poistenec zabezpečiť skôr, ako požiada o dôchodok. Tým, že dodá všetky potrebné údaje, urýchli vybavovanie svojho dôchodku,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa môže za poistenca zisťovať chýbajúce doby poistenia až v konaní o dôchodku, t. j. až po tom, čo poistenec požiada o penziu. Takéto zisťovanie má však vždy za následok predĺženie konania o dôchodku.

Najčastejšie chýbajúcimi dokladmi sú doklady o štúdiu. Tie je možné získať v príslušnej škole, ak škola zanikla, v archíve. Ďalej sú to potvrdenia o evidencii na úrade práce do 31. 12. 2000 a potvrdenia o poberaní podpory v nezamestnanosti do 31. 12. 2003, tie získa na príslušnom úrade práce. Chýbajúce doby poistenia a vymeriavacie základy získa tak, že požiada zamestnávateľa, respektíve nástupnícku organizáciu o vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia. Archív vyhotoví fotokópie mzdových listov.

Aby bola vaša penzia vybavená čo najskôr, predložte originály, resp. úradne overené fotokópie dokladov. Po spísaní žiadosti a odovzdaní všetkých dokladov je potom Sociálna poisťovňa povinná o žiadosti rozhodnúť najneskôr do 60 dní. V problematických prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo poisťovňa písomne oznamuje. „Túto lehotu je možné predĺžiť len v mimoriadne zložitých prípadoch, napr. keď sa musia preverovať doby poistenia či hrubé zárobky.“

Budúcich starobných dôchodcov Sociálna poisťovňa upozorňuje aj na skutočnosť, že dlhy, ktoré si nevyrovnajú pred odchodom do dôchodku, si na nich počkajú a nezbavia sa ich tým, že sa stanú dôchodcami. „Dôchodkové dávky sú jedným z príjmov, z ktorého je možné vykonávať zrážky na vymoženie pohľadávky. Znamená to, že ak pohľadávka nebola uspokojená skôr iným spôsobom, môže súdny exekútor „počkať“ na priznanie dôchodku a následne nariadiť výkon rozhodnutia zrážkami z dôchodkovej dávky,“ uvádza sa v správe Sociálnej poisťovne. Tá je potom podľa zákona povinná nevyplácať celú sumu dôchodku jej poberateľovi a vykonáva z nej zrážky. Mesačná suma, ktorú môže z penzie zraziť, závisí od viacerých faktorov – od sumy životného minima, od výšky dôchodku, počtu vyživovaných osôb, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky, od toho, či ide o neprednostnú alebo o prednostnú pohľadávku, či od sumy, za ktorú sa penzistovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. Dôchodcovi pritom musí zostať tzv. základná suma dôchodku, čo je v súčasnosti 198,09 eura mesačne alebo 83,19 eura, ak je pohľadávkou výživné pre maloleté dieťa. V súčasnosti vykonáva zrážky z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia viac ako 27-tisíc dôchodcom.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku