Po smrti blízkeho majú pozostalí nárok na dôchodkové dávky

Pozostalostné penzie pomáhajú, aspoň čiastočne, prekonať pozostalým zlú ekonomickú situáciu po smrti blízkeho. Dostáva ich viac ako 290-tisíc vdov a viac ako 41-tisíc vdovcov. Aby ich však dostali, musia po vystavení úmrtného listu o túto dávku Sociálnu poisťovňu písomne požiadať, ale predovšetkým musia byť na jej vyplácanie splnené podmienky.

09.05.2016 09:41
vdova, vdovský, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na uplatnenie nároku na pozostalostné dôchodky po človeku, ktorý bol starobným, predčasným starobným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť o priznaní pozostalostnej penzie najneskôr do 60 dní od podania žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Rozhodovanie o nároku na tieto penzie a ich výplatu je individuálne. Dĺžka konania závisí od úplnosti podkladov rozhodných pre nárok na dôchodok.

Pokiaľ ide o nárok na pozostalostný dôchodok, podľa zákona ho môže dostať iba manželka odo dňa úmrtia manžela. „Rozvedenej žene ani družke nárok na takúto dávku nevzniká,“ upozorňuje riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Podobne platí, že nárok na vdovecký dôchodok má iba manžel.“

Od januára môžu o túto dávku opäť požiadať aj tí, ktorým zomrel príbuzný pred januárom 2004. Musia však splniť podmienky. „O opätovné vyplácanie pozostalostnej penzie prišlo do Sociálnej poisťovne do konca marca 7 968 žiadostí,“ hovorí Peter Višváder. Výška vdoveckého dôchodku je zákonom presne stanovená na sumu 136,50 eura mesačne. Pre vdovy presná výška dôchodku stanovená nie je. „Zákonom stanovená pevná suma vdoveckého dôchodku 136,50 eura mesačne bola vypočítaná z pôvodnej sumy vdoveckého dôchodku 2 794 Sk mesačne stanovenej právnou úpravou účinnou od 1. augusta 2006 a následne bola valorizovaná za roky 2007 až 2015, pričom od 1. januára 2009 bola konvertovaná na euro,“ vysvetlil Višváder.

V prípade, že poistenke bol priznaný pozostalostný dôchodok ešte v čase, keď pracovala a dnes je starobnou dôchodkyňou, ktorá požiada o opätovné vyplácanie tejto dávky, v tomto prípade pôjde o súbeh nárokov na starobný a vdovský dôchodok. „Keď poberateľka vdovského dôchodku dovŕšením dôchodkového veku požiadala alebo požiada o starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného vdovského dôchodku. Vyšší z dôchodkov sa vypláca v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice,“ povedal Višváder.

Na Slovensku žije aj viac ako 24-tisíc sirôt. „Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný alebo invalidný dôchodok; mal nárok na predčasný dôchodok; ku dňu smrti nepoberal žiadnu dôchodkovú dávku, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov potrebný na nárok na invalidný dôchodok; ku dňu smrti nepoberal žiadnu dôchodkovú dávku, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok; zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ vymenúva podmienky jeho priznania Peter Višváder. „Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že dieťa môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky,“ dodal.

Nárok na sirotský dôchodok nevznikne nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi či pestúnke alebo jeho manželovi či manželke. Sirotský dôchodok môže dostávať sirota, ktorá sa považuje za nezaopatrené dieťa. „Za také sa považuje dieťa v období do skončenia povinnej školskej dochádzky a po jej skončení najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje štúdiom na povolanie; sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie, ani vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu choroby, alebo stavu, ktoré si vyžaduje osobitnú starostlivosť; je neschopné sústavne sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.“

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré sa síce sústavne pripravuje štúdiom na povolanie, ale už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul; je poberateľom invalidného dôchodku z dôvodu schopnosti pracovať o viac ako 70 %. „Z toho vyplýva, že dieťa, ktoré sa nepovažuje za nezaopatrené dieťa, nemá nárok na sirotský dôchodok,“ dodal Višváder.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok #vdovecký dôchodok