Starobný, predčasný či invalidný dôchodok? Každý má iný účel

08.12.2017 09:36
senior, dôchodca, dôchodok
Ilustračné foto. Autor:

Seniorov, a teda aj starobných či predčasných dôchodcov na Slovensku pribúda. Rastie aj počet ľudí, ktorí majú zníženú schopnosť pracovať a stávajú sa poberateľmi invalidného dôchodku. Existuje aj veľká skupina vdov, vdovcov a sirôt poberajúcich pozostalostné dôchodky. Dôchodkových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou je viac a každá z nich má svoje podmienky.

Ku koncu októbra bol na Slovensku vyplatený starobný dôchodok 413 299 mužom a 644 279 ženám. Tento druh dôchodku poberá najmenej poistencov zo západného Slovenska – v Trnavskom kraji ho dostáva spolu 112 961 obyvateľov a v Trenčianskom kraji 127 075. Naopak, najviac takýchto občanov žije v Nitrianskom kraji – tam starobný dôchodok poberá 143 304 ľudí a v Košickom kraji – celkom 140 227. Druhou najväčšou skupinou poberateľov sú vdovy. Vdovský dôchodok poberá viac ako 290-tisíc žien, nasledujú poberatelia invalidného dôchodku – 236-tisíc, vdoveckých dôchodkov vypláca Sociálna poisťovňa viac ako 46-tisíc. Najmenšiu skupinu tvoria sirotské (19-tisíc) a predčasné starobné penzie (necelých 18-tisíc).

Každý, kto dosiahne do konca tohto roka dôchodkový vek, teda 62 rokov a 76 dní (čo je dôchodkový vek určený na rok 2017), môže požiadať o priznanie starobného dôchodku. Musí však splniť aj ďalšiu podmienku – mať odpracovaných minimálne 15 rokov. Existujú aj výnimky – skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať ženy podľa počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961) a tí poistenci, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií. Ak ten, čo o tento druh dôchodku žiada, nespĺňa podmienky, žiadosť mu zamietnu. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku penzie až počas konania o priznanie dôchodku, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné, a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, vymeriavacie základy, z ktorých poistenec odvádzal poistné," konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Aj človek, ktorý dosiahol dôchodkový vek a odpracoval aspoň 30 rokov, ale zarábal málo, môže dostať minimálny dôchodok. Lenže iba vtedy, ak splní aj ďalšie zákonom stanovené podmienky. Suma najnižšieho minimálneho dôchodku je do konca roka na úrovni 269,50 eura, od januára 2018 vzrastie na 271,30 eura.

Ľudia, ktorí žiadajú o priznanie predčasného starobného dôchodku, musia okrem splnenia podmienok, teda že majú do riadneho starobného dôchodku maximálne dva roky, nesmú byť zamestnaní a ich predčasný dôchodok musí dosiahnuť minimálne 239,40 eura, počítať s tým, že im za každých aj začatých 30 dní skoršieho odchodu do penzie ubudne z dôchodku pol percenta. Predčasní penzisti sa budú môcť od júla budúceho roka zamestnať. Ale iba v prípade, že ich príjem nepresiahne dvesto eur.

Ďalšou dôchodkovou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. Nárok na túto pozostalostnú dávku majú len manžel či manželka. Druh ani družka, i keď žili so zosnulým roky v spoločnej domácnosti, nárok nemajú. Rovnako zaniká aj tomu pozostalému partnerovi, ktorý uzatvorí nové manželstvo. Skutočnosť, že uzavrel nové manželstvo, musí Sociálnej poisťovni oznámiť do ôsmich dní.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky: byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňať podmienky nároku na starobný alebo nemať priznaný predčasný dôchodok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku