Mám nárok na vdovský dôchodok, ak sme neboli zosobášení?

Otázky a odpovede o pozostalostných penziách.

25.04.2018 10:00
d§chodca, dôchodok, dôchodkyňa, penzia, vdova Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Dňa 17. 3. 2018 zomrel môj druh, s ktorým som žila 18 rokov v spoločnej domácnosti a vychovávali sme spoločné dieťa. Mám nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, t. j. len vdova, za predpokladu splnenia ďalších podmienok. Ako družka nemáte preto nárok na vdovský dôchodok po druhovi, ale vaše spoločné dieťa má nárok na sirotský dôchodok po svojom otcovi. Ak má menej ako 15 rokov, požiadajte o sirotský dôchodok v jeho mene. Ak už dovŕšilo 15 rokov, môže požiadať o tento dôchodok v pobočke SP podľa trvalého bydliska samo. V žiadosti je potrebné priložiť okrem úmrtného listu zosnulého aj rodný list dieťaťa a potvrdenie školy o jeho štúdiu.

Môj manžel zomrel vo veku 46 rokov. Prečo mi bol vypočítaný vdovský dôchodok z invalidného dôchodku manžela?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, alebo mal nárok na predčasný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Váš manžel ku dňu smrti nebol poberateľom žiadneho z uvedených dôchodkov, nemal nárok na predčasný dôchodok ani nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok (nedovŕšil dôchodkový vek). Získal však počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, a preto bol vdovský dôchodok vypočítaný z invalidného dôchodku, na ktorý by mal váš manžel nárok v čase smrti.

Som vdovec a poberám vdovecký dôchodok. Ak budem so svojou súčasnou partnerkou žiť ako druh a družka, zanikne mi nárok na pozostalostnú penziu?

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká uzatvorením manželstva alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky. Pokiaľ so svojou družkou neuzatvoríte manželstvo, nárok na vdovecký dôchodok vám nezanikne.

Môj manžel zomrel 3. 1. 2018. Poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura. Ja poberám starobný dôchodok v sume 313,20 eura. Sociálna poisťovňa mi priznala vdovský dôchodok v sume 127 eur, čo predstavuje 30 % manželovho dôchodku. Prečo, keď podľa zákona je vdovský dôchodok 60 % z dôchodku manžela?

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. To znamená, že ak váš manžel ku dňu smrti poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura, vdovský dôchodok je 60 % z tejto sumy. To je 253,90 eura. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice. To znamená, že váš starobný dôchodok 313,20 eura, ktorý je vyšší ako vdovský dôchodok, sa vypláca v plnej sume a vdovský dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice, t. j. v sume 127 eur (253,90 : 2 = 126,95 po zaokrúhlení 127 eur).

Po úmrtí manžela v roku 2009 mi bol vyplácaný jeden rok vdovský dôchodok. Vychovala som jedno dieťa, ktoré v čase smrti manžela malo 21 rokov a bolo zamestnané. Vznikne mi ešte niekedy nárok na výplatu vdovského dôchodku?

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Po uplynutí tejto doby máte naň opäť nárok vtedy, ak dovŕšite dôchodkový vek. Z toho vyplýva, že dňom dovŕšenia dôchodkového veku vám opätovne vznikne nárok na výplatu vdovského dôchodku za podmienky, že budete naďalej vdovou po tomto manželovi (neuzatvoríte nové manželstvo). O uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku môžete požiadať neformálnou žiadosťou, resp. súčasne so žiadosťou o starobný dôchodok s priložením čestného vyhlásenia o tom, že ste naďalej vdovou po zomretom manželovi.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok