Ako si zmeniť posielanie dôchodku z hotovosti na účet v banke

Už pri spisovaní žiadosti o dôchodok sa dôchodca sám rozhodne, ako si dôchodok nechá vyplácať – či v hotovosti alebo na účet v banke.

11.10.2018 10:22
dôchodok, penzia, dôchodca, peniaze Foto:
O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môže dôchodca požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou.
debata
Je pritom jedno, či žiada o starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok alebo niektorý z pozostalostných dôchodkov (vdovský, vdovecký, sirotský). Ak si to po čase rozmyslel a chce zmeniť spôsob výplaty dôchodku napr. z hotovosti na účet, o túto zmenu môže požiadať dvomi spôsobmi:
  • žiadosťou s vlastnoručným podpisom, ktorú pošle na adresu ústredia SP v Bratislave (stačí poslať list, v ktorom uvedie osobné údaje a to, že žiada o zmenu spôsobu výplaty svojho dôchodku spolu s príslušným tlačivom potvrdeným bankou) alebo
  • priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý s ním spíše zápisnicu (v ktorejkoľvek pobočke SP alebo v ústredí v Bratislave v Informačno-poradenskom centre na Ul. 29. augusta č. 8 a priloží tlačivo potvrdené bankou).

Ak dôchodca žiada o poukazovanie dôchodku na účet, odporúča Sociálna poisťovňa použiť tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke, vo všetkých pobočkách a v bankách, s ktorými Sociálna poisťovňa uzatvorila príkaznú zmluvu. Tieto tlačivá obsahujú všetky údaje potrebné na to, aby Sociálna poisťovňa mohla žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet v banke vyhovieť.

O poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke môže dôchodca požiadať aj spomínanou neformálnou písomnou žiadosťou (listom na adresu ústredia SP), ktorá musí obsahovať jeho identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý žiada dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že je majiteľom účtu.

K 31. augustu 2018 posielala Sociálna poisťovňa na bankový účet 965 544 dôchodkov a ďalších 401 950 vyplácala v hotovosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #banka #dôchodok #účet #výplata penzie #dôchodkové dávky #poukazovanie penzijných dávok