Druhy dôchodkov: Po smrti partnera pozostalostná dávka

Podľa zákona o sociálnom poistení nárok naň má vdova po manželovi alebo vdovec po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok; ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ak spĺňa aj ďalšie zákonom stanovené podmienky.

20.10.2018 06:00
vdova, smútok, starosti Foto:
Ilustračné foto.
debata

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Otázky a odpovede

Som vdova a dostávam vdovský dôchodok. Dovŕšením dôchodkového veku som požiadala o starobný dôchodok. Ten mi bol priznaný, ale zároveň mi bol znížený vdovský dôchodok. Prečo?

Keď dôchodcovi vznikne nárok súčasne na výplatu starobného dôchodku a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Keďže váš starobný dôchodok bol vyšší ako vdovský, starobný dôchodok vám patrí v plnej sume a nižší vdovský dôchodok patrí v sume jednej polovice.

Som poberateľka starobného dôchodku v sume 317,20 eura. Po smrti manžela mi bol priznaný vdovský dôchodok, pričom môj starobný dôchodok znížili na polovicu. Nemal byť na polovicu upravený vdovský dôchodok? Manžel poberal ku dňu smrti dôchodok v sume 628,40 eura.

Váš starobný dôchodok bol upravený správne. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice. Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku zomretého (628,40 × 60%), teda 377,10 eura. Váš starobný dôchodok je 317,20 eura. Váš dôchodok je teda nižší ako vdovský dôchodok. Preto vám patrí vdovský dôchodok v plnej sume – 377,10 eura a starobný dôchodok v sume jednej polovice, čo je 158,60 eura.

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?

Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Môže vdovský/vdovecký dôchodok dostať aj družka/druh či partnerka/partner zomretého/zomretej?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej/roz­vedenému žene/mužovi ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

Môže sa vdove/vdovcovi po čase obnoviť výplata vdovského/vdo­veckého dôchodku?

Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví. O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Môžem poberať vdovský/vdovecký dôchodok, keď sa po čase opäť vydám/ožením?

Nie. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #pozostalostný dôchodok