Dobrovoľné poistenie? Musíte platiť aspoň 131 eur

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Zároveň tento človek nesmie mať priznaný predčasný starobný dôchodok.

16.11.2018 06:00
peniaze, dôchodok, penzia, seniori Foto:
Na dobrovoľné dôchodkové poistenie sa prihlasuje prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby na pobočke Sociálnej poisťovne.
debata

Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe vzniká dôchodkové poistenie odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z tohto poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe zaniká dôchodkové poistenie aj dňom priznania predčasného starobného dôchodku. Dobrovoľné poistenie zanikne automaticky aj ľuďom, ktorí ho prestanú platiť. V prípade, že niekto dva mesiace po sebe poistenie nezaplatí, jeho poistenie zanikne k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát poistenie neuhradil.

Na dobrovoľné dôchodkové poistenie sa prihlasuje prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. V registračnom liste je v hornom riadku potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku za dobrovoľne poistenú osobu (DPO). Ďalej sa vypĺňa bod 2 – identifikácia FO. Uvedieme sem titul, meno a priezvisko. V bode 3 vypíšeme adresu a v bode 6 názov banky a číslo účtu.

Dobrovoľne poistená osoba musí vypísať aj bod 10, do ktorého uvedie dátum vzniku dôchodkového poistenia a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu. Zvlášť sa sem píše vymeriavací základ a dátum vzniku pre dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Kto chce uzatvoriť len dôchodkové poistenie, nechá ostatné kolónky prázdne. V spodnej časti je potrebné uviesť dátum zmeny, teda v tomto prípade dátum vzniku poistenia a dátum vyplnenia formulára. Ten je potrebné aj podpísať.

Neoddeliteľnou súčasťou Registračného listu fyzickej osoby v prípade dobrovoľného poistenia aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Obidve tlačivá možno získať buď v pobočkách Sociálnej poisťovne, alebo si ich stiahnuť z internetovej stránky www.socpoist.sk v časti Formuláre.

Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu. Kto uzatvorí dôchodkové poistenie, musí okrem starobného a invalidného poistenia platiť aj odvod do rezervného fondu v celkovej výške 28,75 percenta z vymeriavacieho základu.

Minimálny vymeriavací základ je na úrovni 50 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo je v súčasnosti 456 eur. Kto si zvolí minimálnu sumu, bude musieť platiť mesačné odvody na dobrovoľné dôchodkové poistenie vo výške 131,10 eura.

Maximálny vymeriavací základ dosahuje 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. V tomto roku tak možno platiť odvody maximálne zo sumy 6 384 eur. Ak by si niekto zvolil takýto vymeriavací základ, bude musieť do Sociálnej poisťovne posielať mesačne 1 835,40 eura.

Maximálny vymeriavací základ dosahuje 7-násobok... Foto: SHUTTERSTOCK
babka, senior, počítač, dôchodkyňa Maximálny vymeriavací základ dosahuje 7-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Celkový vymeriavací základ z dobrovoľného a povinného poistenia by nemal byť vyšší, ako je maximálny vymeriavací základ. Na poistné zaplatené v súčte nad rámec maximálneho vymeriavacieho základu Sociálna poisťovňa pri výpočte dávok neprihliada.

Za dobrovoľné príspevky do druhého piliera netreba kupovať dôchodok

  • Každý, kto je zapojený v druhom pilieri, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako by mu sem smerovala len časť dôchodkových odvodov.
  • Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba preto sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.
  • Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako by sme si sporili v podielovom fonde. Nevýhodou takéhoto sporenia je, že len čo pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku. V prípade, že by ich niekto potreboval napríklad na kúpu auta či opravu domu, nebude ich môcť vybrať skôr.
  • Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky na druhý pilier, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve. Bez toho nie je možné dobrovoľné príspevky posielať.
  • Za dobrovoľné príspevky si nemusíte kupovať doživotný dôchodok. Po dovŕšení dôchodkového veku si ich spolu s výnosmi môžete vybrať naraz aj v prípade, že výška vášho dôchodku nebude dostatočná, aby ste si mohli vybrať všetky peniaze nasporené v druhom pilieri.

Príspevky na tretí pilier si možno odrátať z daňového základu

  • Každý, kto si sporí na dôchodok na doplnkovom dôchodkovom sporení (v treťom pilieri), si môže po splnení podmienok odpočítať zaplatené príspevky.
  • Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.
  • Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, daňovník zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.
  • Pri podávaní daňového priznania za rok 2016 si sporitelia mohli odpočítať z daňového základu aj dobrovoľné príspevky na druhý pilier. Od roku 2017 však už dobrovoľné príspevky na druhý pilier nie je možné odpočítať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier #III. pilier #dobrovoľné dôchodkové poistenie