Tridsať odpracovaných rokov? Zrejme máte nárok na penzijné minimum

07.12.2018 06:00
žena, seniorka, dôchodkyňa
Ilustračné foto. Autor:

Účelom minimálneho dôchodku je chrániť poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku pred stavom hmotnej núdze. Ak suma penzie nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho dôchodkový príjem túto hranicu dosiahol. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Kedy ho dostanete: dôchodca splní podmienky ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých penzií, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie? Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v tabuľke:

v roku ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk  
1994 18 195,00 Sk  
1995 20 800,00 Sk  
1996 23 572,00 Sk  
1997 26 671,00 Sk  
1998 28 917,00 Sk  
1999 31 013,00 Sk  
2000 33 042,00 Sk  
2001 35 745,00 Sk  
2002 39 058,00 Sk  
2003 41 527,00 Sk  
2004 45 747,00 Sk  
2005 49 936,00 Sk  
2006 54 235,00 Sk  
2007 58 239,00 Sk  
2008 62 968,00 Sk  
2009 2 152,21 eura  
2010 2 223,03 eura  
2011 2 272,17 eura  
2012 2 327,10 eura  
2013 2 382,02 eura  
2014 2 480,31 eura  
2015 2 552,58 eura  
2016 2 636,41 eura  
2017 2 757,83 eura  

Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Aká bude výška minimálneho dôchodku? Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú starobný alebo invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení, vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera, dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov. Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 271,30 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima (aj po 30. júni 2018, teda až do 31. decembra 2018 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok použije suma životného minima platná 1. januára 2018 (199,48 eura), od 1. januára 2019 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok použije suma životného minima platná od 1. júla 2018 (205,07 eura).

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

  • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
  • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.
  • Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.
Sumy minimálnej penzie do konca roka a od januára 2019
Odpracovné roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie v roku 2018 (v eurách) Mesačná suma penzie v roku 2019 (v eurách) rozdiel 2019 – 2018
30 1,36 271,30 278,90 7,60
31 1,38 275,30 283,00 7,70
32 1,40 279,30 287,10 7,80
33 1,42 283,30 291,20 7,90
34 1,44 287,30 295,40 8,10
35 1,46 291,30 299,50 8,20
36 1,48 295,30 303,60 8,30
37 1,50 299,30 307,70 8,40
38 1,52 303,30 311,80 8,50
39 1,54 307,20 315,90 8,70
40 1,57 313,20 322,00 8,80
41 1,60 319,20 328,20 9,00
42 1,63 325,20 334,30 9,10
43 1,66 331,20 340,50 9,30
44 1,69 337,20 346,60 9,40
45 1,72 343,20 352,80 9,60
46 1,75 349,10 358,90 9,80
47 1,78 355,10 365,10 10,00
48 1,81 361,10 371,20 10,10
49 1,84 367,10 377,40 10,30
50 1,87 373,10 383,50 10,40
   

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 313,20 eura mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 67,60 eura (313,20 eura – 245,60 eura = 67,60 eura) na minimálny dôchodok 313,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 eura + 50,50 eura). Za 40 rokov kvalifikovaného obdobia má nárok na minimálny dôchodok 313,20 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 17,10 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (313,20 eura – 296,10 eura = 17,10 eura). Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 262,70 eura mesačne (245,60 eura + 17,10 eura).

Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 17,10 eura, na sumu 313,20 eura mesačne (262,70 eura + 50,50 eura).

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #hmotná núdza #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku