Invalidný dôchodok: Percento invalidity sa určuje z najzávažnejšieho ochorenia

, 09.03.2019 08:00
žena, pohľad, okno
Uznávanie invalidity je výlučne odborno-medicínska záležitosť a určujú ju posudkoví lekári sociálneho poistenia. Autor:

Máte viacero diagnóz a uvažujete nad žiadosťou o invalidný dôchodok? Nezabúdajte na fakt, že na určenie miery invalidity je rozhodujúca iba jedna choroba. Ďalšie diagnózy už veľmi nezavážia.

Človek sa podľa zákona o sociálnom poistení stáva invalidným až vtedy, ak má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou osobou. Invalidný dôchodok poberá viac ako 237-tisíc ľudí. Len minulý rok oň požiadalo viac ako 25-tisíc ľudí. „Celkovo bolo novo uznaných 19 792 invalidít, pričom z tohto počtu malo určenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou 5 263 žiadateľov o dávku. V 5 297 prípadoch nebola posudkovým lekárom invalidita uznaná, keďže žiadatelia nespĺňali zákonom stanovené zdravotné kritériá,“ píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

"Uznávanie invalidity je výlučne odborno-medicínska záležitosť a určujú ju posudkoví lekári sociálneho poistenia. Podkladom na jej posúdenie sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov podľa druhu zdravotného postihnutia,“ konštatovala doktorka Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne. "Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať v percentách presne stanovených zákonom,“ vysvetľuje.

Posudkový lekár teda určuje mieru poklesu schopnosti pracovať podľa štádia a rozsahu zdravotného postihnutia, neurčuje percento danej choroby, ale pokles schopnosti pracovať pri najzávažnejšom invalidizujúcom ochorení.

Posudkoví lekári nemajú záujem poškodiť žiadateľa o invalidný dôchodok. Jeho stav posudzujú komplexne a vo vzájomných súvislostiach, pričom prihliadajú na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Jediným kritériom je klinický nález a výsledky odborných lekárskych a funkčných vyšetrení. Vždy teda postupujú na základe doložených lekárskych správ a nálezov v zdravotnej dokumentácii poistenca. Zdravotný stav sa však vyvíja a môže sa časom zlepšiť, prípadne zhoršiť – ak sa zhorší, v tom prípade má poistenec možnosť preukázať zhoršenie zdravotného stavu lekárskymi nálezmi a požiadať o opätovné prehodnotenie percenta invalidity alebo sa mu prehodnotí na najbližšej lekárskej kontrolnej prehliadke. „V rámci kontrolnej činnosti poberateľov invalidných dôchodkov posúdili posudkoví lekári pri kontrolnej lekárskej prehliadke 41 729 poberateľov invalidného dôchodku. V 37 024 prípadoch bola naďalej uznaná invalidita s rovnakou mierou poklesu schopnosti pracovať, ako pri predchádzajúcom posúdení zdravotného stavu. V 2 990 prípadoch bolo percento invalidity zvýšené z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. Z dôvodu zlepšenia zdravotného stavu poberateľa dávky bolo znížené percento invalidity v 1 210 prípadoch a zrušená invalidita bola v 505 prípadoch,“ uvádza správa Sociálnej poisťovne.

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v rámci lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia posudzujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť poistenca na účely určenia invalidity, ktorá je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok.

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. „Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek, môže požiadať o starobný dôchodok. Nemusí tak však urobiť a ani poisťovňa nemá povinnosť upozorniť ho na túto skutočnosť. Ak invalidný dôchodca splní všetky podmienky a rozhodne sa požiadať o starobný dôchodok, k žiadosti priloží už len doklady, ktoré neboli v minulosti priložené k žiadosti o invalidný dôchodok,“ približuje postup riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Sociálna poisťovňa mu v zákonnej lehote 60 dní od podania žiadosti vypočíta výšku starobného dôchodku. Túto sumu porovná s vyplácaným invalidným dôchodkom a poistencovi bude vyplácať dôchodok, ktorý je vyšší. Pri rovnakej sume starobného dôchodku a invalidného dôchodku bude poisťovňa vyplácať dôchodok, ktorý si poistenec sám zvolí,“ dodal Višváder.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #invalidita #invalidný dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku