Minimálny dôchodok má svoje podmienky

, 14.03.2019 06:00
muž, senior, dôchodca
Valorizácia minimálneho dôchodku má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú zo zákona. Autor:

Účelom minimálneho dôchodku je chrániť poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku pred stavom hmotnej núdze. Ak suma penzie nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho dôchodkový príjem túto hranicu dosiahol. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.

Kedy ho dostanete: dôchodca splní podmienky, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, suma všetkých jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako minimálny dôchodok (napr. súčet starobného a vdoveckého dôchodku je 250 eur mesačne) a požiadal o priznanie všetkých penzií, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie? Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v tabuľke:

v roku ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk
1994 18 195,00 Sk
1995 20 800,00 Sk
1996 23 572,00 Sk
1997 26 671,00 Sk
1998 28 917,00 Sk
1999 31 013,00 Sk
2000 33 042,00 Sk
2001 35 745,00 Sk
2002 39 058,00 Sk
2003 41 527,00 Sk
2004 45 747,00 Sk
2005 49 936,00 Sk
2006 54 235,00 Sk
2007 58 239,00 Sk
2008 62 968,00 Sk
2009 2 152,21 eura
2010 2 223,03 eura
2011 2 272,17 eura
2012 2 327,10 eura
2013 2 382,02 eura
2014 2 480,31 eura
2015 2 552,58 eura
2016 2 636,41 eura
2017 2 757,83 eura

Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Aká bude výška minimálneho dôchodku? Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú starobný alebo invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení, vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera, dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov. Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima (1. januára 2019 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok používa suma životného minima platná od 1. júla 2018 – 205,07 eura).

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Sumy minimálneho dôchodku (MD)

Odpracovné roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie (v eurách)
30 1,36 278,90
31 1,38 283,00
32 1,40 287,10
33 1,42 291,20
34 1,44 295,40
35 1,46 299,50
36 1,48 303,60
37 1,50 307,70
38 1,52 311,80
39 1,54 315,90
40 1,57 322,00
41 1,60 328,20
42 1,63 334,30
43 1,66 340,50
44 1,69 346,60
45 1,72 352,80
46 1,75 358,90
47 1,78 365,10
48 1,81 371,20
49 1,84 377,40
50 1,87 383,50
 

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 255,60 eura mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 322,00 eura mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 66,40 eura (322,00 eura – 255,60 eura = 66,40 eura) na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Za 40 rokov kvalifikovaného obdobia má nárok na minimálny dôchodok 322,00 eur mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 25,90 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (322,00 – 296,10 = 25,90 eura). Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 271,50 eura mesačne (245,60 + 25,90). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 25,90 eura na sumu 322,00 eur mesačne (271,50 + 50,50).

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Valorizácia penzijného minima má svoje špecifiká

Valorizácia minimálneho dôchodku má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú zo zákona. V prvom kroku sa vždy zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok, z ktorého bol minimálny dôchodok určený. Ak je tento pôvodný dôchodok po zvýšení o valorizovanú sumu nižší ako minimálny dôchodok platný pre daný rok, dôchodca naďalej dostáva zo Sociálnej poisťovne svoj minimálny dôchodok tak ako doteraz. Ak je však pôvodný dôchodok po valorizácii vyšší ako pre daný rok určená hranica minimálneho dôchodku, začne dôchodca dostávať zvýšený dôchodok. O novej výške dôchodku dostal každý poberateľ dôchodku zo Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie.

Mnohí poberatelia minimálneho dôchodku, ktorým po valorizácii nebol zvýšený, sa cítia poškodení. Ich pôvodný veľmi nízky dôchodok však už bol „valorizovaný“ tým, že im bol zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku.

Príklad

Starobný dôchodok v roku 2018 (určený z vymeriavacích základov poistenca) 256,60 eura
Zvýšený dôchodok na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 68,60 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku do konca roka 2018 325,20 eura

Zvýšenie od januára

zvýšenie o 2,6 % zo sumy 256,60 eura – 6,70 eura mesačne

zvýšenie o pevnú sumu o 8,70 eura mesačne

Starobný dôchodok sa zvýši o 8,70 eura mesačne na sumu 265,30 eura (256,60 eura + 8,70 eura)

Od 1. januára 2019 sa suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu sumy životného minima platnej k 1. januáru 2019 (205,07 eura) zvýšila zo sumy 325,20 eura mesačne na sumu 334,30 eura mesačne.

Znovu posúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku

265,30 eura < 334,30 eura

Od 1. januára sa

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 265,30 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho penzijného príjmu – na sumu minimálneho dôchodku 59,90 eura
Tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 334,30 eura
Príklad je len informatívny.

Ako sa zvýši starobný dôchodok pracujúcemu penzistovi, ktorý poberá minimálny dôchodok

Ak pracujúcemu dôchodcovi Sociálna poisťovňa vypláca tzv. minimálny dôchodok (čo je pôvodne taký nízky starobný dôchodok, že bol zákonom zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku), potom sa pri jeho zvyšovaní za odpracovaný uplynulý rok postupuje inak ako pri starobnom dôchodku.

Postup je takýto: od 1. januára Sociálna poisťovňa zvýši za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom roku jeho pôvodný starobný dôchodok (teda nie minimálny dôchodok, ktorý momentálne dostáva). Následne Sociálna poisťovňa porovná takto zvýšený pôvodný starobný dôchodok s minimálnym dôchodkom daného poberateľa a ak bude suma zvýšeného starobného dôchodku vyššia, ako je minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa začne dôchodcovi vyplácať zvýšený starobný dôchodok, pretože je to preňho výhodnejšie. Ak bude táto zvýšená suma starobného dôchodku nižšia, ako je dôchodcom aktuálne poberaný minimálny dôchodok, bude aj naďalej dostávať tento minimálny dôchodok bez toho, aby sa mu zvýšil. Je to totiž pre neho tiež výhodnejšie.

Toto porovnanie Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti dôchodcu, a to do 31. marca 2019. Výplata takto zvýšeného dôchodku s doplatkom od 1. januára 2019 príde dôchodcovi na adresu alebo bankový účet v jeho aprílovom výplatnom termíne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #minimálny dôchodok #dôchodci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku