Otázky a odpovede: O exekúciách z dôchodkov

Aké dôvody vedú k výkonu zrážok z dôchodku a kedy ich Sociálna poisťovňa začne vykonávať?

, 04.04.2019 06:00
seniori, otázka Foto:
Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok.

Prečo priznanie dôchodku neznamená koniec exekučných zrážok?

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok. Dôchodkové dávky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa platných právnych predpisov sú jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy povinného. Týmito právnymi predpismi sú predovšetkým zákon Národnej rady SR č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Ak Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku, jej postavenie je rovnaké, ako má zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy. To znamená, že nemá nijakú právomoc kontrolovať oprávnenosť doručeného príkazu na vykonávanie zrážok, ale je povinná na základe takéhoto príkazu zrážky z dôchodkových dávok vykonávať. Príkaz na vykonávanie zrážok vydáva orgán, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor.

Aké dôvody vedú k výkonu zrážok z dôchodku?

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

Od čoho závisí mesačná zrážka z dôchodku?

Mesačná suma zrážky z dôchodku závisí od: sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu platnej v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zrážky z dôchodku vykonávajú, mesačnej sumy dôchodku povinného, počtu osôb vyživovaných povinným, celkovej sumy vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom, skutočnosti, či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa, alebo pohľadávku na pokute za vybrané priestupky, sumy, za ktorú sa poskytuje povinnému starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (ak je poskytovaná).

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Zrážky vykonáva nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok?

Áno, zašle poberateľovi dôchodku písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Navyše informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

Ktoré pohľadávky sú prednostnými pohľadávkami?

Prednostnými pohľadávkami sú: pohľadávky výživného, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Je výška zrážky po celý čas rovnaká?

Sociálna poisťovňa prepočítava exekučné zrážky k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky. Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť len na základe žiadosti dlžníka ani s prihliadnutím na nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa nachádza.

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny). Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín. Príklad: Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 420,60 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (205,07) sa na tretiny rozdelí suma 215,52 eura. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 71,84 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 348,76 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 143,68 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 276,92 eura mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Vtedy sa suma presahujúca 150 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná. Príklad: Starobný dôchodok sa vypláca v sume 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 205,07 eura je suma dôchodku 385,73 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 78,13 eura (385,73 – 307,60). Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima 307,60 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 102,53 eura (tretia tretina 102,54 eura). Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 180,66 eura (102,53 + 78,13).

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť. Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy penzie zraziť základná suma, ktorou je 100 % sumy životného minima, teda 205,07 eura mesačne. Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % sumy životného minima, to znamená 102,53 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol. Ak je pohľadávkou, na ktorú sa zrážky z dôchodku vykonávajú, výživné pre maloleté dieťa, poberateľovi dôchodku ako povinnému sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 % zo 60 % sumy životného minima.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 350,60 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 307,60 eura (205,07 + 102,53). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 42,00 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 14,00 eura mesačne a ak sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 28,00 eura mesačne.

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

<Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Výška vreckového závisí od toho, či sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje stravovanie. Od 1. júla 2018 po zaplatení úhrady za pobyt v zariadení sociálnych služieb musí poberateľovi dôchodku, ktorému sa v zariadení poskytuje stravovanie, zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25 % zo sumy životného minima (51,26 eura). V zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 75 % zo sumy životného minima (153,80 eura).

Príklad určenia sumy, ktorú nie je možné zraziť: Poberateľ invalidného dôchodku v sume 333,60 eura mesačne uhrádza náklady za pobyt v zariadení 170,80 eura, pričom v zariadení sa mu poskytuje stravovanie. Takzvaná nezraziteľná suma: 170,80 + 51,26 = 222,06 eura. Od 1. júla 2019 môže platiť nová (vyššia) suma životného minima, ktorú stanovuje ministerstvo práce.

Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?

Áno, môže. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. správneho výkonu.

Sociálna poisťovňa môže dlh vymáhať: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou. V súlade s týmto spôsobom vymáhania sú banky povinné oznamovať čísla účtov dlžníkov a zostatky na nich.

Často sa stáva, že účet, na ktorý chodí dôchodcovi dôchodok, exekútor zablokuje, a dôchodca si myslí, že účet zablokovala Sociálna poisťovňa. Dôchodca tak ostane bez finančných prostriedkov. Má v takomto prípade nejakú možnosť dostať sa k svojmu dôchodku? Ako má postupovať, aby sa dostal aspoň k základnej sume potrebnej na živobytie?

Zo zákona o sociálnom poistení má dôchodca možnosť vybrať si spôsob poukazovania dôchodku. Jedným z nich je poukazovanie dôchodku na jeho účet (prípadne na účet jeho manžela/manželky) v banke alebo pobočke zahraničnej banky. V prípade, že dôchodca nie je spokojný s poukazovaním dôchodku na účet, má možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o poukazovanie dôchodku prostredníctvom pošty v mieste bydliska. Sociálna poisťovňa vykoná zmenu v spôsobe poukazovania dôchodku najneskôr od splátky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku doručená Sociálnej poisťovni.

Prečo sa naďalej vykonávajú zrážky, aj keď povinný Sociálnej poisťovni oznámil, že dlžnú sumu už poukázal oprávnenému?

Sociálna poisťovňa po nariadení exekúcie zrážkami z dôchodkovej dávky môže prestať vykonávať zrážky len na základe oznámenia, že pohľadávka oprávneného s príslušenstvom je uhradená, resp. na základe oznámenia o zastavení exekúcie z iného dôvodu. Uvedené Sociálnej poisťovni oznamuje orgán, ktorý exekúciu nariadil. Prestať vykonávať zrážky z dôchodkovej dávky výlučne na základe oznámenia povinného o uhradení pohľadávky nie je možné.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #Dôchodcovia #seniori #exekúcie