Kto a kedy má nárok na penzijné minimum

Nárok na zvýšenie penzie na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

27.05.2019 06:00
dôchodok, seniorka, kalkulačka Foto:
Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.
debata

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1 % priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v tabuľke (ak ste napr. za rok 1993 zarobili najmenej 15 550 Sk, ak ste za rok 2009 zarobili najmenej 2 152,21 eur atď., ide o obdobia, ktoré sa započítavajú): v roku ročný príjem minimálne

v roku ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk
1994 18 195,00 Sk
1995 20 800,00 Sk
1996 23 572,00 Sk
1997 26 671,00 Sk
1998 28 917,00 Sk
1999 31 013,00 Sk
2000 33 042,00 Sk
2001 35 745,00 Sk
2002 39 058,00 Sk
2003 41 527,00 Sk
2004 45 747,00 Sk
2005 49 936,00 Sk
2006 54 235,00 Sk
2007 58 239,00 Sk
2008 62 968,00 Sk
2009 2 152,21 eura
2010 2 223,03 eura
2011 2 272,17 eura
2012 2 327,10 eura
2013 2 382,02 eura
2014 2 480,31 eura
 • bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku
 • cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami a zaokrúhli sa na štyri desatinné miesta nahor

Aká bude jeho výška:

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj

 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 278,90 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima (do 30. júna je suma životného minima 205,07 eura mesačne).

Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:

 • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
 • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Sumy minimálneho dôchodku od januára tohto roku
Odpracovné roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie (v eurách)
30 1,36 278,90
31 1,38 283,00
32 1,40 287,10
33 1,42 291,20
34 1,44 295,40
35 1,46 299,50
36 1,48 303,60
37 1,50 307,70
38 1,52 311,80
39 1,54 315,90
40 1,57 322,00
41 1,60 328,20
42 1,63 334,30
43 1,66 340,50
44 1,69 346,60
45 1,72 352,80
46 1,75 358,90
47 1,78 365,10
48 1,81 371,20
49 1,84 377,40
50 1,87 383,50

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #predčasný dôchodok #minimálny dôchodok