Aké sú povinnosti dôchodcu a žiadateľa o dôchodok?

Poberateľ úrazovej renty môže pracovať a súčasne poberať úrazovú rentu a invalidný dôchodok bez obmedzenia.

04.06.2019 06:00
dôchodcovia, seniori Foto:
Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.
debata

Žiadateľ o dôchodok:

 • je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 • v prípade, ak žiada o invalidný dôchodok, je povinný zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti pracovať,
 • má nárok a môže žiadať o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok.

Dôchodca a príjemca dôchodku je povinný:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce pri vzniku a zániku nároku na dôchodkovú dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu, zúčastniť sa na posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • vyhovieť v lehote do ôsmich dní písomnej výzve Sociálnej poisťovne, aby poberateľ dôchodkovej dávky, osobitný príjemca alebo zákonný zástupca preukázali rozhodujúce skutočnosti, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu,
 • každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok do ôsmich dní oznámiť Sociálnej poisťovni,
 • do ôsmich dní Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, písomne oznámiť zmenu mena, priezviska a adresy, na ktorej sa zdržiava,
 • poberateľka invalidného dôchodku je povinná Sociálnej poisťovni oznámiť prípadnú zmenu počtu detí, ktorých podmienku výchovy spĺňala v čase priznania invalidného dôchodku (napr. ak po priznaní invalidného dôchodku splní podmienku výchovy dieťaťa/detí, ktoré nebolo/neboli uvedené v žiadosti o dôchodok).

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný vrátiť dôchodkovú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila v poskytovanej sume, ak:

 • nesplnil povinnosť uloženú zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • prijímal dôchodkovú dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila,
 • vedome inak spôsobil, že dôchodková dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila.

Pýtate sa: Dôchodca žijúci v cudzine

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?

Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (EÚ), štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarskou konfederáciou, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku. Sociálna poisťovňa vyhotovuje poukazy na výplatu dôchodkov s časovým predstihom tak, aby boli odpísané z účtu Sociálnej poisťovne do piateho dňa v kalendárnom mesiaci. Z dôvodu pracovného voľna, resp. štátnych sviatkov sa medzinárodný platobný styk môže predĺžiť. Obdobie, za ktoré dôchodok patrí, sa počíta vždy od prvého do posledného dňa v mesiaci.

Ak sa napríklad dôchodok vyplatí 5. februára príslušného roka, je vyplatený za obdobie: od 1. februára do 29. februára toho istého roka (ak sa dôchodok vypláca do členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie), od 1. októbra do 31. decembra predchádzajúceho roka (ak sa dôchodok vypláca do iného štátu).

Prečo, ako a v akých lehotách musím Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok. Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom EÚ, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskou konfederáciou, je povinný predložiť potvrdenie o žití vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru každého roka. Na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Potvrdenie o žití je potrebné vyplniť, podpísať a pravosť podpisu úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo po preukázaní totožnosti tlačivo môžete podpísať pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta bydliska. Tlačivo môžete v týchto lehotách dať potvrdiť aj v ústredí alebo pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa budete k týmto dátumom zdržiavať v Slovenskej republike.

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?

Dôchodok vám Sociálna poisťovňa môže vyplácať: na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na poukazovanie dôchodku na účet v banke do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu dôchodku v tvare IBAN s BIC (SWIFT) kódom banky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

mohlo by vás zaujímať…

Ako sa zmení termín výplaty dôchodku, ak pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok

Sociálna poisťovňa poukazuje dôchodkové dávky na účet dôchodcu (alebo jeho manžela/manželky) v banke alebo ich vypláca v hotovosti prostredníctvom pošty. Často sa zo strany poberateľov dôchodkových dávok stretáva s otázkou, ako je to s termínom výplaty dávky, ak ten pripadne na sobotu, nedeľu alebo na štátny sviatok. Pre oba typy výplaty dôchodkov platí, že termíny splatnosti sú stanovené na párne dni od 2. do 24. každého mesiaca. Ak splatnosť pripadne na deň pracovného voľna (sobota), výplatným dňom je predchádzajúci pracovný deň (piatok). Ak splatnosť pripadne na deň pracovného pokoja (nedeľa), výplatným dňom je nasledujúci pracovný deň (pondelok). Treťou možnosťou sú štátne sviatky. Posunutie splatností, ktoré pripadnú na štátny sviatok, sa riešia individuálne (výplata môže byť aj pred týmto termínom alebo aj po ňom) a Sociálna poisťovňa vždy vopred zverejňuje posunuté termíny splatnosti na svojej webovej stránke. Pri dôchodkoch vyplácaných cez bankový účet odovzdáva Sociálna poisťovňa banke prevodné príkazy tak, aby sa odpis z účtu vykonal jeden pracovný deň pred výplatným termínom. Ak termín výplaty dôchodku padne na sobotu alebo nedeľu, prípadne na štátny sviatok, dôchodca má peniaze na účte už v piatok, respektíve pred týmto sviatkom.

Ku koncu apríla tohto roka vyplácala Sociálna poisťovňa spolu 1 730 225 dôc­hodkov, z toho 1 069 698 sta­robných, 236 344 invalid­ných, vyše 291-tisíc vdovských a viac ako 48-tisíc vdoveckých.

Poberateľ úrazovej renty môže pracovať a poberať aj invalidný dôchodok

Poberateľ úrazovej renty môže pracovať a súčasne poberať úrazovú rentu a invalidný dôchodok bez obmedzenia. To znamená, že výplata úrazovej renty alebo invalidného dôchodku nie je podmienená výškou dosiahnutého príjmu, druhom a ani rozsahom zárobkovej činnosti (živnosť, pracovný pomer, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Zákon o sociálnom poistení neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého by poberateľ úrazovej renty alebo poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na pokles schopnosti pracovať) nemal nárok na výplatu týchto dávok počas zárobkovej činnosti. Nárok na úrazovú rentu podľa podmienok ustanovených zákonom môže vzniknúť, ak má poškodený v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zistený posudkovým lekárom sociálneho poistenia pokles pracovnej schopnosti viac ako 40 percent a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Ak sa poškodenému vypláca úrazová renta priznaná v zmysle zákona o sociálnom poistení, v prípade priznania invalidného dôchodku sa jej suma zníži o sumu tohto invalidného dôchodku priznaného po priznaní úrazovej renty. Ak sa poškodenému invalidný dôchodok vypláca v čase priznania nároku na úrazovú rentu, zníži sa suma úrazovej renty určená podľa zákona o sociálnom poistení o sumu tohto dôchodku. V apríli vyplatila Sociálna poisťovňa 3 338 úrazových ren­t.

Starobný dôchodca nemôže poberať úrazovú rentu

Nárok na úrazovú rentu, ktorá je najčastejšou dávkou z trinástich úrazových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou, má poistenec, ak mu v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania poklesla pracovná schopnosť o viac ako 40 % a ak splnil ostatné zákonom stanovené podmienky. Ak sa podľa posudku vystaveného posudkovým lekárom zmení zdravotný stav poškodeného tak, že prestane spĺňať podmienky nároku na úrazovú rentu, jej vyplácanie sa zastaví. Nárok na úrazovú rentu však zaniká aj dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného dôchodku. Výnimku z takéhoto zániku tvoria úrazové renty, ktoré sa od začiatku roku 2004 prekvali­fikovali z náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity alebo náhrady za stratu na dôchodku, ak sa poškodenému vyplácali k 31. decembru 2003 a nárok na ich výplatu trval aj po tomto dni. Nárok na tento druh úrazovej renty nie je obmedzený dovŕšením dôchodkového veku alebo priznaním starobného alebo predčasného starobného dôchodku a zaniká len smrťou poberateľa. Za prvé tri mesiace tohto roka bolo vyplatených 20 902 úrazových rent v priemernej výške 323,91 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #seni