Máte nízku penziu? Kto dostane minimálny dôchodok a kto dávku v núdzi

Minimálny dôchodok alebo dávky v núdzi. To sú dve možnosti, ktoré môžu využiť ľudia odchádzajúci do dôchodku s nízkym príjmom. Obe dávky čakajú od januára zmeny, pretože sa odvíjajú od súm životného minima. A práve sumy životného minima porastú už od júla.

24.06.2019 06:00
dôchodca, senior, okuliare, dôchodok, prekvapenie Foto:
Ak človek odpracuje viac ako 30 rokov a splní aj ďalšie podmienky, dostane penzijné minimum, ktoré mu má zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
debata (13)

Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu 1,025. V percen­tuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum, ale aj dávky naň nadviazané sa zvýšia o 2,5 %.

V dávkach v hmotnej núdzi síce nastala zmena len teraz v apríli, ďalšie zvýšenie ich však čaká zas od januára. „Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšili vďaka novele zákona o hmotnej núdzi o 5 %. Navyše sa zaviedol valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví,“ píše sa v správe rezortu práce.

Od januára sa tak základná dávka zvýši zo 64,70 na 66,30 eura mesačne, ochranný príspevok vzrastie zo sumy 66,20 eura mesačne na 67,90. Vyšší bude aj aktivačný príspevok a príspevok na bývanie.

„Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze,“ vysvetlil Višváder. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

Ak však človek odpracuje viac ako 30 rokov a splní aj ďalšie podmienky, dostane penzijné minimum, ktoré mu má zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. „O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať, o nároku na zvýšenie jednotlivých dôchodkov na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov poistenca (musí ich byť minimálne 30, pričom za kvalifikovaný rok sa považuje taký odpracovaný rok, v ktorom poistenec dosiahol zákonom stanovenú minimálnu hranicu príjmu,“ priblížil postup riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Výška minimálnej penzijnej dávky sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna v sume 205,07 eura, ale od júla sa zvyšuje na 210,20. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval Višváder.

Človeku, ktorý odišiel do dôchodku po 45 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 299,60 eura. Minimálny dôchodok za 45 odpracovaných rokov je ale 352,80 eura mesačne, čo predstavuje 1,72-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu bude jeho starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho o 53,20 eura na minimálny dôchodok 352,80 eura mesačne. V januári Sociálna poisťuje bude valorizovať jeho pôvodný starobný dôchodok. Minimálny dôchodok však bude aj po valorizácii starobného dôchodku vyšší, a tak mu bude naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, ale už nie v sume 352,80 eura mesačne, ale 361,60 eura.

Kým dôchodca, ktorý žiada o dávku v hmotnej núdzi, musí dokladovať výšku príjmu a majetku ľudí, ktorí spolu s ním žijú v domácnosti, pri minimálnom dôchodku sa príjem ani majetok netestujú, ale len dôchodkový príjem jednotlivca.

V akom prípade nemáte nárok na penzijné minimum, ale musíte žiadať o dávku v hmotnej núdzi

Ako uplatniť nárok?

podaním písomnej žiadosti na úrade práce alebo podaním žiadosti elektronicky, pričom žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenska na poukazovanie pomoci v núdzi a osobitného príspevku, údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku

Ako sa posudzuje hmotná núdza

zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, osobne sa každodenne a riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie

možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

 • a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
 • b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
 • c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Čo je pomocou v núdzi

 • a) dávka v hmotnej núdzi
 • b) ochranný príspevok,
 • c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou

 • a) 64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca
 • b) 123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
 • c) 112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí
 • d) 168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi
 • e) 179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi
 • f) 226,90 eura, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 66,20 eura

Príspevok na nezaopatrené dieťa: je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku. Jeho výška je 18,10 eura. Poskytuje sa od začiatku školského roka v období vyučovania a prázdnin

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je: 55,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 89,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Jednorazová dávka poskytuje ju obec a je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Zdroj: upsvar

Príklady výpočtu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej

Príklad 1

Poistenka odchádza do penzie a Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu 230 eur, odpracovala 25 rokov. Žije sama. Aby mala nárok na minimálny dôchodok v sume 278,90, musela by spĺňať podmienku odpracovaných minimálne tridsať kvalifikovaných rokov. Môže teda požiadať o dávku v hmotnej núdzi. Má nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, nakoľko dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi výškou nárokov v celkovej sume 186,70 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 64,70 eura, ochranný príspevok 66,20 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 55,80 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 172,50 eura. Úrad práce jej začne vyplácať 14,20 eura (186,70 – 172,50 = 14,20).

Príklad 2

Poistenec odchádza do dôchodku a zarábal málo, odpracovaných má však 40 rokov. Jeho suma penzie je 300 eur. Keďže odpracoval 40 rokov, má teda nárok na minimálny dôchodok, ktorý by mu mala Sociálna poisťovňa vyplácať v sume 322,00 eur.

Príklad 3:

Manželia, starodôchodcovia, nemajú okrem dôchodku žiadny iný príjem. Manžel poberá dôchodok vo výške 219 eur, manželka 198 eur. Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze je: dávka v hmotnej núdzi 112,50 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 89,20 eura, ochranný príspevok 132,40 eura (2 × 66,20). Spolu je to suma: 334,10 eura. Ak obaja manželia odpracovali 25 rokov, na posúdenie hmotnej núdze sa považuje 75 % dôchodku, takže ich príjem na posúdenie núdze je 312,75 eura. Ich dávka v hmotnej núdzi tak bude 334,10 – 312,75 = 21,35 eura.

Príklady sú len informatívne.
Čo sa zmení od januára 2020
Dávka v hmotnej núdzi teraz od januára 2020
jednotlivec bez detí 64,70 eura 66,30 eura
jednotlivec s 1 až 4 deťmi 123,10 eura 126,20 eura
jednotlivec s viac ako štyrmi deťmi 179,80 eura 184,30 eura
dvojica bez detí 112,50 eura 115,30 eura
dvojica s 1 až 4 deťmi 168,40 eura 172,60 eura
dvojica s 5 a viac deťmi 226,90 eura 232,60 eura
Ochranný príspevok  
starobný alebo invalidný dôchodca 66,20 eura 67,90 eura
ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom 36,40 eura 37,30 eura
tehotné ženy od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva a rodičov dieťaťa do jedného veku dieťaťa 14,20 eura 14,60 eura
Aktivačný príspevok  
príjem zo závislej činnosti 135,70 eura
uchádzač o zamestnanie 66,20 eura 67,90 eura
Príspevok na nezaopatrené dieťa 18,10 eura 18,60 eura
Príspevok na bývanie  
jedna osoba 55,80 eura 57,20 eura
dve a viac osôb 89,20 eura 91,40 eura

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #minimálny dôchodok #dávka v núdzi
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy