Pozostalostné dôchodky: Nie sú celou sumou penzie zomretého

Podľa zákona o sociálnom poistení nárok na pozostalostnú dávku má vdova po manželovi alebo vdovec po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný starobný dôchodok.

, 26.06.2019 06:00
smútok, smrť, pozostalí Foto:
Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky.
debata

Ďalej ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ak spĺňa aj ďalšie zákonom stanovené podmienky. Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Príklad výpočtu

Poistenec, ktorý zomrel, poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 424,40 eura. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 220 eur. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

424,40 × 60 % = 254,70 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného aj vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého je vyššia ako jej penzia, Sociálna poisťovňa bude vdove v plnej sume vyplácať pozostalostný dôchodok (254,70 eura), v sume jednej polovice jej bude vyplácať jej penziu (220 : 2 = 110), čiže bude dostávať 254,70 + 110 = 364,70 eura.

Otázky a odpovede

Moja matka poberala starobný dôchodok vždy 16. v mesiaci. Dňa 16. apríla 2019 jej pošta dôchodok nevyplatila, pretože bola hospitalizovaná v nemocnici. Dňa 18. apríla 2019 zomrela. Som povinná zahlásiť nevyplatenú sumu dôchodku do dedičského konania?

Nie, nie je potrebné to hlásiť do dedičského konania. Ak fyzická osoba zomrela, nárok na nevyplatený dôchodok prechádza postupne na manžela (manželku), deti a rodičov. Nároky prechádzajúce na tieto fyzické osoby nie sú predmetom dedičstva. Predmetom dedičstva sa stávajú vtedy, ak niet týchto fyzických osôb. Za predpokladu, že manžel zomretej už tiež nežije, je za účelom vyplatenia sumy dôchodku za mesiac marec 2019 po zomretej potrebné v pobočke alebo v ústredí Sociálnej poisťovne predložiť z vašej strany čestné vyhlásenie o tom, že ste si vedomá, že nárok na splatnú sumu dôchodku je spoločným nárokom všetkých detí zomretej matky, resp. že ste jediným dieťaťom vašej matky a ste si vedomá právnych následkov uvedenia nesprávnych údajov.

Váš podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený. Ak ide o spoločný nárok viacerých oprávnených osôb, splatná suma dávky prechádza na oprávnené osoby ako celok a vyplatí sa preto v jednej sume a len jednej z oprávnených osôb. Nevyplatený dôchodok po zomretej pošta vráti Sociálnej poisťovni a tá vám ho na základe uvedeného čestného vyhlásenia následne vyplatí.

Manželka zomrela 14. apríla. Dôchodok poberala 22. dňa v mesiaci. Mám nárok na vyplatenie časti jej dôchodku?

Nie. Dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Dôchodok bol naposledy vašej manželke vyplatený 22. marca 2019 a patril jej do 21. apríla 2019. Znamená to, že po zosnulej manželke už nezostala žiadna nevyplatená suma dôchodku.

Mám 23 rokov a som študentkou vysokej školy, pričom som ešte nezískala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Zároveň som poberateľkou invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať 60 %. Dňa 20. apríla zomrel môj otec. Môžem požiadať o sirotský dôchodok? Mám nárok na dva dôchodky?

Podľa zákona o sociálnom poistení má nárok na sirotský dôchodok nezaopatrené dieťa, ktorým je aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do veku 26 rokov. Nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a tiež dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul.

Keďže ste nezaopatreným dieťaťom, poberáte invalidný dôchodok a vaša miera poklesu schopnosti pracovať nie je viac ako 70 %, môže vám vzniknúť nárok na sirotský dôchodok a jeho výplatu. Nárok na sirotský dôchodok vám vznikne, ak váš otec bol ku dňu smrti poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, mal nárok na predčasný dôchodok alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Žiadosť o sirotský dôchodok s vami na predpísanom tlačive spíše zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého pobytu.

K žiadosti o dôchodok priložte úmrtný list otca, váš rodný list a potvrdenie školy o štúdiu s vyznačeným dátumom predpokladaného ukončenia štúdia. Ak na priznanie sirotského dôchodku bude potrebné predloženie ďalších dokladov, Sociálna poisťovňa vás na to upozorní. Po priznaní sirotského dôchodku budete mať nárok aj na výplatu invalidného dôchodku, pričom dôchodok, ktorého suma je nižšia, sa bude vyplácať v sume jeho jednej polovice. Ak by boli sumy oboch dôchodkov rovnaké, v sume jednej polovice sa vypláca sirotský dôchodok.

Som poberateľka starobného dôchodku v sume 317,20 eura. Po smrti manžela mi Sociálna poisťovňa priznala vdovský dôchodok, pričom môj starobný dôchodok znížila na polovicu. Nemal byť na polovicu upravený vdovský dôchodok? Manžel poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 628,40 eura.

Váš starobný dôchodok bol upravený správne. Ak sú súčasne splnené podmienky na výplatu starobného a vdovského/resp. vdoveckého dôchodku, vypláca sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jeho jednej polovice. Vdovský dôchodok je 60 % z dôchodku zomretého (628,40 × 60 %), teda 377,10 eura. Váš starobný dôchodok je 317,20 eura a je teda nižší ako vdovský dôchodok. Preto vám patrí vdovský dôchodok v plnej výške 377,10 eura a starobný dôchodok v sume jeho jednej polovice, čo je 158,60 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostná penzia #dôchodkové dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy