Dávky od štátu: Penzie aj rôzne príspevky

Rôzne druhy dôchodkov, limity na lieky, príspevok na dovolenku, pomoc v núdzi aj peňažné príspevky na kompenzáciu. Dávky, ktoré penzisti môžu dostať od štátu.

09.09.2019 06:00
dôchodok, starí rodičia, dôchodok, seniori,... Foto:
Praktickou pomôckou na výpočet opatrovateľského príspevku môže byť kalkulačka, ktorú rezort práce zverejnil na svojom webe.
debata (10)

Už v decembri dostane takmer 1,3 milióna penzistov vianočný príspevok. Jeho maximálna suma bude dvesto eur. Nárok naň má každý dôchodca, ktorého penzia alebo súbeh penzií nepresiahne sumu 658,50 eura. „Maximálnych 200 eur dostanú tí, ktorí majú penziu najviac vo výške 210,20 eura,“ povedal minister práce Ján Richter.

Pri penzii v sume 350 eur bude vianočný príspevok vyplatený v sume 149,60 eura, ak dôchodca dostáva 500 eur, dostane 70,12 eura.

V januári budúceho roka sa všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu. „Pre drvivú väčšinu dôchodcov bude výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Nakoľko penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou, teda v takomto prípade nie je možné zaradiť jednoznačne dôchodcu do skupiny tých, pre ktorých je výhodnejší jeden alebo druhý mechanizmus zvyšovania dôchodkových dávok,“ vysvetľuje Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Ministerstvo práce predpokladá, že v roku 2020 bude až približne 88 % dôchodkových dávok, teda asi 1,53 milióna dôchodkov z celkového odhadovaného počtu 1,74 milióna vyplácaných penzií, valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou.

Po odpracovaní minimálne 15 rokov a dosiahnutí dôchodkového veku má človek nárok na starobný dôchodok. Budúcim penzistom, ktorí celý život pracovali, ale zarábali málo, pomáha štát takzvaným garantovaným penzijným minimom.

Ak je dôchodca z dôvodu choroby uznaný za ťažko zdravotne postihnutého a vlastní preukaz ŤZP, môže úrad práce požiadať o príspevok na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Po splnení prísnych podmienok ich úrad poskytuje viac ako desiatku. Veľký záujem je najmä o príspevok na opatrovanie, ktorý môžu poberať rodinní príslušníci. Opatrovateľský príspevok od júla dosiahol úroveň čistej minimálnej mzdy, ak je opatrovateľ v produktívnom veku. Ak je opatrovateľom dôchodca a opatruje jednu osobu, dostane polovicu, teda 215,18 eura.

Praktickou pomôckou na výpočet opatrovateľského príspevku môže byť kalkulačka, ktorú rezort práce zverejnil na svojom webe. „Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie, ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ informoval štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie.

„Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda, či poberá dôchodok, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová.

Dôchodky? Po splnení podmienok

Vianočný príspevok

Dvesto eur. Taká bude jeho najvyššia suma tento rok. Dostanú ho všetci penzisti, ktorých dôchodok nepresiahne sumu 658,50 eura. Maximálnych 200 eur dostanú tí, ktorí majú penziu najviac vo výške 210,20 eura. Pri penzii v sume 350 eur bude táto dávka predstavovať 149,60 eura. Pri 500-eurovej penzii sa suma vianočného príspevku zdvojnásobí na 70,12 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, dôchodca dostane 13 eur.

Valorizácia

Všetky druhy dôchodkov, teda starobný, predčasný, invalidné, vdovský/vdovecký aj sirotský dôchodok sa v januári budúceho roka zvýšia o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu.

Starobný dôchodok

dostanete ho, ak máte odpracovaných najmenej 15 rokov a dôchodkový vek. Dôchodkový vek na tento rok je stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

Predčasný dôchodok

dostane ho ten, kto odpracoval minimálne 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia riadneho dôchodkového veku a suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (do 30. júna je to 210,20 eura). Jeho suma sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku

Minimálny dôchodok

nárok naň má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia. Najnižšia suma je po tridsiatich odpracovaných rokoch 271,30 eura, po 40-tich rokoch 313,20 eura, pričom maximálna suma penzie nie je stanovená. Od januára sa zvýšia aj sumy minimálneho dôchodku, keďže sa odvíjajú od sumy životného minima, a to vzrástlo od júla na 210,20 eura (do konca júna bolo na úrovni 205,07 eura).

Vdovský a vdovecký dôchodok

dostane žena po manželovi alebo manžel po manželke, ktorý/á ku dňu smrti poberal/a starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Jeho výška je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Nárok na jeho výplatu trvá jeden rok od smrti manžela/ky. Po uplynutí jedného roka zaniká iba nárok na výplatu, samotný nárok na dôchodok však trvá aj naďalej. Po uplynutí jedného roka nárok na výplatu trvá iba vtedy, ak sa vdova/vdovec: stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané; je invalidná/ý z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %; vychoval/a aspoň tri deti; dovŕšil/a vek 52 rokov a vychovala dve deti; dovŕšil/a dôchodkový vek.

Dvestoeurová výnimka platí len na jednu dohodu

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov, ktorú si možno uplatniť do výšky 200 eur mesačne, sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si túto úľavu. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné.

Výnimka z platenia poistného sa nevzťahuje ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Pre ne zákon stanovuje, že ak je SZČO povinne poistená (začne pracovať) až po priznaní starobného alebo predčasného dôchodku, neplatí odo dňa jeho priznania časť poistného – a to poistné na invalidné poistenie, ktoré je vo výške 6 % z vymeriavacieho základu. O túto čiastku si teda zníži odvody na sociálne poistenie. Pri minimálnom vymeriavacom základe je to 28,62 eura. To znamená, že ak samostatne zárobkovo činná osoba má priznaný starobný alebo predčasný dôchodok a platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, mesačná suma poistného je vo výške 129,49 eura (bez priznania dôchodku vo výške 158,11 eura).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre dôchodcov #príspevky na kompenzáciu #dávky od štátu