ŤZP: Všetko o príspevkoch na kompenzáciu

Kto je považovaný za osobu s ŤZP? Aké príspevky existujú? Čo je to miera funkčnej poruchy? A aký je rozdiel medzi osobnou asistenciou a opatrovateľskou službou?

, 20.12.2019 08:00
ruka, kocky Foto:
Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.
debata

Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa považuje človek, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradené v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008. Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch. Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Ako sa kompenzuje ťažké zdravotné postihnutie?

Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Čo sú sociálne dôsledky zdravotného postihnutia?

V oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje znížená pohybová schopnosť alebo znížená orientačná schopnosť, v oblasti komunikácie sa kompenzuje narušená schopnosť komunikácie, zvýšených výdavkov – kompenzujú sa zvýšené výdavky na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného auta, súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom a v oblasti sebaobsluhy – kompenzuje sa obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy.

Aký je výsledok lekárskej posudkovej činnosti?

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či osoba s hendikepom je odkázaná na sprievodcu, a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie parkovacieho preukazu, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Čo je miera funkčnej poruchy a ako sa posudzuje?

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu práce. Ten si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Pokiaľ žiadateľ má osobný záujem, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, ten je povinný ho pozvať. Pri posudzovaní zdravotného stavu lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Vzor lekárskeho nálezu je uvedený v prílohe č. 1 zákona 447/2008. Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku. Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem... Foto: SHUTTERSTOCK
ruky, peniaze, euro, bankovky, počítanie Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za predchádzajúci rok.

Ako sa zisťuje príjem a majetok?

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s hendikepom. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú okrem jej príjmu aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby so zdravotným postihnutím, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 eur, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 eur. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) / 2 = 555 eur mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jedenkrát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch. Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.

Osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive, či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 eur. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

O aké príspevky môžem žiadať?

Príspevky, ktoré sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP sama prekonať. O jeho poskytnutie treba požiadať na úrade práce podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu: peňažný príspevok na osobnú asistenciu; na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky; na opravu pomôcky; na kúpu zdvíhacieho zariadenia; na kúpu osobného motorového vozidla; na úpravu osobného motorového vozidla; na prepravu; na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže; na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla; na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom; na opatrovanie.

Ako si vybavím preukaz hendikepovanej osoby a parkovací preukaz

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP, preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení posudkových činnosti úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenska a prechodný pobyt na Slovensku, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz osoby s hendikepom, o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo o parkovací preukaz rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné. Foto: SHUTTERSTOCK
muž, invalid, barle, auto Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny "Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50¤%, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz: Úrad vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu autom. V prípade splnenia podmienok na vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Ste odkázaný na pomoc druhých? Žiadajte o sociálnu službu

Osoba s ŤZP je odkázaná na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čo je účelom osobnej asistencie?

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba je 4,18 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

Čo je opatrovateľská služba a kto má nárok?

Ide o sociálnu službu poskytovanú osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. Poskytujú ju obce.

Zákony, ktoré v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia môžu pomôcť:

  • Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z.
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
  • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
Zdroj: UPSVAR, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #osobná asistencia #opatrovateľské služby #príspevky na kompenzáciu
Flowers