Ako sa počíta aktuálna dôchodková hodnota

Aktuálna dôchodková hodnota je veličina, ktorá slúži na výpočet dôchodkovej dávky. Mení sa každý rok. Tento rok je to 12,6 eura; koľko to bolo predtým?

03.01.2020 06:00
muž, dôchodca, ukazovanie Foto:
Pri výpočte penzie sa už neprehlbuje miera solidarity v prvom pilieri
debata (4)

Pri výpočte aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa berie do úvahy priemerná mzda za tretí štvrťrok tohto roku a priemerná mzda za tretí štvrťrok minulého roku. Ich podiel sa vynásobí tohtoročnou aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

Čím viac vzrastie priemerná mzda, tým viac sa zvýši aj aktuálna dôchodková hodnota.

Aktuálna dôchodková hodnota v roku 2019 je 12,6657 eura.
Priemerná mzda v treťom štvrťroku v roku 2019 bola 1 068 eur.
Priemerná mzda v treťom štvrťroku v roku 2018 dosiahla 992 eur.

Vzorec pre výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) pre rok 2020:

Tohtoročná ADH x (Priemerná mzda za 3. štvrťrok 2019 / Priemerná mzda za 3. štvrťrok 2018)

12,6657 x (1 068 / 992) = 13,6361 eura (po zaokrúhlení)

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa dôchodková hodnota zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Výška dôchodkovej hodnoty na rok 2020 je 13,6361 eura.
Ako rástla aktuálna dôchodková hodnota v jednotlivých ro­koch
rok aktuálna dôchodková hodnota
2004 183,58 Sk (6,0937 eura)
2005 195,31 Sk (6,4831 eura)
2006 214,68 Sk (7,1260 eura)
2007 232,51 Sk (7,7179 eura)
2008 249,14 Sk (8,2699 eura)
2009 8,9955 eura
2010 9,2246 eura
2011 9,5756 eura
2012 9,8182 eura
2013 10,0098 eura
2014 10,2524 eura
2015 10,6865 eura
2016 10,9930 eura
2017 11,3505 eura
2018 11,9379 eura
2019 12,6657 eura
2020 13,6361 eura

Príklady výpočtu dôchodkov dnes a porovnanie s penziami v roku 2020

Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je jednou z veličín ovplyvňujúcich výšku penzie
2019 12,6657 eura
2020 13,6361 eura

Pri výpočte penzie sa už neprehlbuje miera solidarity v prvom pilieri

z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3

sa započíta: 68 %

z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom

sa započítava: 20 %

Starobný dôchodok

Príklad 1:

Výpočet dôchodku, ak je priemerný osobný mzdový bod (POMB) nižší ako 1 – teda budúci penzista zarábal menej, ako je priemerná mzda v hospodárstve, dnes sa mu do POMB nižšieho ako 1 pripočíta 20 %

Rok 2019:

Suma dôchodku, ak sa započíta 20 % priemerného osobného mzdového bodu a aktuálna dôchodková hodnota je 11,9379 eura. Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5803, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

1 – 0,5803 = 0,4197 × 20 % = 0,08394
0,5803 + 0,08394 = 0,6643
S = 0,6643 × 39,7­809 × 12,6657 = 334,70 eura.

Táto suma sa následne zvýši o pevnú sumu valorizácie platnú v roku 2019 – 8,70 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 343,40 eura mesačne.

Rok 2020: Aký je predpoklad sumy dôchodku, ak sa započíta 20 % a aktuálna dôchodková hodnota bude 13,6361 eura

Ak priemerný osobný mzdový bod poistenca je 0,5803, teda nižší ako 1, pomerne sa upraví tak, že k hodnote POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 0,5803 a hodnotou 1,0 a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

1 – 0,5803 = 0,4197 × 20 % = 0,08394
0,5803 + 0,08394 = 0,6643
S = 0,6643 × 39,7­809 × 13,6361 = 360,40 eura.

Táto suma sa následne zvýši o 2,9 % – 10,50 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 370,10 eura mesačne.

Príklad č. 2

Výpočet dôchodku – POMB je v hodnote od 1,25, teda príjem tohto človeka odchádzajúceho do penzie je približne 1 200 eur a do POMB vyššieho ako 1,25 sa mu započíta 68 %

Rok 2019:

Pán Boris dosiahol dôchodkový vek a požiadal o priznanie starobného dôchodku. Má odpracovaných 42,5206 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura, jeho POMB je 1,4540, čiže bude redukovaný: z hodnoty POMB nad 1,25 sa započíta 68 %, do hodnoty 1,25 sa započíta v celej výške a následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor

1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000
1,24999999 + 0,13872000 =1,3888
S = 1,3888 × 42,5­206 × 12,6657 = 748,00 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019, teda o 2,6 % – 19,50 eura. Suma starobného dôchodku by teda bola 767,50 eura mesačne.

Rok 2020:

Aká bude jeho penzia, ak sa mu započíta 68 % plus aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok bude 13,6361.

Ak POMB poistenca je 1,4540, teda vyšší ako 1, pomerne sa upraví tak, že z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu do hodnoty 1,25 sa započíta v celej výške a nad hodnotu 1,25 sa započíta 68 %, následne sa zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor, t. j. redukovaný POMB, a ten sa využije pri výpočte dôchodku

1,4540 – 1,24999999 = 0,20400001 × 68 % = 0,13872000
1,24999999 + 0,13872000 =1,3888
S = 1,3888 × 42,5­206 × 13,6361 = 805,30 eura.

Táto suma sa následne zvýši o 2,9 % o 23,40 eura. Suma starobného dôchodku by teda bola 826,90 eura mesačne.

Príklad č. 3

Výpočet dôchodku, ak netreba upravovať koeficient, čiže budúci penzista zarába priemernú mzdu v hospodárstve a jeho koeficient je tak 1

Rok 2019:

Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok a aj požiada o jeho priznanie. Hodnota jeho POMB je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období priemerne približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). Má odpracovaných 45,0247 roka obdobia dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

S = 1,0012 × 45,0­247 × 12,6657 = 571,00 eura mesačne.

K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 2,6 % platnú v roku 2019 – 14,90 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 585,90 eura mesačne.

Rok 2020:

Aká bude jeho penzia, ak bude aktuálna dôchodková hodnota na budúci rok 13,6361?

S = 1,0012 × 45,0­247 × 13,6361 = 614,70 eura mesačne.

K vypočítanej sume starobného dôchodku je potrebné pripočítať valorizáciu o 2,9 %, teda o 17,90 eura. Suma starobného dôchodku by tak mala byť 632,30 eura mesačne.

Príklad výpočtu predčasného starobného dôchodku

Rok 2019:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2020, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2019. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota bude 12,6657 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 12,6657 = 545,60 eura

táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:

  • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
  • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

Suma penzie: 545,60 – (6,5 % x 545,60) = 545,60 – 35,46347144088762 = 510,20 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 % – 13,30 eura. Suma predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 523,50 eura mesačne.

Rok 2020:

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek v roku 2021, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku v roku 2020. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho POMB je 1,0012, odpracoval 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota bude 13,6361 eura.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 13,6361 = 587,40 eura

táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:

  • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
  • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

Suma penzie: 587,40 – (6,5 % x 587,40) = 587,40 – 38,181 = 549,30 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2020 – 2,9 % – 16,00 eura. Suma predčasného starobného dôchodku by tak mala byť 564,00 eura mesačne.

Príklad výpočtu invalidného dôchodku

Rok 2019:

Poistenec je uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota bude 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2019 – 2,6 %, teda o 13,10 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 516,50 eura mesačne.

Rok 2020:

Poistenec bude uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získa 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 odpra­covaného roka. Hodnota jeho POMB po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota bude 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 13,6361 = 541,90 eura.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu platnú v roku 2020 – 2,9 %, teda o 15,80 eura. Suma invalidného dôchodku by tak mala byť 556,50 eura mesačne.

Príklady výpočtu majú čisto informatívny charakter.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #výpočet dôchodku #aktuálna dôchodková hodnota