Penzisti, ktorí pracujú, môžu dostať aj pandemické nemocenské a ošetrovné

Čo so sebou prináša nová právna úprava? Kedy vzniká nárok na pandemickú OČR?

11.05.2020 06:00
penzistka, dáma, práca, kancelária, úsmev, čítanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pandemické ošetrovné vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu

 • dávka, ktorá bola priznaná počas krízového obdobia v súvislosti s koronavírusom alebo bola priznaná pred týmto obdobím a kontinuálne prešla do krízového obdobia.
 • nárok naň majú nemocensky poistené osoby, ktoré sa počas krízovej situácie (od 12. marca do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 starajú o dieťa alebo určenú kategóriu dospelých osôb.

Za aké deti/dospelé osoby je možný nárok na pandemickú OČR?

Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o:

 • dieťa do veku 11. rokov (10 rokov + 364 dní) – zdravé – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté predškolské/školské zariadenie alebo nariadená karanténa/izolácia – netreba potvrdenie lekára/pediatra
 • dieťa od dovŕšenia 11. roku veku po dovŕšenie 16. roku veku – nespôsobilé mentálne alebo fyzicky samo sa o seba postarať – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie – potrebné potvrdenie lekára/pediatra (lekár vyhodnotí, či sa dieťa o seba nevie postarať)
 • dieťa do 18 rokov – s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté školské zariadenie alebo sa oň dovtedy staral opatrovateľ/iná osoba, ktorá sa oň teraz nemôže postarať – netreba potvrdenie lekára
 • dieťa, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok z úradu práce – bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky – bez potvrdenia lekára
 • dieťa bez ohľadu na to, či dieťa bolo umiestnené v škôlke, alebo sa oň starala opatrovateľka/starí rodičia – bez potvrdenia lekára
 • osobu, ktorá sa inak o dieťa stará, ale počas koronakrízy je v karanténe/i­zolácii alebo ochorela – potrebné potvrdenie lekára
 • osobu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o potomka, predka, blízkeho príbuzného – ak bolo rozhodnutím príslušných úradov uzavreté zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou – netreba potvrdenie lekára

Nová právna úprava priniesla to, že ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v období krízovej situácie ošetruje alebo sa stará o osobu, ku ktorej si uplatňuje tzv. pandemické ošetrovné, ich poistenie sa od 11. dňa ošetrovania/sta­rostlivosti neprerušuje, stále trvá. To okrem iného znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, dôchodku).

Táto nová právna úprava oslobodenia od povinnosti platiť poistné a neprerušenie poistenia zamestnanca a SZČO sa použije aj v období pred účinnosťou tejto novely zákona, ak toto ošetrovanie/sta­rostlivosť vznikli pred a trvajú aj po jej účinnosti.

Pandemické nemocenské

 • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca od prvého dňa. V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy). Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #nemocenská dávka #pandemické ošetrovné