Aké doklady treba na vybavenie invalidného dôchodku + príklady, koľko peňazí dostanete

Kto spisuje žiadosť o priznanie tohto dôchodku? Ako postupovať, ak nesúhlasíte s rozhodnutím Sociálnej poisťovne? A koľko peňazí dostanete, ak vám ho prizná?

29.06.2020 06:00
nedoslýchavosť, sluch, porucha, načúvací prístroj Foto:
Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.
debata

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Sociálna poisťovňa odporúča, aby sa poistenec, ktorý sa zaujíma o invalidný dôchodok, najskôr poradil s ošetrujúcim lekárom, ktorý po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu pacienta poradí, či mu môže byť uznaná invalidita.

Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné tieto doklady:
doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium,
vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, ** rodné listy detí** (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy,
u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova doklad odkedy – dokedy,
potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000,
potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo Sociálnej poisťovni preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení,
vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom.

Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie. Zamestnanec údaje z nich overí a doklady vráti. Ďalšie potvrdenia sú prílohou k žiadosti.

Potrebný počet rokov sa nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Tiež sa nezisťuje u fyzickej osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, a doktoranda v dennej forme štúdia, ak nedovŕšil vek 26 rokov.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť.

Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.

Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Podáva ho ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak len nerozumie rozhodnutiu o invalidnom dôchodku a nie je mu jasné, na základe čoho Sociálna poisťovňa rozhodla, môže požiadať o vysvetlenie. Je dobré urobiť tak ešte pred uplynutím 30-dňovej lehoty na podanie odvolania. Po doručení žiadosti o vysvetlenie plynie totiž nová lehota na podanie odvolania.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Koľko peňazí dostanete?

Príklad č. 1: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,7874 × 21,1­042 × 13,6361 = 226,60 eura mesačne

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu o 7,60 eura mesačne na 234,20 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 13,6361 × 50 % = 271,00 eura mesačne.

Táto suma bude následné zvýšená o valorizáciu o 7,90 eura mesačne na 278,90 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #doklady #invalidný dôchodok