Kedy vzniká nárok na starobný dôchodok?

Poradíme vám, aké podmienky musíte splniť, ako začať s vybavovaním, ako tento proces urýchliť alebo čo robiť, ak vám chýbajú niektoré doklady.

21.07.2020 06:00
penzista, úsmev, švihák Foto:
Včas si skontrolujte, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla od roku 1984).
debata

Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Od roku 2020 je známy dôchodkový vek všetkých poistencov. Určuje sa v rokoch a mesiacoch a závisí od roku narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Je uvedený v tabuľke, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Nájsť ju možno aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne, kde si výpočet dôchodkového veku možno uľahčiť aj využitím kalkulačky na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Výchova dieťaťa pre vekovú podmienku sa zohľadňuje prednostne žene. Mužovi sa zohľadní len v prípade, ak starostlivosť o dieťa nie je možné zohľadniť žene (napr. z dôvodu úmrtia ženy pred dovŕšením dôchodkového veku, ak muž vychovával deti po smrti matky). Odlišne sa môže určovať dôchodkový vek u poistencov, ktorým sa zachovávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie alebo tzv. doby služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

Kedy vzniká nárok na predčasný dôchodok?

Predčasný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. Keďže jeho poberateľmi sa v minulosti stávali ľudia, ktorí na tento dôchodok neboli vôbec odkázaní, novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 1. 2011 priniesla zákaz súbehu práce a jeho poberania. Preto každý poistenec, ktorý sa rozhodne pre predčasný dôchodok, musí najprv ukončiť zamestnanie.

Poistenec môže požiadať o priznanie predčasného dôchodku najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak nepracuje a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov. Súčasne musí byť tiež splnená podmienka, aby suma predčasnej penzie bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla to predstavuje 257,80 eura. Ak suma predčasného starobného dôchodku vyjde nižšia, Sociálna poisťovňa ho neprizná.

Nárok naň vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti. Ku dňu spísania žiadosti nesmie poistenec pracovať.

Žiadosť je možné v jednom roku podať najviac dvakrát.

Ako mám začať s vybavovaním?

Skontrolujte si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla od roku 1984).

Vypýtajte si výpis z Individuálneho účtu poistenca: písomne, listom alebo mailom na adrese podatelna@socpoist.sk; telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123; informujte sa o obdobiach vášho dôchodkového poistenia osobne v pobočke, elektronicky www.socpoist.sk → e-Služby → Individuálny účet poistenca.

Ako mám požiadať o dôchodok?

O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať:

 • pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu
 • treba si dopredu dohodnúť termín spísania žiadosti. Najjednoduchší spôsob je objednať si termín cez Rezervačný systém
 • informovať sa o dôchodku a spísaní žiadosti je vhodné približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku

Aký je postup pri spisovaní žiadosti?

 • V dohodnutý deň a hodinu príde poistenec do príslušnej pobočky a predloží požadované doklady
 • Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení poistenca spisuje cez elektronické tlačivo zamestnankyňa pobočky Sociálnej poisťovne
 • Poistenec svojím podpisom potvrdí správnosť všetkých údajov v žiadosti
 • Môže požiadať o potvrdenie spísania žiadosti o dôchodok – väčšinou pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného

Ako môžem prispieť k urýchleniu vybavenia dôchodku?

 • Vopred sa pripravím a doplním doklady o chýbajúcich dobách zamestnania
 • Dôležitá je spolupráca žiadateľa o dôchodok a zamestnanca pobočky
 • Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku
 • Lehota na rozhodnutie o priznaní dôchodku je 60 dní, v zložitých prípadoch sa môže predĺžiť o najviac 60 dní, o čom Sociálna poisťovňa poistenca písomne informuje
 • Ak má poistenec všetky svoje tvrdenia uvedené v žiadosti o dôchodok podložené hodnovernými dokladmi, výrazne prispeje ku skráteniu konania o priznaní dôchodku

Čo robiť, ak mi chýbajú niektoré doklady?

Pracovníčky pobočky poradia, do ktorej archívnej spoločnosti zaniknutý zamestnávateľ odovzdal mzdové listy, ktorými je možné preukázať dobu zamestnania a dosahované hrubé zárobky – tam si ich môže poistenec vyžiadať

Ak niektoré doklady chýbajú a nie je v silách poistenca ich preukázať, zabezpečí ich až v samotnom v konaní o dôchodku Sociálna poisťovňa vo vlastnej réžii, čo však v niektorých prípadoch môže konanie predĺžiť. Obdobie zamestnania môžu potvrdiť aj dvaja svedkovia

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #nárok na penziu