Dávky v núdzi: Ak penzista nemá nárok na minimum

Na čo táto dávka slúži? Aké sú jej sumy? Ako sa posudzuje hmotná núdza? A čo sa zmení od januára 2021?

31.07.2020 06:00
seniori, dôchodcovia, manželia, tablet, úsmev Foto:
Nárok na túto dávku si môžete uplatniť podaním písomnej žiadosti osobne na úrade práce alebo elektronicky.
debata (1)

Dôchodca má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške, napr. pri posudzovaní hmotnej núdze sa za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek, alebo 25 % zo starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

 • Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery úrad posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti. Nárok na ochranný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak je invalidný z dôvodu poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Nárok na pomoc v núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce v mieste trvalého pobytu žiadateľa alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.
 • Za majetok sa nepovažuje len jedno auto v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.
 • Žiadateľ o pomoc je k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi povinný predložiť odborné stanovisko vyhotovené znalcom alebo doklad o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel.

Ako uplatniť nárok?

Podaním písomnej žiadosti na úrade práce alebo podaním žiadosti elektronicky, pričom žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenska na poukazovanie pomoci v núdzi a osobitného príspevku, údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku.

Ako sa posudzuje hmotná núdza

 • zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, sa osobne, každodenne a riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
 • možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

  a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,

  b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,

  c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Čo je pomocou v núdzi

a) dávka v hmotnej núdzi b) ochranný príspevok, c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou
66,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
126,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
115,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
172,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
184,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
232,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 67,90 eura

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je: 57,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 91,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Zmena od januára 2021: dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí (67,80), jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 (129,00), jednotlivec s dieťaťom 5 a viac (188,40), dvojica bez detí (117,80), dvojica s dieťaťom 1 až 4 (176,40), dvojica s dieťaťom 5 a viac (237,70), ochranný príspevok (69,40), príspevok na bývanie jedna osoba (58,50), dve a viac osôb (93,40)

Zdroj: upsvar

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi #dávka v núdzi